Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2008.gada 28. februārīNr.183

protokols Nr.8, 36. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Mellužu prospektā 83
nomāšanu no V.Uzvārds

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2005.gada 1.jūlija lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, Mellužu prospektā 83 nostiprinātas Vārds Uzvārds, zemesgrāmatas nodalījums Nr.5184. Uz zemesgabala atrodas Jūrmalas pilsētas domes labklājības pārvaldes valdījumā esoša administratīvā ēka – būve ar kadastra Nr.13000141304001, noliktava - būve ar kadastra Nr.13000141304002, šķūnis – būve ar kadastra Nr.13000141304004, nojume – būve ar kadastra Nr.13000141304005.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 14.pantu un, pieņemot zināšanai Vārds Uzvārds iesniegumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Noslēgt līgumu ar Vārds Uzvārds (personas kods) par zemesgabala Jūrmalā, Mellužu prospektā 83 ar kadastra Nr.13000141304 un kopējo platību 4616 m2 (saskaņā ar pievienoto plānu), nomāšanu līdz 2009.gada 2.martam, bet ne ilgāk kā līdz zemesgabala reālai sadalei, namīpašuma uzturēšanai.

  2. Noteikt nomas maksu 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā. 2008.gada 1.janvārī zemesgabala 4616 m2 platībā kadastrālā vērtība ir Ls 422087.

  3. Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto līgumu.

  4. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram G.Truksnim kontrolēt lēmuma izpildi.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics