Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2018.gada 18.oktobra 525.lēmumu

2008.gada 1. februārīNr.108

protokols Nr.3, 83. punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Oļģerta ielā 8
galīgās redakcijas apstiprināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 7.decembra lēmumu Nr.1180 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Oļģerta ielā 8” ir izstrādāts teritorijas detālplānojums.

Ņemot vērā minēto, vadoties no Latvijas Republikas Teritorijas plānošanas likuma un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 69.1.punkta, un izskatot Jūrmalas pilsētas domes attīstības un vides jautājumu komitejas 2007.gada 19.decembra lēmumu (protokols Nr.1.1-63/07), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Noteikt, ka izstrādātā detālplānojuma redakcija zemesgabalam Jūrmalā, Oļģerta ielā 8 ir galīgā redakcija.

  2. Jūrmalas pilsētas domes administratīvajai pārvaldei nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

  3. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt lēmumu par detālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu laikrakstā „Jūrmalas Ziņas” un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF