Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2018.gada 18.oktobra 527.lēmumu

2008.gada 17. janvārīNr.28

protokols Nr.1, 35. punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 140
galīgās redakcijas apstiprināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 5.oktobra lēmumu Nr.952 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 140” ir izstrādāts teritorijas detālplānojums.

Ņemot vērā minēto, vadoties no Latvijas Republikas Teritorijas plānošanas likuma un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 69.1.punkta, un izskatot Jūrmalas pilsētas domes attīstības un vides jautājumu komitejas 2007.gada 19.decembra lēmumu (protokols Nr.1.1-63/07), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Noteikt, ka izstrādātā detālplānojuma redakcija zemesgabalam Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 140 ir galīgā redakcija.

  2. Jūrmalas pilsētas domes administratīvajai pārvaldei nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

  3. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt lēmumu par detālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu laikrakstā „Jūrmalas Ziņas” un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF