Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2008.gada 5.jūnijāNr.483

protokols Nr.22, 4. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības
saistību apmēra palielināšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu ”Par pašvaldību budžetiem”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, Eiropas Komisijas 2005.gada 21.decembra lēmumu par atbalsta piešķiršanu Kohēzijas fonda projektam Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Piejūras reģionā” Nr.CCI2005/LV/16/C/PE/004, Jūrmalas pilsētas domes finanšu komitejas 2008.gada 15.maija atzinumu (protokols Nr.1.1-58/03) un, ņemot vērā to, ka Jūrmalas pilsētas dome ir 35,9% kapitāla daļu īpašnieks SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrībā „Piejūra””, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut sniegt galvojumu SIA „AAS „Piejūra”” 1624832 EUR apmērā projekta „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Piejūras reģionā” AS „Hansabanka”, garantējot kredīta atmaksu ar budžeta līdzekļiem, t.sk.:

    1.1. kredītlīnijai projekta „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Piejūras reģionā” pievienotās vērtības nodokļa nomaksai 344640 EUR apmērā uz 12 mēnešiem ar kredītlīnijai AS „Hansabanka” noteikto procenta likmi, kurai ir sekojoši nosacījumi: 6 mēneši EURIBOR 5,948% + 0,65% = 6,598%;

    1.2. aizņēmuma pašvaldības līdzfinansējuma segšanai projektam „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Piejūras reģionā” 1280192 EUR apmērā, uz 20 gadiem ar atlikto pamatsummas maksājumu līdz 2009.gada 11.novembrim un AS „Hansabanka” noteikto procentu likmi, kurai ir sekojoši nosacījumi: 12 mēneši EURIBOR 5,948% +1,2% = 7,148%.

  2. Talsu rajona padomi deleģēt kā dokumentu iesniedzēju Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics