Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2007.gada 6. decembrīNr.23

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.10 05

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Raimonds Munkevics

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes vecākā lietvede

Anna Pjatova

Sēdē piedalās:

priekšsēdētāja 1.vietnieks

Aigars Tampe (nepiedalās no plkst.1430 līdz 1433)

priekšsēdētāja vietnieks

Dainis Urbanovičs

Izpilddirektors

Gatis Truksnis

Deputāti:

Inese Aizstrauta, Ilmārs Ančāns (nepiedalās no plkst.1350 līdz sēdes beigām), Igors Dreija (nepiedalās no plkst.1511 līdz sēdes beigām), Juris Griķis (nepiedalās no plkst.1430 – 1435), Žanna Kupčika (nepiedalās no plkst.1118 – 1120), Jānis Kuzins (nepiedalās no plkst.1430 – 1432), Vladimirs Maksimovs, Māris Mežapuķe (nepiedalās no plkst.1123 – 1129, no plkst.1511 – 1512), Zigurds Starks (nepiedalās no plkst.1215– 1216), Ģirts Trencis (piedalās no plkst.1010)

Nepiedalās: Juris Hlevickis, Agris Kalnciems

Administratīvās pārvaldes vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Finanšu pārvaldes vadītājas vietniece

Anita Lindermane

Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītāja vietniece

Ailita Kārkliņa

Būvvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Revīzijas nodaļas vadītāja vietniece

Zoja Gorenko

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p.i.

Veronika Ramāne

Labiekārtošanas un apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja

Gunta Smalkā

Sēdē uzaicināti:

Rita Kņūtiņa, Gunta Jubele, Māris Demme, Olga Helēna Koziorova, Guna Voitkāne, Jānis Kārkliņš, Iveta Petrovska, Anna Deičmane, I.Kausiniece, R.Kraukste

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek, paceļot roku.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

R.Munkevics noņem no darba kārtības sekojošus jautājumus:

· Par zemes lietošanas mērķa maiņu privatizācijas vajadzībām zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 3;

· Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Priedaine 0215;

· Par grozījumiem 04.08.2004. zemesgabala Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 24 nomas līgumā Nr.1.1-16.3/756.

Ierosina domes sēdes darba kārtībā iekļaut sekojošus jautājumus:

· Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamiem īpašumiem Jūrmalā, Kraukļukalna ielā 5, Kraukļukalna ielā 7, Kraukļukalna ielā 9, Dāliju ielā 6;

· Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ozolu ielā 16;

· Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru pr.1 galīgās redakcijas apstiprināšanu;

· Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru pr.1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

I.Aizstrauta izsaka priekšlikumu iekļaut darba kārtībā jautājumu par Jūrmalas bibliotēku apvienības vadītājas atstādināšanu no amata līdz tiesas lēmumam. Pamato savu priekšlikumu ar to, ka ir saņemts darbinieku iesniegums, tika atstādināts arī valdes priekšsēdētājs J.Tračums, šādā veidā tika atstādināts arī A.Loskutovs un arī tiek vērots, ka šādos gadījumos cilvēki tiek atstādināti no amatiem līdz tiesvedības beigām.

Ieradās Ģ.Trencis

R.Munkevics izsakās, ka ir jāsagatavo lēmuma projekts un pašlaik šādu lēmumu pieņemt nevar, jo cilvēks atrodas dekrēta atvaļinājumā. Paskaidro, ka izmeklēšana šajā lietā jau ir pabeigta un tā ir nodota tiesai.

I.Aizstrauta lūdz R.Munkevicu uzdot juridiskajai pārvaldei sagatavot domes lēmuma projektu par Jūrmalas bibliotēku apvienības vadītājas atstādināšanu no amata līdz tiesas lēmumam un izskatīt to nākošā domes sēdē.

I.Dreija ierosina balsot par katru papildus iekļaujamo jautājumu atsevišķi.

I.Ančāns izsakās, ka domes sēde nevar sākties, kamēr viņam netiks izsniegts juridiskā biroja atzinums par iznomātām zemēm.

R.Munkevics izsakās, ka šo atzinumu I.Ančāns var saņemt pie izpilddirektora.

D.Urbanovičs izsaka priekšlikumu izsūtīt šo atzinumu I.Ančānam ierakstītā vēstulē.

J.Griķis ierosina, ņemot vērā to, ka iepriekšējā apvienotajā komitejas sēdē deputāts I.Ančāns uzvedās necienīgi, izveidot darba grupu, kuras sastāvā būtu deputāti, lai izvērtētu I.Ančāna rīcību.

