Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2008.gada 22. maijāNr.411

protokols Nr.21, 8. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2008.gada 28.februāra lēmumā Nr.177
„Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda
atklātā projektu konkursā”

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 2.daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izteikt 2008.gada 28.februāra lēmuma Nr.177 „Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā” 2.punktu šādā redakcijā:

„2. Projekta apstiprināšanas gadījumā laikā no 2008.–2011.gadam nodrošināt tam priekšfinansējumu 100% apmērā no projekta kopējām izmaksām, kas sastāda LVL  1076924 un, no kurām Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir LVL  376924 (35% no projekta kopējām izmaksām).”

Priekšsēdētājs

R.Munkevics

Mainītais lēmums Nr.177