Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2008.gada 5.jūnijāNr.482

protokols Nr.22, 2. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības
saistību apmēra palielināšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ”Par pašvaldību budžetiem”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, Jūrmalas pilsētas domes finanšu komitejas 2008.gada 17.aprīļa atzinumu (protokols Nr.1.1-58/02), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut ņemt kredītus Ls 4804161 apmērā Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi vai citā kredītinstitūcijā ar izdevīgākiem nosacījumiem, garantējot kredīta atmaksu ar budžeta līdzekļiem, t.sk.:

  1. Slokas pamatskolas rekonstrukcijai - renovācijai Ls 3172644 apmērā uz 10 gadiem ar atlikto pamatsummas maksājumu līdz 2009.gada 30.oktobrim:

    - 2008.gadā Ls 800000 apmērā;

    - 2009.gadā Ls 2372644 apmērā.

  2. Pumpuru vidusskolas ēkas renovācijai un saimniecības ēku rekonstrukcijai Ls 1631517 apmērā uz 10 gadiem ar atlikto pamatsummas maksājumu līdz 2009.gada 30.oktobrim:

    - 2008.gadā Ls 500000 apmērā;

    - 2009.gadā Ls 1131517 apmērā.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics