Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2008.gada 28. februārīNr.176

protokols Nr.8, 29. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumu
ieguldīšanu pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“Jūrmalas attīstības projekti” pamatkapitālā

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 31.panta pirmo daļu, kā arī ievērojot 2007.gada 5.aprīļa Jūrmalas pilsētas domes lēmuma Nr.318 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības zemesgabalu ieguldīšanu pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas attīstības projekti” pamatkapitālā” 2.punktu , Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Palielināt pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas attīstības projekti” pamatkapitālu, ieguldot sekojošus Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamos īpašumus, kuru kopējā vērtība saskaņā ar SIA “Latio” veikto vērtējumu ir Ls 834000 (astoņi simti trīsdesmit četri tūkstoši lati):

    1.1. nekustamo īpašumu Jūrmalā, Tallinas ielā 39, kura vērtība saskaņā ar SIA “Latio” 2008.gada 30.janvāra novērtējumu ir Ls 183000 (viens simts astoņdesmit trīs tūkstoši latu) un tas sastāv no zemes gabala 6618 m2 platībā, kadastra numurs 13000202705;

    1.2. nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dīķu ielā 30, kura vērtība saskaņā ar SIA “Latio” 2008.gada 7.februāra novērtējumu ir Ls 581000 (pieci simti astoņdesmit viens tūkstotis latu) un tas sastāv no zemes gabala 17 435 m2 platībā un mazvērtīgas apbūves (14 ēkas un ar tām saistītas izbūves), kadastra numurs 13000210204;

    1.3. nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dubultu prospektā 11 neapdzīvojamo telpu Nr.704, kuras vērtība saskaņā ar SIA “Latio” 2008.gada 21.februāra novērtējumu ir Ls 70000 (septiņdesmit tūkstoši lati) un tas sastāv no 8410/86290 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes, t.sk. telpas 83,3 m2 platībā, kadastra apzīmējums 13000102025.

  2. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics