Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2009.gada 17.februāra 7.saistošajiem noteikumiem

2007.gada 8. novembrīNr.49

Protokols Nr.21, 1.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 18.februāra
saistošajos noteikumos Nr.2 ”Par atvieglojumu piešķiršanu
nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
14.pantu un Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu.

1. Izteikt 3.13.punktu šādā redakcijā:

„3.13. Komersantiem, iestādēm un biedrībām, kuru darbība pēc Jūrmalas pilsētas domes atzinuma atbilst sabiedrības un pašvaldības interesēm- par 25%.”

2. Papildināt ar 3.14.punktu šādā redakcijā:

”3.14. Komersantiem un fiziskām personām, kuru īpašumā ir ēkas, kurās tiek veikta saimnieciskā darbība un, kuras ir apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli” un nekustamā īpašuma nodokļa apjoms ēkām 2007. gadā pie nemainīga nodokļu objekta pārsniedz divas un vairāk reizes 2006. gadā aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli ēkām un būvēm– 2007. gadā nodokli ēkām par 25%.”

3. Izteikt 4.2.punktu šādā redakcijā:

„4.2. ja 2.1.-3.14.apakšpunktos minēto kategoriju nodokļa maksātājiem nav nekustamā īpašuma nodokļa parādu par iepriekšējiem taksācijas periodiem.”

4. Izteikt 5.punkta pirmo rindkopu šādā redakcijā: ”Lai izvērtētu atvieglojumu piešķiršanu nodokļa maksātājiem jāaizpilda iesnieguma veidlapa saskaņā ar pielikumu un iesniegumam jāpievieno:

2.1.punktā minētajām kategorijām: deklarētās dzīves vietas izziņa, politiski represētās personas apliecības kopija, pases kopija, īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopija;

2.2.punktā minētajām kategorijām: deklarētās dzīves vietas izziņa, īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopija, radniecību pierādošu dokumentu (dzimšanas apliecības, laulības apliecības) kopijas, pases kopija;

2.3.punktā minētajām kategorijām: deklarētās dzīves vietas izziņa, īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopija, radniecību pierādošu dokumentu (dzimšanas apliecības, laulības apliecības) kopijas, pases kopija;

2.4.punktā minētajām kategorijām: deklarētās dzīves vietas izziņa, dzīves vietas izziņa (par visām personām, kuras deklarējušas dzīvesvietu īpašumā, par kuru aprēķināts nodoklis), īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopija, radniecību pierādošu dokumentu (dzimšanas apliecības, laulības apliecības) kopijas, pases kopija, invaliditātes apliecības kopija, pensionāra apliecības kopija. Attiecībā uz vientuļiem pensionāriem un vientuļiem invalīdiem, ziņas tiek pārbaudītas Iedzīvotāju reģistrā;

2.5.punktā minētajām kategorijām: deklarētās dzīves vietas izziņa, dzīves vietas izziņa (par visām personām, kuras deklarējušas dzīvesvietu īpašumā, par kuru aprēķināts nodoklis), īpašuma tiesības apliecinoši dokumentu kopija, radniecību pierādošu dokumentu (dzimšanas apliecības, laulības apliecības) kopijas, pases kopija, invaliditātes apliecības kopija, pensionāra apliecības kopija. Attiecībā uz vientuļiem pensionāriem un vientuļiem invalīdiem, ziņas tiek pārbaudītas Iedzīvotāju reģistrā;

2.6.punktāminētajām kategorijām: deklarētās dzīves vietas izziņa, dzīves vietas izziņa (par visām personām, kuras deklarējušas dzīvesvietu īpašumā, par kuru aprēķināts nodoklis), īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopija, invaliditātes apliecības kopija, dzimšanas apliecības kopija, izziņas par pabalsta apmēriem, trūcīgās ģimenes statusu apliecinošs dokuments, pases kopija;

2.7.punktāminētajām kategorijām: deklarētās dzīves vietas izziņa, īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopija, radniecību pierādošu dokumentu (dzimšanas apliecības, laulības apliecības) kopijas, pases kopija.”

5. Izteikt 6.punkta pirmo rindkopu šādā redakcijā: „Lai izvērtētu atvieglojuma piešķiršanu 3.punktā noteiktajām kategorijām, 3.1-3.13.punktā noteiktajām kategorijām taksācijas gada laikā, par kuru aprēķināts nodoklis jāiesniedz Jūrmalas pilsētas domē motivēts rakstveida iesniegums ar apliecinājumu, ka nekustamais īpašums, par kuru tiek lūgts atvieglojums taksācijas gadā nav iznomāts citam lietotājam, kuram jāpievieno:

3.1.punktā minētajām kategorijām: dzīves vietas izziņas (par visām personām, kuras deklarējušas dzīvesvietu īpašumā un īpašnieka deklarētajā dzīvesvietā), pensionāra apliecības kopija, izziņa par pensiju apmēru, īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopija, pases kopija. Attiecībā uz vientuļiem pensionāriem, ziņas tiek pārbaudītas Iedzīvotāju reģistrā;

3.2.punktā minētajām kategorijām: dzīves vietas izziņas (par visām personām, kuras deklarējušas dzīvesvietu īpašumā un īpašnieka deklarētajā dzīvesvietā), dzimšanas apliecības kopija, izziņas par pabalstu apmēru, Nodarbinātības valsts aģentūras izziņa par bezdarbnieka vai darba meklētāja statusu un piedalīšanos aktīvajos nodarbinātības veicināšanas pasākumos, īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopija, pases kopija;

3.3., 3.4.punktā minētajām kategorijām; dzīves vietas izziņas (par visām personām, kuras deklarējušas dzīvesvietu īpašumā un īpašnieka deklarētajā dzīvesvietā), invaliditātes apliecības kopija, izziņa par pensijas apmēru, izziņas par ģimenes locekļu ienākumu apmēru (darba alga, pensija, pabalsti), īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopija, pases kopija;

3.5., 3.6.punktā minētajām kategorijām: dzīves vietas izziņas (par visām personām, kuras deklarējušas dzīvesvietu īpašumā un īpašnieka deklarētajā dzīvesvietā), dzimšanas apliecības kopija, izziņas par ģimenes locekļu ienākumu apmēru (darba alga, pensija, pabalsti), dokuments, kas apliecina aizbildniecības tiesības, īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopija, pases kopija;

3.7., 3.8.punktā minētajām kategorijām: dzīves vietas izziņas (par visām personām, kuras deklarējušas dzīvesvietu īpašumā un īpašnieka deklarētajā dzīvesvietā), dzimšanas apliecības kopija, izziņas par ģimenes locekļu ienākumu apmēru (darba alga, pensija, pabalsti), īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopija, pases kopija, Bāriņtiesas lēmuma kopija, zvērināta tiesu izpildītāja ieraksts izpilddokumentā par uzturlīdzekļu piedziņas neiespējamību;

3.9., 3.10.punktā minētajām kategorijām: dzīves vietas izziņas (par visām personām, kuras deklarējušas dzīvesvietu īpašumā un īpašnieka deklarētajā dzīvesvietā), dzimšanas apliecības kopija, izziņas par ģimenes locekļu ienākumu apmēru (darba alga, pensija, pabalsti), īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopija, pases kopija;

3.11.punktā minētajām kategorijām: dzīves vietas izziņas (par visām personām, kuras deklarējušas dzīvesvietu īpašumā un īpašnieka deklarētajā dzīvesvietā), dzimšanas apliecības kopija, trūcīgās ģimenes izziņa, izziņas par ģimenes locekļu ienākumu apmēru (darba alga, pensija, pabalsti), īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopija, pases kopija;

3.12.punktā minētajām kategorijām: nomas līgums, ja uz zemes atrodas pašvaldības nekustamais īpašums, pases kopija, īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopija;

3.14.punktā minētajām kategorijām: taksācijas gada laikā, par kuru aprēķināts nodoklis jāiesniedz Jūrmalas pilsētas domē motivēts rakstveida iesniegums, izziņa no Uzņēmumu reģistra, struktūrvienības reģistrācijas apliecība no Valsts ieņēmumu dienesta, īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopija, nomas līguma kopija, pilnvarojuma dokumenti, pases kopija.

Kopijām jāuzrāda oriģināli.„

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF