Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2007.gada 12. jūlijāNr.17

Protokols Nr.14, 12.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 21.decembra
saistošajos noteikumos Nr.31 „Par Jūrmalaspilsētas pašvaldības
2007.gada budžeta apstiprināšanu”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 21., 46.pantu un Latvijas Republikas likumu
„Par pašvaldību budžetiem”

1.            Veikt izmaiņas 2007.gadā pašvaldības pamatbudžeta, maksas pakalpojumu, mērķdotācijas un ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības tāmēs (1., 2., 3., 4.pielikums) un precizēt apstiprinātā budžeta 6., 9., 10., 11., 15., 16., 18.pielikumu.

2.            Veikt izmaiņas 2007.gada pašvaldības budžetā:

2.1.     samazināt asignējumus Jūrmalas pilsētas domei par Ls 816679, t.sk.:

2.1.1.     pamatbudžetā mēbeļu iegādei Priedaines caurlaižu postenī par Ls 2000 (klasifikācijas kods 03.110.5239);

2.1.2.     pamatbudžetā pašvaldības iestādes „Sprīdītis” ēkas Rucavas ielā 6 rekonstrukcijai par Ls 59679 (klasifikācijas kods 10.700.5250), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 6.pielikumu;

2.1.3.     pamatbudžetā Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta I kārtas īstenošanai par Ls 695000 (klasifikācijas kods 06.300.5240), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 6.pielikumu;

2.1.4.     privatizācijas fondā Aizsargbarjeras – viļņlauža celtniecībai pie Lielupes par Ls 60000 (klasifikācijas kods 04.520.5240);

2.2.     novirzīt ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem pamatbudžetā un privatizācijas fondā Ls 816679, t.sk.:

2.2.1.     Pašvaldības policijai mēbeļu iegādei darbavietu iekārtošanai Ls 2000 (klasifikācijas kods 03.110.5239);

2.2.2.     SIA „Jūrmalas ūdens” pamatkapitāla palielināšanai Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta I kārtas īstenošanai Ls 695000 (klasifikācijas kods 06.300.5240);

2.2.3.     pašvaldības iestādei „Sprīdītis” ugunsdrošības sistēmas darbības nodrošināšanai Ls 19675, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

10.700.2244                            Ls 19119;

10.700.2312                            Ls    556;

2.2.4.     Kauguru vidusskolai 4-5 gadīgo bērnu grupu atvēršanas nodrošināšanai Ls 23264, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1110                            Ls 6676;

09.210.1140                            Ls 2072;

09.210.1210                            Ls 2108;

09.210.2312                            Ls 1490;

09.210.2361                            Ls 1570;

09.210.2362                            Ls   722;

09.210.2370                            Ls 1000;

09.210.5239              Ls 7626;

2.2.5.     Lielupes vidusskolai 5-6 gadīgo bērnu grupu atvēršanas nodrošināšanai Ls 16740, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1110                            Ls 4384;

09.210.1140                            Ls   244;

09.210.1210                            Ls 1112;

09.210.2312                            Ls 3362;

09.210.2361                            Ls 1570;

09.210.2362                            Ls   722;

09.210.2370                            Ls 1000;

09.210.5239              Ls 4346;

2.2.6.     Lielupes ostas pārvaldei aizsargbarjeras – viļņlauža celtniecībai pie Lielupes par Ls 60000 (klasifikācijas kods 04.520.5240).

3.            Veikt izmaiņas 2007.gadā pamatbudžetā maksas pakalpojumos:

3.1.     Kauguru vidusskolai:

3.1.1.     samazināt plānoto atlikumu uz 2008.gada 1.janvāri par Ls 1000;

3.1.2.     ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 1000 apjomā novirzīt remontmateriālu iegādei, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.5239              Ls -2000;

09.210.2351              Ls +3000;

3.2.     Pumpuru vidusskolai:

3.2.1.     samazināt plānoto atlikumu uz 2008.gada 1.janvāri par Ls 670;

3.2.2.     ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 670 apjomā novirzīt uzturēšanas izdevumu segšanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2233              Ls +370;

09.210.2312              Ls +180;

09.210.2239              Ls +120;

09.210.2241              Ls -800;

09.210.2361              Ls +800;

3.3.     Jūrmalas pilsētas domei:

3.3.1.     samazināt plānoto atlikumu uz 2008.gada 1.janvāri par Ls 3723;

3.3.2.     ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 3723 apjomā novirzīt licencēšanas un rakšanas komisijas darba apmaksai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

01.110.1112                            Ls 3000;

01.110.1210              Ls   723.

4.            Palielināt 2007.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no ES finansēto palīdzības programmu īstenošanas (klasifikācijas kods 21.1.1.9.0.) par Ls 1310, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas 1.ģimnāzijai COMENIUS projekta „Daudzpusīgas indentitātes izvēle izglītībā” īstenošanai – komandējuma izdevumiem Ls 1310 (klasifikācijas kods 09.210.2122).

5.            Palielināt 2007.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus maksas pakalpojumos no ieņēmumiem par projektu realizāciju Jūrmalas pilsētas muzejam par Ls 6598 (klasifikācijas kods 21.3.9.5.), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem projektu „Bērnu gada balva mākslā „Lielā zemene””, „Deja un dzīve”, „Franču suvenīrs”, „Francijas pavasaris”, „Baltijas muzeoloģijas skola”, „I.Sarmas dalība konferencē „Sports: ekonomikas, mārketinga un menedžmenta aspekti” Grieķijā”, „Tīklu būdas zvejnieku dzīvojamās mājas ēkas jumta rekonstrukcija” īstenošanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.220.1150                            Ls   900;

08.220.2122                            Ls   200;

08.220.2231                            Ls 1563;

08.220.2262                            Ls   370;

08.220.2263                            Ls   200;

08.220.2279                            Ls     59;

08.220.2311                            Ls   250;

08.220.2322                            Ls     30;

08.220.2352                            Ls     70;

08.220.2390                            Ls   356;

08.220.5250              Ls 2600.

6.            Veikt izmaiņas 2007.gadā pašvaldības pamatbudžetā Jūrmalas 1.ģimnāzijai projekta „COMENIUS 1 – Skolu projekti” īstenošanai paredzētajos finansējuma avotos:

6.1.     samazināt asignējumus no ieņēmumiem no ES finansēto palīdzības programmu īstenošanas par Ls 4217 (klasifikācijas kods 21.1.9.0.), t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2121                            Ls   960;

09.210.2122                            Ls 2203;

09.210.2214              Ls     85;

09.210.2219              Ls     15;

09.210.2232              Ls     60;

09.210.2279              Ls     20;

09.210.2311              Ls   150;

09.210.2322              Ls   100;

09.210.2355              Ls     25;

09.210.2390              Ls     59;

09.210.5238              Ls   300;

09.210.5239              Ls   240;

6.2.     samazināt ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikumu uz 2008.gada 1.janvāri par Ls 3374, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot projekta īstenošanai:

09.210.2121              Ls   309;

09.210.2122              Ls 1886;

09.210.2214              Ls   161;

09.210.2279              Ls     59;

09.210.2311              Ls   160;

09.210.2322              Ls   175;

09.210.2355              Ls   175;

09.210.2390              Ls     59;

09.210.5238              Ls   150;

09.210.5239              Ls   240.

7.            Palielināt 2007.gadā speciālā budžeta pārējos ieņēmumus Jūrmalas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulatoram par Ls 1000, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzīt sabiedrisko pakalpojumu regulatora funkciju nodrošināšanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

01.100.2214                            Ls   96;

01.100.2242                            Ls 150;

01.100.2245                            Ls 104;

01.100.2354              Ls 650.

8.            Palielināt 2007.gadā speciāla budžeta ieņēmumus no mērķdotācijas pašvaldībām pasažieru regulārajiem pārvadājumiem ar autobusiem par Ls 31452, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzīt SIA „ATF Jūrmala SV” (klasifikācijas kods 04.510.3300).

9.            Veikt izmaiņas 2007.gadā pašvaldības speciālā budžeta kredītrīkotāju tāmēs (5.pielikums, 6.pielikums), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 12.pielikumu.

10.       Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 13.februāra nolikumu Nr.4 „Par domes rezerves fonda apstiprināto līdzekļu piešķiršanas un izlietošanas kārtību”, apstiprināt 2007.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumiem Nr.1.1-14/145, Nr.1.1-14/187, Nr.1.1-14/209, Nr.1.1-14/211, Nr.1.1-14/214, Nr.1.1-14/241, Nr.1.1-14-242 piešķirtos līdzekļus no domes rezerves fonda Ls 37306 apjomā, t.sk.:

10.1. Jūrmalas pilsētas domei Ls 35255, t.sk.:

10.1.1.             koncertizrādes „O sole mio” ģenerālmēģinājuma un koncerta apskaņošanai un apgaismošanai Ls 2750 (klasifikācijas kods 08.620.2279);

10.1.2.            Pasaules čempionāta posma „Formula 500” skuteru klasē organizēšanas atbalstam Ls 2990 apmērā (klasifikācijas kods 08.120.2279);

10.1.3.            grupu „Menuets”, „Autobuss debesīs” un Rīgas 6.vidusskolas jauniešu bigbenda koncerta Dzintaru koncertzālē reklāmas izdevumiem Ls 2300 (klasifikācijas kods 08.620.2239);

10.1.4.            aktivitātes „Citi” mērķis „Kultūras projektu konkurss” Ls 3000 (klasifikācijas kods 08.620.2275);

10.1.5.            aktivitātes „Pārējie pakalpojumi” pasākums „Sadraudzības pilsētu tikšanās Jūrmalā-Maskavas dienas” Ls 2990 (klasifikācijas kods 04.730.2231);

10.1.6.            aktivitātes „Semināri” pasākums „Sabiedrisko attiecību veidošana” Ls 2950  (klasifikācijas kods 08.300.2235);

10.1.7.            Priedaines caurlaižu posteņa izvietojamā Tūrisma informācijas punkta iekārtošanai Ls 1695, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

01.110.2312                            Ls   145;

01.110.1550                            Ls 1550;

10.1.8.            aktivitātes „Citi” mērķis „Kultūras projektu konkurss” papildus iesniegto projektu īstenošanai Ls 3000 (klasifikācijas kods 08.620.2275);

10.1.9.            aktivitātes „Pārējie pakalpojumi” pasākums „Sadraudzības pilsētu tikšanās Jūrmalā, Maskavas dienas” Ls 190 (klasifikācijas kods 04.730.2390);

10.1.10.  aktivitātes „Pārējie pakalpojumi” pasākums „Sadraudzības pilsētu tikšanās Jūrmalā, Maskavas dienas” Ls 2800 ( klasifikācijas kods 04.730.2231);

10.1.11.  aktivitātes „Papildus prasītais un piešķirtais” dalības nodrošināšanai Pasaules kausa sacensībās pludmales volejbolā Ls 2060 (klasifikācijas kods 08.120.2279);

10.1.12.  aktivitātes „Informatīvie materiāli par Jūrmalu” pakalpojums „afišas un ielūgumi” (Maskavas dienas) Ls 30 (klasifikācijas kods 04.730.2390);

10.1.13.  aktivitātes „Pārējie pakalpojumi” pasākums „Sadraudzības pilsētu tikšanās Jūrmalā” (Maskavas dienas) Ls 1980 (klasifikācijas kods 04.730.2231);

10.1.14.  aktivitātei „Pludmales volejbols”- Pasaules Strādājošo čempionāta pludmales volejbolā Ls 780 (klasifikācijas kods 08.120.2264);

10.1.15.  aktivitātei „Pludmales volejbols” – Pasaules Strādājošo čempionāta pludmales volejbolā Ls 2210 (klasifikācijas kods 08.120.2390);

10.1.16.  aktivitātei „Citi - konkursa „Sakoptākā sēta Ķemeros” Ls 350 (klasifikācijas kods 08.620.2262);

10.1.17.  aktivitātei „Citi” - konkursa „Sakoptākā sēta Ķemeros” Ls 180 (klasifikācijas kods 08.620.2390);

10.1.18.  aktivitātei „Pludmales volejbols” Pasaules Strādājošo čempionāts pludmales volejbolā Ls 250 (klasifikācijas kods 08.120.2390);

10.1.19.  aktivitātei „Pludmales volejbols” Pasaules Strādājošo čempionāts pludmales volejbolā Ls 1000 (klasifikācijas kods 08.120.2262);

10.1.20.  aktivitātei „Pludmales volejbols” Pasaules Strādājošo čempionāts pludmales volejbolā Ls 320 (klasifikācijas kods 08.120.2250);

10.1.21.  aktivitātei „Pludmales volejbols” Pasaules Strādājošo čempionāts pludmales volejbolā Ls 1430 (klasifikācijas kods 08.120.2279);

10.2. SIA „Jūrmalas namsaimnieks” T.Golubevas dzīvojamo telpu īres maksas un komunālo pakalpojumu segšanai Skolas ielā 65b dzīvoklis 17 par periodu no 09. 01.2006.-27.10.2006. Ls 213 (klasifikācijas kods 06.600.2261);

10.3. SIA „Jūrmalas siltums” T.Golubevas parāda par siltumu Skolas ielā 65b dzīvoklis 17 par periodu no 09.01.2006.-27.10.2006. Ls 121 (klasifikācijas kods 04.360.2221);

10.4. Jūrmalas pilsētas muzejam komandējumam uz konferenci „Sports: ekonomikas, menedžmenta un mārketinga aspekti” Atēnās un uz XXI konferenci „Muzeji un pasaules mantojums” Vīnē Ls 1297, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.220.2121                            Ls 325;

08.220.2122                            Ls 972;

10.5. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesai pieredzes apmaiņas braucienam uz Lietuvu Ls 420, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

03.312.2121                            Ls 180;

03.312.2122                            Ls 240.

11. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra ieteikumu Nr.3 „Metodiskie norādījumi par Jūrmalas pašvaldības Norēķinu kases darbības procesu” 2.6.punktu, apstiprināt 2007.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumiem Nr.1.1-14/228, Nr.1.1-14/208, Nr.1.1-14-240, Nr.1.1-14/248, Nr.1.1-14/255 veiktās izmaiņas tāmēs, t.sk.:

11.1. Jūrmalas pilsētas domei, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

pamatbudžeta tāmē:

08.620.2275                            Ls -12540 (aktivitāte „Kultūras projektu konkurss);

08.620.2279                            Ls 12540 (aktivitāte „Kultūras projektu īstenošanai);

01.110.2275                            Ls -631;

01.110.2279                            Ls 631;

09.100.5250                            Ls -422 (aktivitāte „Kapitālais un kārtējais remonts p.i.i.

„Mārīte”);

09.210.5250                            Ls 422 (aktivitāte „Kapitālais un kārtējais remonts Vaivaru pamatskolai);

08.300.2275                            Ls -13498 (aktivitāte „sabiedrības integrācijas programmas realizācijas turpināšana);

08.300.2279                            Ls 13498 (aktivitāte „Integrācijas projektu īstenošana”);

09.210.5250                            Ls -50000 (aktivitāte „Kapitālais un kārtējais remonts” sporta laukumu remonts pie skolām un bērnudārziem);

09.210.5250                            Ls 50000 (aktivitāte ”Kapitālais un kārtējais remonts” Jaundubultu vidusskola);

10.700.5250                            Ls -96727 (aktivitāte „Kapitālais un kārtējais remonts” pašvaldības iestādes „sprīdītis ēkas Rucavas ielā 6 rekonstrukcija);

09.210.5250                            Ls 41346 (aktivitāte „Kapitālais un kārtējais remonts” Kauguru vidusskolas piecgadīgo, sešgadīgo bērnu apmācību grupu izveide Lēdurgas ielā 27);

09.210.5250                            Ls 55381 (aktivitāte „Kapitālais un kārtējais remonts” Lielupes vidusskolas piecgadīgo, sešgadīgo bērnu apmācību grupu izveide);

speciālā budžeta privatizācijas fonda tāmē:

08.110.5239                            Ls -9676 (aktivitāte „Atpūta, kultūra un reliģija” bērnu rotaļu laukumu un iekšpagalmu labiekārtojuma skices izstrādāšana Kauguros);

08.1105240               Ls 9676 (aktivitāte „Atpūta, kultūra un reliģija” bērnu rotaļu laukumu un iekšpagalmu labiekārtojuma skices izstrādāšana Kauguros);

11.2. Izglītības pārvaldei pamatbudžeta tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.510.2262                            Ls -13;

09.510.2236                            Ls 13;

11.3. Jūrmalas peldēšanas skolai pamatbudžeta tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.510.5121                            Ls  -150;

09.510.5238                            Ls   150;

09.510.1119                            Ls -3041;

09.510.1141                            Ls 1041;

09.510.1148                            Ls 2000;

11.4. Jūrmalas 1.ģimnāzijai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

pamatbudžeta tāmē:

09.210.1119                            Ls -500;

09.210.1221                            Ls 500;

mērķdotācijas tāmē:

09.210.1119                            Ls -3500;

09.210.1221                            Ls 3500;

11.5. Jūrmalas mūzikas vidusskolai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

pamatbudžeta tāmē:

09.210.2275                            Ls -7000;

09.210.2279                            Ls 7000;

mērķdotācijas tāmē:

08.290.1210                            Ls -61;

08.290.1149                            Ls 61;

11.6. Kauguru vidusskolai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

pamatbudžeta tāmē:

09.210.1119                            Ls -2500;

09.210.1148                            Ls 2500;

mērķdotācijas tāmē:

09.210.1119                            Ls -7000;

09.210.1148                            Ls 5500;

09.210.1147                            Ls 1500;

11.7. Kauguru kultūras namam mērķdotācijas tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.230.1210                            Ls -177;

08.230.1149                            Ls 177;

11.8. Pumpuru vidusskolai maksas pakalpojumu tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2241                            Ls -186;

09.210.2279              Ls 186.

 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs

 

R.Munkevics

 

 


 

 

1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.17

(protokols Nr.14, 12.punkts)

 

Izmaiņas 2007.gadā kredītrīkotāju pamatbudžeta tāmē

            (Budžeta veids)

Budžeta

finansētas

institūcijas

nosaukums

Pamatbudžets

(Budžeta veids)

Klasif. kods

„-”

Paskaidrojums

Klasif. kods

„+”

Paskaidrojums

Jūrmalas pilsētas dome

 

 

 

 

 

 

INTERREG III A programmas Dienvidu prioritātes projekts „Vienotas lietus ūdens kanalizācijas vadības sistēmas izveide Lielupes baseina pilsētās” (konta Nr. LV44PARX0002484572042)

 

04.510.2244

13188

Meliorācijas darbi (9.pielikums)

05.200.2232

13188

INTERREG III A programmas Dienvidu prioritātes projekts „Vienotas lietus ūdens kanalizācijas vadības sistēmas izveide Lielupes baseina pilsētās” – tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde ilgtspējīgas lietus ūdens kanalizācijas un attīrīšanas iekārtu sistēmas izveidei Lielupes upes baseina pilsētās - Jūrmalā

 

04.730.7712

1000

Aktivitāte „Taškenta, dalība tūrisma gadatirgū TITF” - dalība izstādē Taškentā tiek atcelta (10.pielikums)

04.730.2231

1800

Aktivitāte „Pārējie pakalpojumi” pasākumam „Sadraudzības pilsētu tikšanās Jūrmalā, Francijas dienas” pasākuma rīkošanai, lielformāta vides mākslas darba rāmju īre, lai uzstādītu vides ekspozīciju Jūrmalas pilsētā līdz septembra sākumam (10.pielikums)

 

04.730.2122

548

Aktivitāte „Taškenta, dalība tūrisma gadatirgū TITF” - dalība izstādē Taškentā tiek atcelta (10.pielikums)

 

 

 

 

04.730.2121

252

Aktivitāte „Taškenta, dalība tūrisma gadatirgū TITF” - dalība izstādē Taškentā tiek atcelta (10.pielikums)

 

 

 

 

08.120.2279

259

Pozīcija „Jūrmalas pilsētas finansētie sporta klubu komandu piedalīšanās izdevumi starptautiskajās sacensībās un Latvijas čempionātu sacensībās 2005/6.g.” aktivitātei „Dambretes klubs „Pumpuri”” līdzekļu ekonomija (16.pielikums)

08.120.2262

195

Pozīcija „Jūrmalas pilsētas finansētie sporta klubu komandu piedalīšanās izdevumi starptautiskajās sacensībās un Latvijas čempionātu sacensībās 2005/6.g.” aktivitātei „Pasaules dambretes čempionāta finālturnīrs” transporta izdevumiem (16.pielikums)

 

 

 

 

08.120.2279

64

Pozīcija „Jūrmalas pilsētas finansētie sporta klubu komandu piedalīšanās izdevumi starptautiskajās sacensībās un Latvijas čempionātu sacensībās 2005/6.g.” aktivitātei „Pasaules dambretes čempionāta finālturnīrs” dalības maksai (16.pielikums)

 

08.120.2275

621

Pozīcija „Bokss/kikbokss”, aktivitāte „Jūrmalas kauss 2007” – līdzekļu pārdale no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (16.pielikums)

08.120.2262

621

Pozīcija „Bokss/kikbokss”, aktivitāte „Pasaules čempionāts Kik-Tai boksā” – transporta pakalpojumi (16.pielikums)

 

08.620.2279

300

Aktivitāte „Kultūras projektu īstenošanai” – tā kā projekta iesniedzējs ir fiziska persona, tad tiks apmaksāti piestādītie rēķini par projekta realizāciju (18.pielikums)

08.620.2390

101

Aktivitātei „Kultūras projektu īstenošanai” – foto materiālu iegāde projekta īstenošanai (18.pielikums)

 

 

 

 

08.620.2231

139

Aktivitātei „Kultūras projektu īstenošanai” – saimniecības preces (18.pielikums)

 

 

 

 

08.620.2352

60

Aktivitātei „Kultūras projektu īstenošanai” – izstādes organizēšanai (18.pielikums)

 

01.110.2244

1000

Līdzekļu ekonomija ēku uzturēšanā, jo nebūs paklāju maiņa

01.110.2354

1000

Nepieciešami līdzekļi transportlīdzekļu remontmateriāliem

 

09-210-2275

150000

Gaismas ķermeņu nomaiņa izglītības iestādēs (6.pielikums)

09-210-5250

3600

Jūrmalas 1.ģimnāzija (6.pielikums)

 

 

 

 

09-210-5250

23000

Mežmalas vidusskola (6.pielikums)

 

 

 

 

09-210-5250

21000

Kauguru vidusskola (6.pielikums)

 

 

 

 

09-210-5250

3000

Ķemeru vidusskola (6.pielikums)

 

 

 

 

09-210-5250

9000

Pumpuru vidusskola (6.pielikums)

 

 

 

 

09-210-5250

5400

Jaundubultu vidusskola (6.pielikums)

 

 

 

 

09-210-5250

3000

Lielupes vidusskola (6.pielikums)

 

 

 

 

09-210-5250

6000

Vakara vidusskola (6.pielikums)

 

 

 

 

09-210-5250

1400

Slokas pamatskola (6.pielikums)

 

 

 

 

09-210-5250

1500

Majoru pamatskola (6.pielikums)

 

 

 

 

09-210-5250

1800

Vaivaru pamatskola (6.pielikums)

 

 

 

 

09-210-5250

3800

Alternatīvā skola (6.pielikums)

 

 

 

 

09-210-5250

2900

Speciālā internātskola (6.pielikums)

 

 

 

 

09-210-5250

3600

Sākumskola „Atvase” (6.pielikums)

 

 

 

 

09-210-5250

1800

Sākumskola „Taurenītis” (6.pielikums)

 

 

 

 

09-210-5250

6000

Sākumskola „Ābelīte” (6.pielikums)

 

 

 

 

09-210-5250

9600

Sākumskola „Zvaniņš”(6.pielikums)

 

 

 

 

09-100-5250

4500

P.i.i. „Bitīte” (6.pielikums)

 

 

 

 

09-100-5250

3400

P.i.i. „Lācītis” (6.pielikums)

 

 

 

 

09-100-5250

10200

P.i.i. „Madara” (6.pielikums)

 

 

 

 

09-100-5250

2000

P.i.i. „Mārīte” (6.pielikums)

 

 

 

 

09-100-5250

7000

P.i.i. „Saulīte” (6.pielikums)

 

 

 

 

09-100-5250

1800

P.i.i. „Pienenīte” (6.pielikums)

 

 

 

 

09-100-5250

1200

P.i.i. „Rūķītis” (6.pielikums)

 

 

 

 

09-100-5250

900

P.i.i. „Katrīna” (6.pielikums)

 

 

 

 

09-510-5250

3000

Mākslas skola (6.pielikums)

 

 

 

 

09-510-5250

2000

Jūrmalas peldēšanas skola (6.pielikums)

 

 

 

 

09-510-5250

5100

Tehniskās jaunrades un atpūtas centrs (6.pielikums)

 

 

 

 

09-510-5250

2500

Jauno dabas draugu centrs (6.pielikums)

 

09-210-2275

100000

Skolu un bērnudārzu tualešu remonts (6.pielikums)

09-100-5250

4409

P.i.i. „Bitīte” (6.pielikums)

 

 

 

 

09-100-5250

3200

P.i.i. „Lācītis” (6.pielikums)

 

 

 

 

09-100-5250

3118

P.i.i. „Madara” (6.pielikums)

 

 

 

 

09-210-5250

4736

Kauguru vidusskola (6.pielikums)

 

 

 

 

09-210-5250

18959

Jūrmalas 1.ģimnāzija (6.pielikums)

 

 

 

 

09-210-5250

4155

Vaivaru pamatskola (6.pielikums)

 

 

 

 

09-210-5250

9919

Pumpuru vidusskola (6.pielikums)

 

 

 

 

09-210-5250

16000

Jaundubultu vidusskola (6.pielikums)

 

 

 

 

09-210-5250

16000

Lielupes vidusskola (6.pielikums)

 

 

 

 

09-210-5250

8000

Speciālā internātskola (6.pielikums)

 

 

 

 

09-210-5250

196

Sākumskola „Ābelīte” (6.pielikums)

 

 

 

 

09-510-5250

363

Mūzikas vidusskola (6.pielikums)

 

 

 

 

09-510-5250

372

Jūrmalas peldēšanas skola (6.pielikums)

 

 

 

 

 

09-210-5250

8573

Sākumskola „Taurenītis” (6.pielikums), kāpņu telpu remonta pabeigšana

 

 

 

 

09-810-5250

2000

Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldes Nepilngadīgo uzraudzības nodaļa Tallinas 44-36 (6.pielikums), telpu remonts

 

05-200-5240

17100

Sabiedrisko tualešu būvniecība (6.pielikums)

05-110-2244

7400

Tualešu konteineru noma (11.pielikums)

 

 

 

 

06-600-2244

5700

Puķu dobju un zāliena ierīkošana un kopšana (11.pielikums)

 

 

 

 

06-600-2390

400

Puķu stādi (11.pielikums)

 

 

 

 

08-110-2390

800

Koka laipas (11.pielikums)

 

 

 

 

05-200-2241

1000

Pamatu pārbūve un žoga pārcelšana tualešu konteineru uzstādīšanai (6.pielikums)

 

 

 

 

08-110-2244

1800

Strūklakas apsaimniekošana Jomas ielā pie Omnibusa ielas (11.pielikums)

 

03.110.5239

-10780

Nebūs nepieciešams tik liels finansējums caurlaižu aparātu iegādei

01.110.2235

10780

Semināru apmaksai pašvaldības darbinieku kvalifikācijas celšanai

 

Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvalde

 

 

 

 

 

 

 

09.100.2244

105

Līdzekļu ekonomija, jo budžetā paredzēto Ls 150 vietā ugunsdzēšamo aparātu uzpildei tika izlietoti Ls 16. Pamatojoties uz 23.01.2007.g. VUGD priekšrakstu Nr. 12-pr, no radušās ekonomijas pārkārtot līdzekļus 4 jaunu ugunsdzēšamo aparātu iegādei

09.100.2312

105

Papildus 4 jaunu ugunsdzēšamo aparātu iegādei

 

09.100.5121

530

Precizēti līdzekļi par datorprogrammām, līdzekļu ekonomija

09.100.5238

530

Datoru iegādei

 

09.210.5121

300

Precizēti līdzekļi par datorprogrammām, līdzekļu ekonomija

09.210.5238

300

Datoru iegādei

 

09.810.5121

1690

Precizēti līdzekļi par datorprogrammām, līdzekļu ekonomija

09.810.5238

1690

Datoru iegādei

 

09.810.1119

1797

Nekorekti ieplānoti līdzekļi par pārējām piemaksām

09.810.1149

1797

Parējās piemaksas

 

Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija

 

 

 

 

 

 

 

03.110.1119

18122

Darba algas ekonomija 2007.gadā

03.110.1147

18122

Piemaksas par papildus darbu pašvaldības policijas darbiniekiem

 

03.110.2212

738

Līdzekļu ekonomija telefona abonēšanas maksas, vietējo un tālsarunu apmaksai 2007.gada 1.pusgadā

03.110.2214

884

Iecirkņu inspektoru un dežūrdaļas mobilā telefona abonēšanas maksas un sarunu apmaksa 2007.gada 2.pusgadā

 

03.110.1119

146

Ieturējumi par mobilo telefonu limita pārtēriņu 2007.gada pirmajos 5 mēnešos

 

 

 

 

Sākumskola „Taurenītis”

 

 

 

 

 

 

 

09.210.2222

1200

Ekonomiski tērējot ūdens resursus, ieviešot jaunās tehnoloģijas – daudzfunkcionālu trauku mazgājamo mašīnu ar ekonomisku ūdens patēriņu, izveidojas līdzekļu ekonomija

09.210.2239

300

Saskaņā ar 26.04.2007. LV Arhīvu Ģenerāldirekcijas izvērtējumu, skolai obligāti jāveic 2002.-2005.gadu dokumentu arhivēšana, piedaloties Valsts arhīva darbiniekiem

 

 

 

 

 

09.210.2242

100

Līdzekļi nepieciešami skolas automašīnas obligātajai tehniskajai apskatei, rezerves daļu nomaiņai

 

 

 

 

09.210.2352

200

Trauku mazgājamās mašīnas ekspluatācijai nepieciešami speciālie saimniecības līdzekļi

 

 

 

 

09.210.2241

600

Sakarā ar vasarā paredzamo kāpņu telpu remontu, līdzekļi nepieciešami kāpņu seguma uzklāšanai

 

Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvalde

 

 

 

 

 

 

 

07.620.2239

1700

Pasākums „Starptautiskie projekti, t.sk. Healthy City veselību veicinošiem pasākumiem” - dalības maksa tiek pārnesta uz kodu 07.620.7712 (15.pielikums)

07.620.7712

1700

Pasākums „Starptautiskie projekti, t.sk. Healthy City veselību veicinošiem pasākumiem” dalības maksa (15.pielikums)

 

10.600.6251

549

Sakarā ar silto laiku, apkures pabalsts netiek apgūts pilnībā

10.910.2245

48

Sakarā ar OCTA polišu sadārdzināšanos, nepieciešami papildus līdzekļi Opel Astra apdrošināšanai

 

 

 

 

07.410.2245

52

Sakarā ar OCTA polišu sadārdzināšanos, nepieciešami papildus līdzekļi VW Transportier busa apdrošināšanai

 

 

 

 

10.910.2121

40

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 26.01.2007.g. rīkojumu Nr. 3-rkā, dienas nauda (MK 30.11.2004.g. noteikumi Nr. 990)

 

 

 

 

10.910.2122

34

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 26.01.2007.g. rīkojumu Nr. 3-rkā, viesnīcas izmaksas

 

 

 

 

10.910.2244

350

Sakarā ar vietējās ūdenssistēmas remontu un ūdens sūkņa nomaiņu, nepieciešami papildus izdevumi sūkņa iegādei un uzstādīšanai

 

 

 

 

10.910.2236

25

Bankas pakalpojumi

 

Vaivaru pamatskola

 

 

 

 

 

 

 

09.210.1119

250

Nekorekti ieplānoti finanšu līdzekļi slimības lapu apmaksai

09.210.1221

250

Slimības lapu apmaksai

 

09.210.2351

1500

Paredzēts slēgt līgumu par remontdarbu izpildi ar uzņēmumu, iekļaujot tāmē remontmateriālus

09.210.2241

1500

Līguma apmaksa par remontdarbu izpildi ar uzņēmumu

 

09.210.2221

250

Līdzekļu ekonomija apkurei

09.210.2223

250

Nepieciešami papildus līdzekļi maksai par elektroenerģiju, sakarā ar faktisko patēriņu 2007.gadā

 

09.210.2275

183

Līdzekļu ekonomija līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem

09.210.2250

183

Līdzekļi nepieciešami kārtridžu uzpildēm printeriem

 

09.210.2313

70

Tā kā 2006.gada beigās tika iegādāti spectērpi, jauni netiek plānoti 2007.gadā

09.210.2243

70

Nepieciešami papildus līdzekļi kopētāja kārtridža uzpildei un aparatūras remontam

 

09.210.2312

5

Līdzekļu ekonomija inventāra iegādei

09.210.2239

5

Papildus līdzekļi nepieciešami, sakarā ar noslēgto līgumu par informācijas izvietošanu tālruņa katalogā

 

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde „Sprīdītis”

 

 

 

 

 

 

 

10.700.5121

200

Līdzekļu pārkārtojums – datorprogrammas

10.700.5238

200

Līdzekļi nepieciešami datortehnikas iegādei

 

Jūrmalas vakara vidusskola

 

 

 

 

 

 

 

09.210.5240

1080

Drukas kļūda

09.210.5239

1080

Līdzekļi nepieciešami mēbeļu iegādei

 

09.210.2370

750

Līdzekļi nepieciešami datorprojektora iegādei, kas ir mācību līdzeklis virs Ls 50

09.210.5238

750

Datorprojektora iegādei, mācību procesu nodrošināšanai

Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola

 

 

 

 

 

 

 

09.210.5239

2720

Iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi – līdzekļu sadalījums

09.210.1221

2720

Skolnieku galdi divvietīgi (26gb.xLs29=Ls754; 15gb.xLs38=Ls570); skolnieku krēsli regulējamie (28gb.xLs18=Ls504); skolotāja krēsls Ls40; žalūzijas Ls600; el.lampas pie tāfelēm klases telpās (14gb.xLs18=Ls252)

 

09.210.2275

90

Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem

09.210.2112

90

Ceļa izdevumi darbiniekiem

Jūrmalas mākslas skola

 

 

 

 

 

 

 

09.510.2244

200

Parketa tīrīšanas izmaksas ir mazākas nekā plānots

09.510.2239

400

Izdevumi arhīva dokumentu sakārtošanai, dokumentu sašūšanai laika periodam 2001.-2005.g.

 

09.510.2351

200

Skola atrodas īrētās telpās, ar kuru īres līgums nav parakstīts, līdz ar to remonta darbi tiks veikti minimālos apmēros

 

 

 

Jūrmalas bibliotēku apvienība

 

 

 

 

 

 

 

08.210.2243

300

Nekorekti ieplānota printeru kārtridžu uzpildes apmaksa

08.210.2250

300

Printeru kārtridžu uzpilde

 

08.210.2311

60

Līdzekļu ekonomija, kas tiek novirzīta uz iestādes darbības veicamo funkciju nodrošināšanu saistītajiem pakalpojumiem

08.210.2239

60

Līdzekļi netika paredzēti līguma apmaksai ar informācijas grupu „Zaļās lapas”

 

 

 


 

 

2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.17

(protokols Nr.14, 12.punkts)

 

Izmaiņas 2007.gadā kredītrīkotāju maksas pakalpojumu tāmē

            (Budžeta veids)

Budžeta

finansētas

institūcijas

nosaukums

Maksas pakalpojumi

(Budžeta veids)

Klasif. kods

„-”

Paskaidrojums

Klasif. kods

„+”

Paskaidrojums

Jūrmalas bibliotēku apvienība

 

 

 

 

 

 

 

08.210.2243

462

Līdzekļu pārdale, sakarā ar BIS Alise moduļu apmaksas padārdzināšanos un jaunu moduļu ieviešanu

08.210.2250

462

BIS Alise moduļu apmaksa

Jūrmalas mākslas skola

 

 

 

 

 

 

 

09.510.2243

25

Kopētāja remonts 2007.gada 1.pusgadā nebija nepieciešams, līdzekļu ekonomija

09.510.2279

160

Pieaugušas izmaksas leļļu teātra izdevumiem pirmsskolas vecuma bērniem 1.pusgadā

 

09.510.2312

85

Līdzekļu ekonomija, jo inventāra iegāde notiks no pamatbudžeta

09.510.2213

500

Interneta mājas lapas izveides apmaksa

 

09.510.5239

550

Tiks samazināta pamatlīdzekļu apmaksa

 

 

 

Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola

 

 

 

 

 

 

 

09.210.2420

382

Līdzekļu pārdale – bibliotēkas grāmatas un žurnāli

09.210.2355

232

Datortehnikas remonta un uzturēšanas materiāli (kārtridži Q2612AHP 3gb.xLs44=Ls132; HPCLJQ6001A 2gb.xLs50=Ls100)

 

 

 

 

09.210.2390

150

Atzinības un goda raksti

Vaivaru pamatskola

 

 

 

 

 

 

 

09.210.2363

1064

Sakarā ar projekta izmaiņām, nav nepieciešami visi ieplānotie līdzekļi

09.210.2261

50

Līdzekļi nepieciešami telpu īrei, sakarā ar apstiprinātu projektu „Zelta atslēdziņa”

 

 

 

 

09.210.2355

78

Līdzekļi nepieciešami CD matricu iegādei, sakarā ar apstiprinātu projektu „Zelta atslēdziņa”

 

 

 

 

09.210.2250

36

Līdzekļi nepieciešami kārtridžu uzpildei, sakarā ar apstiprinātu projektu „Zelta atslēdziņa”

 

 

 

 

09.210.2361

70

Līdzekļi nepieciešami mīkstā inventāra iegādei, sakarā ar apstiprinātu projektu „Zelta atslēdziņa”

 

 

 

 