Z.Starks izsaka priekšlikumu izpilddirektoram atnest un izsniegt I.Ančānam šo atzinumu.

Pārtaukums no plkst.10.20 – 10.30

I.Aizstrauta izsaka priekšlikumu noņemt no darba kārtības jautājumu „Par 22.12.2005. Jūrmalas pilsētas domes lēmuma Nr.589 „Par darba samaksu Jūrmalas domē” darbības apturēšanu un Jūrmalas pašvaldības vēlētu amatpersonu atlīdzības, domes administrācijas darbinieku darba algu un pieaicināto speciālistu atlīdzības pagaidu kārtības noteikšanu”, jo uzskata, ka jautājums ir profesionāli nepareizi sagatavots, nav saskaņots ar struktūrvienību vadītājiem un tas ir jāpārskata.

Balsošanas rezultāti par I.Aizstrautas priekšlikumu, „par” – 3 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, Ģ.Trencis), „pret” – 4 (I.Dreija, J.Griķis, M.Mežapuķe, R.Munkevics), „atturas” – 6 (Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, Z.Starks, A.Tampe, D.Urbanovičs), nolēma neatbalstīt I.Aizstrautas priekšlikumu.

Balsošanas rezultāti par jautājuma par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ozolu ielā 16 iekļaušanu darba kārtībā, „par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav, nolēma iekļaut darba kārtībā jautājumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ozolu ielā 16.

Balsošanas rezultāti par jautājuma par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kraukļukalna ielā 5, Kraukļukalna ielā 7, Kraukļukalna ielā 9, Dāliju ielā 6 iekļaušanu darba kārtībā, „par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav, nolēma iekļaut darba kārtībā jautājumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kraukļukalna ielā 5, Kraukļukalna ielā 7, Kraukļukalna ielā 9, Dāliju ielā 6.

Balsošanas rezultāti par jautājumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru pr.1 galīgās redakcijas apstiprināšanu un par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru pr.1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu iekļaušanu darba kārtībā, „par” – 8 (I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – 1 (J.Kuzins), „atturas” – 4 (I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, V.Maksimovs), nolēma iekļaut darba kārtībā jautājumus:

· Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru pr.1 galīgās redakcijas apstiprināšanu;

· Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru pr.1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

J.Kuzins motivē savu balsošanu ar to, ka ir iesniedzis būvvaldei iesniegumu noteikt kapu aizsargjoslu 300 m un kad tā tiks noteikta, tad arī varēs skatīt šos jautājumus.

I.Aizstrauta izsakās, ka kapu pieminekļiem aizsargjosla netiek noteikta.

Darba kārtība:

1.

Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu

2.

Par politiski represētās personas nozaudētās apliecības atzīšanu par nederīgu

3.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu

4.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.31 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2007.gada budžeta apstiprināšanu”

5.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 07.06.2007. nolikumā Nr.4 „Jūrmalas sporta skolas nolikums”

6.

Par maksas noteikšanu Zaigas Jansones – Ivanovas tenisa skolā

7.

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Pumpuru vidusskolā

8.

Par Pumpuru vidusskolas darbinieku skaita (darba vietu) papildināšanu

9.

Par Jūrmalas pilsētas domes 30.08.2007. saistošo noteikumu Nr.38 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Bražciems 0701 un Bražuciema palieņu pļavām no Lielupes tilta līdz Varkaļu kanālam projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem

10.

Par adreses noteikšanu dzīvojamai mājai Jūrmalā, Kāpu ielā 30

11.

Par adreses noteikšanu dzīvojamai mājai un garāžai Jūrmalā, Meža pr.103A

12.

Par adreses noteikšanu garāžai Jūrmalā, Viktorijas ielā 15

13.

Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 12

14.

Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 13

15.

Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 15

16.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Medņu ielā 68

17.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ērgļu ielā 2

18.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ausekļa ielā 2

19.

Par Jūrmalas pilsētas domes 15.10.2003. lēmuma Nr.725 „Par detālā plānojuma izstrādāšanu Jūrmalā, Kalsnavas ielā 2” atzīšanu par spēku zaudējušu un par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kalsnavas ielā 2

20.

Par atteikumu uzsākt detālplānojuma grozījumu izstrādi zemesgabaliem Jūrmalā, Pūpolu ielā 1A un Emelīnas ielā 1

21.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Ērgļu ielā 6 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

22.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Babītes ielā 5A nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

23.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Gulbju ielā 2 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

24.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Jaunā ielā 64 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

25.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 33 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

26.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas kvartālam Jūrmalā, starp Pērkona ielu, Viestura ielu, Vienības prospektu un Lielupi nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

27.

Par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Jūrmalā, Mārupes ielā 8A un par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Mārupes ielā 8A nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

28.

Par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Jūrmalā, Mētru ielā 15 un par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Mētru ielā 15 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

29.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 155/157 galīgās redakcijas apstiprināšanu

30.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 155/157 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

31.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Miera ielā 27A galīgās redakcijas apstiprināšanu

32.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Miera ielā 27A projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

33.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Prīmulu ielā 7 galīgās redakcijas apstiprināšanu

34.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Prīmulu ielā 7 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

35.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Brīvības pr.50 galīgās redakcijas apstiprināšanu

36.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Brīvības pr.50 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

37.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru pr.41 galīgās redakcijas apstiprināšanu

38.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru pr.41 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

39.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Tirgoņu ielā 9 galīgās redakcijas apstiprināšanu

40.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Tirgoņu ielā 9 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

41.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Dāvja ielā 94 galīgās redakcijas apstiprināšanu

42.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dāvja ielā 94 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

43.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Cīruļu ielā 47 galīgās redakcijas apstiprināšanu

44.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Cīruļu ielā 47 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

45.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Caunu ielā 1/3 galīgās redakcijas apstiprināšanu

46.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Caunu ielā 1/3 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

47.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Rembates ielā 2 galīgās redakcijas apstiprināšanu

48.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rembates ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

49.

Par detālplānojuma teritorijai Jūrmalā, Slokas ielā 115, „Vagari” 29A un „Bērziņi” grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Lūšu ielā 1

50.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru pr.1 galīgās redakcijas apstiprināšanu

51.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru pr.1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

52.

Par Jūrmalas pilsētas domes investīciju plānu 2008.-2011.gadam

53.

Par 22.12.2005. Jūrmalas pilsētas domes lēmuma Nr.589 „Par darba samaksu Jūrmalas domē” darbības apturēšanu un Jūrmalas pašvaldības vēlētu amatpersonu atlīdzības, domes administrācijas darbinieku darba algu un pieaicināto speciālistu atlīdzības pagaidu kārtības noteikšanu

54.

Par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalā Jūrmalā, Lielupe 7206

55.

Par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalā Jūrmalā, Dubulti 2528

56.

Par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalā Jūrmalā, „Ķemeru kapi”

57.

Par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalā Jūrmalā, Dubulti 3416

58.

Par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalā Jūrmalā, Varoņu ielā 10A

59.

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Tallinas ielā 39

60.

Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a 0,06866 d.d. nodošanu privatizācijai

61.

Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a 0,07000 d.d. nodošanu privatizācijai

62.

Par zemesgabala Jūrmalā, Uzvaras ielā 3B privatizācijas noraidīšanu

63.

Par 0,01 d.d. no atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Turaidas ielā 1 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

64.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas pr.51 daļas privatizācijas projektu

65.

Par 8/42 d.d. no atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Plūdu ielā 1A nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu

66.

Par zemesgabala Jūrmalā, Kolkas ielā 2 daļas nomāšanu no G.L.

67.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Tērvetes ielā 7

68.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ozolu ielā 16

69.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kraukļukalna ielā 5, Kraukļukalna ielā 7, Kraukļukalna ielā 9, Dāliju ielā 6

1. Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu (lēmums Nr.1060)

Ziņo:

O.H.Koziorova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13, (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par politiski represētās personas statusa piešķiršanu.

2. Par politiski represētās personas nozaudētās apliecības atzīšanu par nederīgu(lēmums Nr.1061)

Ziņo:

O.H.Koziorova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par politiski represētās personas nozaudētās apliecības atzīšanu par nederīgu.

3. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu(lēmums Nr.1062)

Ziņo:

A.Lindermane ierosina SIA „BS Jūrmala” piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā, jeb par Ls 115.54.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ar A.Lindermanes ierosinājumu („par” – 12 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu ar A.Lindermanes ierosinājumu.

4. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.31 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2007.gada budžeta apstiprināšanu” (saistošie noteikumi Nr.67)

Ziņo:

A.Lindermane

Izsakās:

D.Urbanovičs iesniedz papildinājumus saistošo noteikumu projektam.

I.Aizstrauta lūdz paskaidrot kur tiks izlietoti līdzekļi, kas tika piešķirti Jaungada svētku rīkošanai.

G.Truksnis paskaidro, ka tiks rīkoti reprezentācijas pasākums un darbinieku balle.

I.Aizstrauta ierosina saistošo noteikumu projekta 1.punktu svītrot. Jārīko viena kopīga balle darbiniekiem un uzņēmējiem.

Z.Starks izsaka priekšlikumu nepiešķirt līdzekļus televīzijas šovam „Hello, Jūrmala”.

J.Kuzins izsaka priekšlikumu balsot par saistošo noteikumu projektu ar D.Urbanoviča sagatavotiem priekšlikumiem un atbalstīt tos.

I.Ančāns izsakās, ka neatbalsta Jūrmalas pilsētas domes rīkotos Jaungada svētkus.

Ģ.Trencis izsakās, ka šogad televīzijas šovam „Hello, Jūrmala” var piešķirt Ls 10000 un nākošgad atlikušo summu.

R.Munkevics aicina balsot par iesniegto saistošo noteikumu projektu ar D.Urbanoviča iesniegtajiem priekšlikumiem.

Ž.Kupčika iziet

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto saistošo noteikumu projektu ar D.Urbanoviča iesniegtajiem priekšlikumiem („par” – 10 (I.Dreija, J.Griķis, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – 2 (I.Aizstrauta, I.Ančāns), „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājusi Ž.Kupčika), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.31 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2007.gada budžeta apstiprināšanu” ar D.Urbanoviča iesniegtajiem priekšlikumiem.

5. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 07.06.2007. nolikumā Nr.4 „Jūrmalas sporta skolas nolikums” (nolikums Nr.9)

Ziņo:

R.Kraukste

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto nolikuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājusi Ž.Kupčika), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 07.06.2007. nolikumā Nr.4 „Jūrmalas sporta skolas nolikums”.

Ž.Kupčika atgriezās

6. Par maksas noteikšanu Zaigas Jansones – Ivanovas tenisa skolā (lēmums Nr.1063)

Ziņo:

J.Kārkliņš

M.Mežapuķe iziet

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis M.Mežapuķe), nolēma pieņemt lēmumu par maksas noteikšanu Zaigas Jansones – Ivanovas tenisa skolā.

7. Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Pumpuru vidusskolā (lēmums Nr.1064)

Ziņo:

I.Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis M.Mežapuķe), nolēma pieņemt lēmumu par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Pumpuru vidusskolā.

8. Par Pumpuru vidusskolas darbinieku skaita (darba vietu) papildināšanu (lēmums Nr.1065)

Ziņo:

I.Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis M.Mežapuķe), nolēma pieņemt lēmumu par Pumpuru vidusskolas darbinieku skaita (darba vietu) papildināšanu.

9. Par Jūrmalas pilsētas domes 30.08.2007. saistošo noteikumu Nr.38 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Bražciems 0701 un Bražuciema palieņu pļavām no Lielupes tilta līdz Varkaļu kanālam projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem

Ziņo:

V.Zvejniece

M.Mežapuķe atgriezās

Izsakās:

D.Urbanovičs izsakās, ka nevajadzētu atcelt šos saistošos noteikumus, ja Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija lūdza tos tikai apturēt.

R.Munkevics novirza saistošo noteikumu projektu izskatīšanai attīstības un vides jautājumu komitejas sēdē.

Pārtraukums no plkst.11.35 – 12.15

10. Par adreses noteikšanu dzīvojamai mājai Jūrmalā, Kāpu ielā 30 (lēmums Nr.1066)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis Z.Starks), nolēma pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu dzīvojamai mājai Jūrmalā, Kāpu ielā 30.

Ieradās Z.Starks

11. Par adreses noteikšanu dzīvojamai mājai un garāžai Jūrmalā, Meža pr.103A (lēmums Nr.1067)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu dzīvojamai mājai un garāžai Jūrmalā, Meža pr.103A.

12. Par adreses noteikšanu garāžai Jūrmalā, Viktorijas ielā 15 (lēmums Nr.1068)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu garāžai Jūrmalā, Viktorijas ielā 15.

13. Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 12 (lēmums Nr.1069)

14. Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 13 (lēmums Nr.1070)

15. Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 15 (lēmums Nr.1071)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 117.punktu par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 12 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (J.Griķis)), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 12.

2. Pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 13.

3. Pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 15.

16. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Medņu ielā 68 (lēmums Nr.1072)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Medņu ielā 68.

17. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ērgļu ielā 2 (lēmums Nr.1073)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10 (I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 2 (I.Aizstrauta, I.Ančāns), Ģ.Trencis nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ērgļu ielā 2.

18. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ausekļa ielā 2 (lēmums Nr.1074)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ausekļa ielā 2.

19. Par Jūrmalas pilsētas domes 15.10.2003. lēmuma Nr.725 „Par detālā plānojuma izstrādāšanu Jūrmalā, Kalsnavas ielā 2” atzīšanu par spēku zaudējušu un par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kalsnavas ielā 2 (lēmums Nr.1076)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 2 (I.Aizstrauta, I.Ančāns)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 15.10.2003. lēmuma Nr.725 „Par detālā plānojuma izstrādāšanu Jūrmalā, Kalsnavas ielā 2” atzīšanu par spēku zaudējušu un par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kalsnavas ielā 2.

20. Par atteikumu uzsākt detālplānojuma grozījumu izstrādi zemesgabaliem Jūrmalā, Pūpolu ielā 1A un Emelīnas ielā 1 (lēmums Nr.1077)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atteikumu uzsākt detālplānojuma grozījumu izstrādi zemesgabaliem Jūrmalā, Pūpolu ielā 1A un Emelīnas ielā 1.

21. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Ērgļu ielā 6 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.1078)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Ērgļu ielā 6 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

22. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Babītes ielā 5A nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

I.Aizstrauta jautā, vai pēc pirmās sabiedriskās apspriešanas ir saņemtas atbildes no apkārtējiem iedzīvotājiem un kādas tās ir?

V.Zvejniece atbild, ka apkārtējie iedzīvotāji prasa, lai apbūve nebūtu augstāka par trīs stāviem.

M.Mežapuķe jautā, vai šinī rajonā ir centralizētais kanalizācijas pieslēgums?

V.Zvejniece atbild, ka pēc teritorijas plānojuma tiek plānots, ka viss Priedaines labais krasts būtu jāpieslēdz spiedvadam, bet reāli tas šobrīd vēl nav.

I.Aizstrauta jautā, vai spiedvada izbūve būs ierakstīta apbūves noteikumos un par kādiem līdzekļiem tas tiks izbūvēts – par pašvaldības vai uzņēmuma?

V.Zvejniece atbild, ka tas būs atkarīgs no tālākās vienošanās starp pašvaldību un šo uzņēmēju. Bet šie tehniskie noteikumi ir un, ja nav atrunāts nekā savādāk, tad, kamēr pašvaldība to neveic ūdenssaimniecības projekta otrās kārtas ietvaros, tad tādā gadījumā, ja šis investors vēlas ātrāk sākt šo būvniecību, tad tas viņam ir jādara par saviem līdzekļiem.

I.Aizstrauta lūdz V.Zvejnieces atbildi ierakstīt protokolā.

D.Urbanovičs izsakās, ka Ministru kabineta noteikumos ir jāveic izmaiņas par to, ka sabiedriskajās apspriešanās kaimiņu viedoklis ir svarīgāks par pārējo iedzīvotāju viedokli.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 4 (R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – 8 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, A.Tampe), lēmuma projekts ir noraidīts.

23. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Gulbju ielā 2 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.1079)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Gulbju ielā 2 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

24. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Jaunā ielā 64 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.1080)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Jaunā ielā 64 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

25. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 33 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.1081)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 33 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

26. Par detālplānojuma pirmās redakcijas kvartālam Jūrmalā, starp Pērkona ielu, Viestura ielu, Vienības prospektu un Lielupi nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

I.Aizstrauta izsakās, ka Jūrmalas tiesu nams vēl joprojām meklē telpas. Šajā gadījumā attīstītājs varētu sākt strādāt kopā ar tiesu namu un piedāvāt viņiem šo vietu. Šī vieta pilsētā ir tā, kurā varētu parādīties kāds liels un interesants objekts, tāpēc jo ātrāk parādīsies vizualizācija, jo ātrāk varēs saprast, kas tas būs par objektu.

D.Urbanovičs izsakās, ka varētu atbalstīt šī detālplāna nodošanu sabiedriskajai apspriešanai, ja uz šo apspriešanu būs iesniegta vizualizācija, bet ja uz sabiedrisko apspriešanu attīstītāji neiesniedz skaidru priekšlikumu, tad nepiedalīsies sabiedriskajā apspriešanā un neatbalstīs arī galīgās redakcijas apstiprināšanu.

Z.Starks izsakās, ka neatbalsta iesniegto projektu, jo nav zināms, kas atradīsies šinīs ēkās, ka ir pret to, ka Jūrmalas pilsētā bez pilsētas kopējās attīstības jaunā plāna sāk parādīties divdesmitstāvīgas ēkas. Uzskata, ka viena no Jūrmalas galvenajām bagātībām ir tā, ka viņa nav intensīvi apbūvēta. Izsakās, ka par tik augstu stāvu apbūvi Jūrmalā var domāt izstrādājot jaunu pilsētas attīstības plānu.

Ģ.Trencis izsakās, ka pilsētai noteikti vajadzētu atbalstīt lielus investīciju projektus un uzskata, ka dažās vietās varētu būt apbūve ar lielu augstumu, bet tam jābūt skaistam arhitektoniskam akcentam. Izsakās, ka bez vizualizācijas šādu projektu atbalstīt nevar.

I.Ančāns izsakās, ka Jūrmalā dažās vietās varētu būt liela augstuma apbūve, arī saglabājot vēsturisko 2-3 stāvu apbūvi, bet tas ir jāizpēta. Uzskata, ka šis projekts ir jāvirza un jāattīsta.

D.Urbanovičs ierosina nodot detālplāna pirmo redakciju sabiedriskajai apspriešanai ar noteikumu, ka uz to tiks iesniegta vizualizācija un funkcionālais sadalījums.

R.Munkevics izsakās, ka atbalsta šāda objekta parādīšanos pilsētā, kas piesaista papildus funkcijas.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 4 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, R.Munkevics, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 9 (I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, A.Tampe, Z.Starks, Ģ.Trencis, M.Mežapuķe), lēmuma projekts ir noraidīts.

Pārtraukums no plkst.13.50 – 14.30.

Pēc pārtraukuma nav ieradušies J.Griķis, A.Tampe, J.Kuzins, I.Ančāns

27. Par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Jūrmalā, Mārupes ielā 8A un par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Mārupes ielā 8A nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.1082)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (I.Aizstrauta, I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši J.Griķis, A.Tampe, J.Kuzins), nolēma pieņemt lēmumu par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Jūrmalā, Mārupes ielā 8A un par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Mārupes ielā 8A nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

28. Par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Jūrmalā, Mētru ielā 15 un par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Mētru ielā 15 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.1083)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (I.Aizstrauta, I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši J.Griķis, A.Tampe, J.Kuzins), nolēma pieņemt lēmumu par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Jūrmalā, Mētru ielā 15 un par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Mētru ielā 15 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

29. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 155/157 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.1084)

30. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 155/157 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.68)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 117.punktu par iesniegtajiem lēmuma projektu un saistošo noteikumu projektu („par” – 9 (I.Aizstrauta, I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši J.Griķis, A.Tampe, J.Kuzins), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 155/157 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2. Pieņemt saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 155/157 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

31. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Miera ielā 27A galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.1085)

32. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Miera ielā 27A projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.69)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 117.punktu par iesniegtajiem lēmuma projektu un saistošo noteikumu projektu („par” – 9 (I.Aizstrauta, I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši J.Griķis, A.Tampe, J.Kuzins), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Miera ielā 27A galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2. Pieņemt saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Miera ielā 27A projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

33. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Prīmulu ielā 7 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.1086)

34. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Prīmulu ielā 7 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.70)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 117.punktu par iesniegtajiem lēmuma projektu un saistošo noteikumu projektu („par” – 9 (I.Aizstrauta, I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši J.Griķis, A.Tampe, J.Kuzins), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Prīmulu ielā 7 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2. Pieņemt saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Prīmulu ielā 7 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

Ieradās J.Kuzins

35. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Brīvības pr.50 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.1087)

36. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Brīvības pr.50 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.71)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 117.punktu par iesniegtajiem lēmuma projektu un saistošo noteikumu projektu („par” – 10 (I.Aizstrauta, I.Dreija, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši J.Griķis, A.Tampe), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Brīvības pr.50 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2. Pieņemt saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Brīvības pr.50 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

Ieradās A.Tampe

37. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru pr.41 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.1088)

38. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru pr.41 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.72)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 117.punktu par iesniegtajiem lēmuma projektu un saistošo noteikumu projektu („par” – 11 (I.Aizstrauta, I.Dreija, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši J.Griķis), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru pr.41 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2. Pieņemt saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru pr.41 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

39. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Tirgoņu ielā 9 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.1089)

40. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Tirgoņu ielā 9 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.73)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 117.punktu par iesniegtajiem lēmuma projektu un saistošo noteikumu projektu („par” – 11 (I.Aizstrauta, I.Dreija, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši J.Griķis), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Tirgoņu ielā 9 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2. Pieņemt saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Tirgoņu ielā 9 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

41. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Dāvja ielā 94 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.1090)

42. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dāvja ielā 94 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.74)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 117.punktu par iesniegtajiem lēmuma projektu un saistošo noteikumu projektu („par” – 11 (I.Aizstrauta, I.Dreija, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši J.Griķis), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Dāvja ielā 94 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2. Pieņemt saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dāvja ielā 94 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

Ieradās J.Griķis

43. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Cīruļu ielā 47 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.1091)

44. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Cīruļu ielā 47 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.75)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 117.punktu par iesniegtajiem lēmuma projektu un saistošo noteikumu projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Cīruļu ielā 47 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2. Pieņemt saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Cīruļu ielā 47 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

45. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Caunu ielā 1/3 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.1092)

46. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Caunu ielā 1/3 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.76)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 117.punktu par iesniegtajiem lēmuma projektu un saistošo noteikumu projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Caunu ielā 1/3 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2. Pieņemt saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Caunu ielā 1/3 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves

noteikumu apstiprināšanu.

47. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Rembates ielā 2 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.1093)

48. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rembates ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.77)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 117.punktu par iesniegtajiem lēmuma projektu un saistošo noteikumu projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Rembates ielā 2 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2. Pieņemt saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rembates ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

49. Par detālplānojuma teritorijai Jūrmalā, Slokas ielā 115, „Vagari” 29A un „Bērziņi” grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Lūšu ielā 1 (lēmums Nr.1075)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma teritorijai Jūrmalā, Slokas ielā 115, „Vagari” 29A un „Bērziņi” grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Lūšu ielā 1.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projekta par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru pr.1 galīgās redakcijas apstiprināšanu un saistošo noteikumu projekta par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru pr.1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanuiekļaušanu darba kārtībā („par” – 8 (I.Aizstrauta, I.Dreija, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav, nebalso Ž.Kupčika, J.Kuzins, J.Griķis, A.Tampe), nolēma iekļaut darba kārtībā lēmuma projektu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru pr.1 galīgās redakcijas apstiprināšanu un saistošo noteikumu projektu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru pr.1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

50. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru pr.1 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.1094)

51. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru pr.1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.78)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 117.punktu par iesniegtajiem lēmuma projektu un saistošo noteikumu projektu („par” – 7 (I.Aizstrauta, I.Dreija, V.Maksimovs, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 5 (Ž.Kupčika, J.Kuzins, J.Griķis, A.Tampe, M.Mežapuķe), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru pr.1 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2. Pieņemt saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru pr.1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

52. Par Jūrmalas pilsētas domes investīciju plānu 2008.-2011.gadam (lēmums Nr.1095)

Ziņo:

Ģ.Trencis

Izsakās:

Z.Starks izsaka priekšlikumu investīciju plānā iekļaut Ls 50000 Mellužu parkam.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ar Z.Starka priekšlikumu („par” – 11 (I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Aizstrauta)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes investīciju plānu 2008.-2011.gadam ar Z.Starka priekšlikumu iekļaut Ls 50000 Mellužu parkam.

53. Par 22.12.2005. Jūrmalas pilsētas domes lēmuma Nr.589 „Par darba samaksu Jūrmalas domē” darbības apturēšanu un Jūrmalas pašvaldības vēlētu amatpersonu atlīdzības, domes administrācijas darbinieku darba algu un pieaicināto speciālistu atlīdzības pagaidu kārtības noteikšanu (lēmums Nr.1096)

Ziņo:

G.Voitkāne

Izsakās:

D.Urbanovičs izsakās, ka 1.pielikums neatbilst komitejas lēmumam.

I.Aizstrauta lūdz ierakstīt protokolā, ka viņa jautā, kāpēc jautājumā par profesiju klasifikatoru tiek ņemts vērā likums, bet jautājumā par būvvaldes arhīvu, ka arhīvam ir jābūt pie būvvaldes, paraugnolikums netiek ņemts vērā.

D.Urbanovičs ierosina atgriezties pie štatu saraksta precizēšanas sastādot pašvaldības budžetu.

I.Aizstrauta izsakās, ka šis algu saraksts ir sastādīts pilnīgi neprofesionāli un tas ir sastādīts ar mērķi iznīcināt būvvaldi. Iepriekšējais būvvaldes iznīcināšanas projekts bija tad, kad apstiprināja štatu sarakstus – reorganizācijai. Lūdz ierakstīt protokolā, ka šis ir kārtējais R.Munkevica koalīcijas sagatavotais neprofesionālais un kaitnieciskais lēmums.

Z.Starks ierosina neapstiprināt deputātu algas.

R.Munkevics ierosina balsot par lēmuma projektu ar labojumiem 1.pielikumā atbilstoši apvienotās finanšu, transporta un komunālo lietu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas lēmumam.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ar R.Munkevica ierosinājumu („par” – 11 (I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – 1 (I.Aizstrauta), „atturas” –nav), nolēma pieņemt lēmumu par 22.12.2005. Jūrmalas pilsētas domes lēmuma Nr.589 „Par darba samaksu Jūrmalas domē” darbības apturēšanu un Jūrmalas pašvaldības vēlētu amatpersonu atlīdzības, domes administrācijas darbinieku darba algu un pieaicināto speciālistu atlīdzības pagaidu kārtības noteikšanu ar R.Munkevica ierosinājumu labot 1.pielikumu atbilstoši apvienotās finanšu, transporta un komunālo lietu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas lēmumam.

M.Mežapuķe iziet

I.Dreija aiziet

54. Par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalā Jūrmalā, Lielupe 7206 (lēmums Nr.1097)

55. Par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalā Jūrmalā, Dubulti 2528 (lēmums Nr.1098)

56. Par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalā Jūrmalā, „Ķemeru kapi” (lēmums Nr.1099)

57. Par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalā Jūrmalā, Dubulti 3416 (lēmums Nr.1100)

58. Par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalā Jūrmalā, Varoņu ielā 10A (lēmums Nr.1101)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 117.punktu par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 10 (I.Aizstrauta, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis M.Mežapuķe), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalā Jūrmalā, Lielupe 7206.

2. Pieņemt lēmumu par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalā Jūrmalā, Dubulti 2528.

3. Pieņemt lēmumu par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalā Jūrmalā, „Ķemeru kapi”.

4. Pieņemt lēmumu par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalā Jūrmalā, Dubulti 3416.

5. Pieņemt lēmumu par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalā Jūrmalā, Varoņu ielā 10A.

M.Mežapuķe atgriezās

59. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Tallinas ielā 39 (lēmums Nr.1102)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (I.Aizstrauta, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Tallinas ielā 39.

60. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a 0,06866 d.d. nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.1103)

61. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a 0,07000 d.d. nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.1104)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 117.punktu par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 11 (I.Aizstrauta, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a 0,06866 d.d. nodošanu privatizācijai.

2. Pieņemt lēmumu par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a 0,07000 d.d. nodošanu privatizācijai.

62. Par zemesgabala Jūrmalā, Uzvaras ielā 3B privatizācijas noraidīšanu (lēmums Nr.1105)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

D.Urbanovičs izsaka priekšlikumu 4.rindkopā vārdus „atjaunojot īpašuma tiesības uz to Jūrmalas pilsētas pašvaldībai” svītrot.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ar D.Urbanoviča priekšlikumu („par” – 10 (J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Aizstrauta)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Uzvaras ielā 3B privatizācijas noraidīšanu ar D.Urbanoviča priekšlikumu svītrot 4.rindkopā vārdus „atjaunojot īpašuma tiesības uz to Jūrmalas pilsētas pašvaldībai”.

63. Par 0,01 d.d. no atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Turaidas ielā 1 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.1106)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10 (I.Aizstrauta, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (D.Urbanovičs)), nolēma pieņemt lēmumu par 0,01 d.d. no atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Turaidas ielā 1 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

64. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas pr.51 daļas privatizācijas projektu (lēmums Nr.1107)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

Ģ.Trencis izsaka priekšlikumu atbalstīt lēmuma projektu ar nosacījumu, ka privatizācijas līgumā tiks fiksēts, ka domei ir atpakaļpirkuma tiesības gadījumā, ja netiek pildīti privatizācijas nosacījumi.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ar D.Urbanoviča priekšlikumu („par” – 10 (J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Aizstrauta)), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas pr.51 daļas privatizācijas projektu.

65. Par 8/42 d.d. no atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Plūdu ielā 1A nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu (lēmums Nr.1108)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (I.Aizstrauta, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par 8/42 d.d. no atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Plūdu ielā 1A nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu.

66. Par zemesgabala Jūrmalā, Kolkas ielā 2 daļas nomāšanu no G.L.

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

R.Munkevics noņem jautājumu no izskatīšanas un novirza to izskatīšanai nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas sēdē.

67. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Tērvetes ielā 7 (lēmums Nr.1109)

68. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ozolu ielā 16 (lēmums Nr.1110)

69. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kraukļukalna ielā 5, Kraukļukalna ielā 7, Kraukļukalna ielā 9, Dāliju ielā 6(lēmums Nr.1111)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 117.punktu par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 11 (I.Aizstrauta, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Tērvetes ielā 7.

2. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ozolu ielā 16.

3. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kraukļukalna ielā 5, Kraukļukalna ielā 7, Kraukļukalna ielā 9, Dāliju ielā 6.

Sēde slēgta plkst. 15.45

Nākamā domes sēde 2007.gada 20.decembrī plkst.10.00

Sēdes vadītājs

R.Munkevics

Sēdes protokolētāja

A.Pjatova

2007.gada 13.decembrī