Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2009.gada 13.augusta 662.lēmumu

2008.gada 5.jūnijāNr.481

protokols Nr.22, 1. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2005.gada 17.augusta lēmumā Nr.296
„Par iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisiju”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” un 2005.gada 17.augusta nolikumu Nr.12 „Jūrmalas pilsētas domes iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisijas nolikums”, kā arī, ņemot vērā A.Rozentāla iesniegumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 17.augusta lēmuma Nr.296 „Par iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisiju” 2.1., 2.9. un 2.14.punktā un izteikt tos šādā redakcijā:

„2.1.  R.Munkevics, komisijas priekšsēdētājs;

2.9.  T.Čiča;

2.14. S.Seņkina.”

Priekšsēdētājs

R.Munkevics

Mainītais lēmums Nr.296