09.210.5239

340

Līdzekļi nepieciešami mēbeļu iegādei, sakarā ar apstiprinātu projektu „Zelta atslēdziņa”

 

 

 

 

09.210.2312

490

Līdzekļi nepieciešami mazvērtīgā inventāra iegādei, sakarā ar apstiprinātu projektu „Zelta atslēdziņa”

Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvalde

 

 

 

 

 

 

 

09.510.5239

710

Netiks iegādāts kodoskops

09.510.2261

700

Maksa par telpu nomu Lapmežciema pamatskolā, Liepu ielā 2a (paredzēta 30 audzēkņu apmācībai)

 

 

 

 

09.510.2236

10

Pārskaitījums transporta nodevai CSDD kasē

Sākumskola „Taurenītis”

 

 

 

 

 

 

 

09.210.2223

500

Līdzekļu ekonomija, ekonomiski patērējot energoresursus

09.210.2311

300

Skolas sagatavošanai jaunajam mācību gadam, papildus nepieciešamas kancelejas preces un materiāli

 

 

 

 

09.210.2354

200

Nepieciešami līdzekļi automašīnas rezerves daļu iegādei – bremžu cilindri (2gb.xLs10=Ls20), bremžu trumuļi (2gb.xLs50=Ls100), bremžu kluči (4gb.xLs20=Ls80)

Jūrmalas pilsētas muzejs

 

 

 

 

 

 

 

08.220.2352

90

Līdzekļu ekonomija saimniecības materiālu iegādē

08.220.2243

90

Nepieciešami līdzekļi klavieru skaņošanai muzejā

Jūrmalas pilsētas dome

 

 

 

 

 

 

 

04.730.7712

700

Aktivitāte „Londona, dalība tūrisma gadatirgū WTW” - dalība izstādē Londonā tiek atcelta (10.pielikums)

04.730.2231

3070

Aktivitāte „Pārējie pakalpojumi” pasākumam „Sadraudzības pilsētu tikšanās Jūrmalā, Francijas dienas” pasākuma rīkošanai, lielformāta vides mākslas darba rāmju īre, lai uzstādītu vides ekspozīciju Jūrmalas pilsētā līdz septembra sākumam (10.pielikums)

 

04.730.2122

450

Aktivitāte „Londona, dalība tūrisma gadatirgū WTW” - dalība izstādē Londonā tiek atcelta (10.pielikums)

 

 

 

 

04.730.2121

250

Aktivitāte „Londona, dalība tūrisma gadatirgū WTW” - dalība izstādē Londonā tiek atcelta (10.pielikums)

 

 

 

 

04.730.2390

1670

Informatīvie materiāli par Jūrmalu (Jūrmalas SPA buklets) (10.pielikums)

 

 

 

 


 

 

3.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.17

(protokols Nr.14, 12.punkts)

Izmaiņas 2007.gadā kredītrīkotāju mērķdotācijas tāmē

(Budžeta veids)

Budžeta

finansētas

institūcijas

nosaukums

Mērķdotācijas

(Budžeta veids)

Klasif. kods

„-”

Paskaidrojums

Klasif. kods

„+”

Paskaidrojums

Sākumskola „Taurenītis”

 

 

 

 

 

 

 

09.210.1119

500

Līdzekļu pārdale - līdzekļi nepieciešami skolotāju darba nespējas lapu apmaksai

09.210.1221

500

Skolotāju darba nespējas lapu apmaksai

Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvalde

 

 

 

 

 

 

 

09.810.1148

922

Precizēts ekonomiskās klasifikācijas kods

09.810.1150

922

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata

Vaivaru pamatskola

 

 

 

 

 

 

 

09.210.1119

150

Līdzekļu pārdale, jo nepieciešami līdzekļi slimības lapu apmaksai

09.210.1221

150

Slimības lapu apmaksa skolotājiem

Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvalde

 

 

 

 

 

 

 

09.210.2275

1300

Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem ir nepieciešami transporta nodrošināšanai skolēniem un skolas saimniecības vajadzībām un neparedzētām bērnu kabatas naudas izmaksām. Arī skolas transporta līdzekļu tehniskās apskates nodokļu maksājumiem

09.210.2241

2307

Līdzekļi nepieciešami 3 klašu kosmētiskajiem remontiem, t.sk. darbmācības un datoru klasēs, ko veiks sertificētas celtniecības organizācijas

 

09.210.2351

1300

Sakarā ar to, ka skolā tiks veikti kosmētiskie remontdarbi, tad līdzekļi, kas paredzēti remontmateriālu iegādēm tiek novirzīti 3 mācību klašu un citu skolas un internāta ēkas remontdarbu apmaksai

09.210.2322

1318

Degviela nepieciešama II pusgada skolēnu un skolas saimniecības vajadzību nodrošināšanai, t.i. bērnu atvešanai uz skolu un aizvešanu uz mājām, ārstu un slimnīcu apmeklējumiem, kā arī mācību ekskursijām.

 

09.210.5250

1702

Sakarā ar izmaiņām, kapitālos remontdarbus veiks Jūrmalas pilsētas dome, tāpēc kapitālie remonti nav aktuāli. Līdzekļi tiek novirzīti gan skolas autotransporta sagatavošanai tehniskajām apskatēm, gan mīkstā inventāra iegādei, gan skolas un internāta ēkas sīkajiem remontdarbiem

09.210.2519

115

Nepieciešami papildus līdzekļi transporta nodevai FIAT PANDA Ls 12, maksai par atļauju iedalīties satiksmē Ls 2,39, par vieglo a/m benzīnu Ls 9,45. FORD TRANSIT kopējā nodokļu likme Ls 91,16, kas sastāv no transporta nodevas Ls 72 un pārējiem nodokļiem Ls 19,16

 

 

 

 

09.210.2367

162

Tā kā patversmes grupas bērni ir pakļauti adopcijas procesam, bet adopcijas lietas vēl kārtojas, ir nepieciešama papildus kabatas nauda. Kabatas nauda vienam bērnam ir Ls 6.75. Papildus nepieciešami: 3 bērni X 8mēneši X Ls 6.75=Ls 162

 

 

 

 

09.210.2361

400

Šogad tika iepirkta jauna gultas veļa, kura bija par ļoti zemām cenām un labu kvalitāti

 


 

 

 

 

4.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.17

(protokols Nr.14, 12.punkts)

 

Izmaiņas 2007.gadā kredītrīkotāju ieņēmumos no ārvalstu finanšu palīdzības tāmē

            (Budžeta veids)

Budžeta

finansētas

institūcijas

nosaukums

 

Ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības

(Budžeta veids)

Klasif. kods

„-”

Paskaidrojums

Klasif. kods

„+”

Paskaidrojums

Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvalde

 

 

Projekts „Hepro”

 

 

Projekts „Hepro”

 

10.910.2121

24

Tā kā seminārs nenotika ārzemēs, bet Latvijā, dienas naudas pārkārtojums

10.910.2111

24

Semināra Latvijā dienas nauda

 

10.910.2122

40

Tā kā seminārs nenotika ārzemēs, bet Latvijā, komandējuma izmaksas pārkārtojums

10.910.2112

40

Semināra Latvijā komandējuma izmaksas

 

10.910.2232

70

Nekorekti ieplānoti līdzekļi (pieaicināto ekspertu izdevumi)

10.910.2236

70

Bankas pakalpojumi valūtas pārskaitījumiem

 

Jūrmalas pilsētas dome

 

 

Projekts „Pludmales patruļa”

 

 

Projekts „Pludmales patruļa”

 

03.200.1150

2734

Darba algas fonds netiks izlietots plānotajā apjomā tā kā projektā iesaistītie darbinieki nenostrādāja plānotās stundas

03.200.2311

426

Kancelejas preču iegāde glābēju skolas darbības nodrošināšanai

 

03.200.2112

300

Iekšzemes komandējumi netiek plānoti

03.200.5239

7296

Finansējums nepieciešams glābšanas un aerodinamiskās laivas apmaksai

 

03.200.2122

4

Ekonomija dienas naudas izmaksās ārvalstu komandējumos

03.200.2390

1053

Reklāmas materiāli

 

03.200.2239

10

Neprecīzi ieplānoti pārējie pakalpojumi

 

 

 

 

03.200.2261

600

Netiks īrētas telpas projekta īstenošanai

 

 

 

 

03.200.2264

200

Netiks nomāta aparatūra projekta īstenošanai

 

 

 

 

03.200.2322

70

Nav noslēgti līgumi par degvielas apmaksu

 

 

 

 

03.200.5231

976

Konkursa rezultātā automašīna tika iegādāta lētāk

 

 

 

 

03.200.2312

2899

Iegādāto laivu vērtība ir virs 50 Ls

 

 

 

 

03.200.2231

982

Projekta partneru uzņemšanai nav paredzēti tik lieli līdzekļi

 

 

 

 


 

 

 

 

5.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.17

(protokols Nr.14, 12.punkts)

 

Izmaiņas 2007.gadā kredītrīkotāju ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU tāmē

            (Budžeta veids)

 

Budžeta

finansētas

institūcijas

nosaukums

ZIEDOJUMI UN DĀVINĀJUMI

(Budžeta veids)

Klasif. kods

„-”

Paskaidrojums

Klasif. kods

„+”

Paskaidrojums

 

(VFK.FKK)

 

 

 

(VFK.FKK)

 

 

Jaundubultu vidusskola

 

 

 

 

 

 

 

09.210.2410

-500

Mācību grāmatas

09.210.5239

+500

Multimediju videoprojektors

Vaivaru pamatskola

 

 

 

 

 

 

 

09.210.2370

-50

Pirmskolas izglītības grupas nodrošināšana ar mācību materiāliem

09.210.2362

+50

Ar pirmskolas izglītības grupu vecāku kopsapulces lēmumu - jaunu trauku iegādei

Jūrmalas mākslas skola

 

 

 

 

 

 

 

09.510.2269

-20

2007.gadā citu priekšmetu noma netiks veikta

09.510.2279

+320

1.septembra un Ziemassvētku pasākumu organizēšana pirmskolas vecuma bērniem

 

09.510.2312

-90

Inventārs tiks iegādāts no pamatbudžeta

 

 

 

 

09.510.2329

-90

Dzeramo ūdeni piegādā centralizēti un apmaksa tiek veikta centralizēti

 

 

 

 

09.510.2351

-70

Skola atrodas īrētās telpās ar kuru īres līgums nav parakstīts, līdz ar to remonta darbi tiks veiktu minimālā apmērā

 

 

 

 

09.510.2355

-50

Datortehnikas remonts nav nepieciešams

 

 

 

Pašvaldības iestāde „Sprīdītis”

 

 

 

 

 

 

 

10.700.2361

-30

Mīkstais inventārs

10.700.2244

+30

Ugunsdrošības signalizācijas uzturēšana, remonts, tehniskā apkope

 


 

 

 

 

6.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.17

(protokols Nr.14, 12.punkts)

 

 

Izmaiņas 2007.gadā kredītrīkotāju DABAS RESURSU NODOKĻA tāmē

                                                                                                                   (Budžeta veids)

 

Budžeta

finansētas

institūcijas

nosaukums

 

DABAS RESURSU NODOKLIS

(Budžeta veids)

Klasif. kods

„-”

Paskaidrojums

Klasif. kods

„+”

Paskaidrojums

Jūrmalas pilsētas dome

(VFK.FKK)

 

 

(VFK.FKK)

 

 

 

05.400.5239

-3353

Aktivitāte „Dabas parka „Ragakāpa” taku izbūve” (12.pielikums).

05.600.5239

+3353

Lielupes ekspluatācijas noteikumu izstrādāšana (12.pielikums).

 

05.400.5239

-9600

Aktivitāte „Dabas parka „Ragakāpa” taku izbūve” (12.pielikums).

05.300.2232

+9600

RJL jūras ūdens kvalitātes mikrobioloģiskie un fiziski ķīmiskie izmeklējumi (12.pielikums)

 

05.600.1221

-500

Sakarā ar klasifikācijas izmaiņām tāmē nekorekti ieplānots EKK.

05.600.2121

+500

Ārvalstu komandējumu dienas nauda.

 

05.600.1223

-1500

Sakarā ar klasifikācijas izmaiņām tāmē nekorekti ieplānots EKK.

05.600.2122

+1500

Ārvalstu komandējumu pārējie izdevumi.

 

05.400.2279

-1500

Aktivitāte „Zilā karoga stendu un informatīvo zīmju atjaunošana un remonts” (12.pielikums).

05.400.2390

+184

Aktivitāte – Zilā karoga pludmaļu koordinatoru cepurēm un T-krekliem (12.pielikums)

 

05.400.2279

-1624

Aktivitāte „Informatīvo zīmju un taku atjaunošana un labošana” (12.pielikums).

05.600.1150

+2940

Aktivitāte - atalgojums ārštata darbiniekiem (12.pielikums).

 


Lejupielāde: DOC un PDF