Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2007.gada 20. decembrīNr.1121

protokols Nr.24, 13. punkts

Par Rīgas Ziemeļu transporta koridora
būvniecības ieceres akceptēšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Būvniecības likuma 12.pantu pirmo daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 22.maija noteikumu Nr.311 „Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība” 20.punktu, Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes 2007.gada 6.jūlija atzinumu Nr.14-19/487 „Par Rīgas pilsētas Ziemeļu transporta koridora būvniecības ieceres publisko apspriešanu”, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes attīstības un vides jautājuma komitejas 2007.gada 19.decembra lēmumu (protokols Nr.1.1-63/07), kā arī saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu 1995.-2007.gadam ar grozījumiem un papildinājumiem līdz 2009.gadam un sagatavoto ziņojumu par Rīgas Ziemeļu transporta koridora 3. un 4.posma – automaģistrāles no autoceļa A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte) līdz Daugavgrīvas ielai būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Atbalstīt Rīgas Ziemeļu transporta koridora 3. un 4.posma – automaģistrāles no autoceļa A-5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte) līdz Daugavgrīvas ielai būvniecības ieceri, nosakot, ka noraidīts piedāvātās redakcijas trases 3.variants un koriģējams trases 2.variants, izstrādājot alternatīvus trases risinājuma variantus, paredzot dzelzceļa šķērsošanas vietas atvirzīšanu no Priedaines uz Babītes pusi, ņemt vērā arheoloģisko atklājumu areāla aizsardzības prasības Priedainē, saskaņā ar pievienoto ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem.

  2. Noraidīt Priedaines ielu pieslēgumu maģistrālei piedāvātajā redakcijā. Pieslēguma ceļu maģistrālei izveidot ārpus Priedaines dzīvojamā rajona.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics