Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2010.gada 11.marta 232.lēmumu
Grozīts ar Domes 2010.gada 11.februāra 176.lēmumu
Grozīts ar Domes 2009.gada 17.decembra 1049.lēmumu
Grozīts ar Domes 2008.gada 03.jūlija 618.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju
2008.gada 22. maijāNr.463

protokols Nr.21, 67. punkts

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Aizkraukles ielā 2
nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Latvijas Pareizticīgās
Baznīcas saimnieciskā pārvalde”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 14.pantu un ņemot vērā SIA „Latvijas Pareizticīgās Baznīcas saimnieciskā pārvalde” iesniegumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Ar 2008.gada 1.septembri noslēgt līgumu ar SIA „Latvijas Pareizticīgās Baznīcas saimnieciskā pārvalde” (reģistrācijas Nr.40003543082) par ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 5107 011 kopējā platībā 192,98 m2 un ēkas 1300 009 5107 012 kopējā platībā 416,39 m2 Jūrmalā, Aizkraukles ielā 2 nomu līdz 2010.gada 1.septembrim pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” darba nodrošināšanai, nosakot nomas maksu Ls 3000 apmērā (neieskaitot PVN) mēnesī, un paredzot, ka Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvalde maksā nekustamā īpašuma nodokli. Grozīts ar Domes 2010.gada 11.februāra 176.lēmumu; Grozīts ar domes 2010.gada 11.marta 232. lēmumu

  2. Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubelei) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto nomas līgumu starp Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldi un SIA Latvijas Pareizticīgās Baznīcas saimnieciskā pārvalde .

  3. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 18.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.2 “Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem”, piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saskaņā ar minēto saistošo noteikumu 3.12.punktu 90% apmērā, ņemot vērā to, ka starp zemes īpašnieku un Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldi tiks noslēgts nomas līgums, paredzot, ka nomnieks - pašvaldības budžeta iestāde - maksā nekustamā īpašuma nodokli.

  4. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram G.Truksnim kontrolēt lēmuma izpildi.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics