Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2007.gada 9. augustāNr.23

Protokols Nr.16, 4punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.20
„JŪRMALAS TERITORIJAS NAMĪPAŠUMU UZTURĒŠANAS, SAGLABĀŠANAS UN
SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS SAISTOŠIE NOTEIKUMI”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 4., 5. un 6.punktu

Pamatojoties uz grozījumiem augstāka juridiska spēka normatīvajā aktā - Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 2112.panta otrajā daļā, izdarīt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” 43.punktā un izteikt to šādā redakcijā:

„43. Ja pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto naudas sodu par Noteikumu pārkāpumiem, pārkāpumu izdarīšanas vietā bez administratīvā protokola sastādīšanas, izsniedzot noteikta parauga kvīti, Noteikumu 44.punktā minētās amatpersonas var uzlikt naudas sodu nepārsniedzot Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteikto apmēru. ”

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Spēkā esošā redakcija

Lejupielāde: DOC un PDF