Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2008.gada 5.jūnijāNr.524

protokols Nr.22, 50. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, „Vienības prospekts 1608”
daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Inter Unico”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 14.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 “Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2008.gada 19.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Ar 2008.gada 5.jūniju pārtraukt ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Interhaus” (vienotais reģistrācijas numurs 40003633988) 2006.gada 15.novembrī noslēgto zemes nomas līgumu Nr.1.1-16.3/1054.

  2. Ar 2008.gada 6.jūniju noslēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „INTER UNICO” (vienotais reģistrācijas numurs 50003368851) par zemesgabala Jūrmalā, „Vienības prospekts 1608” (kadastra numurs 1300 007 1608), kopējā platība 4985 m2, daļas 345 m2 platībā (saskaņā ar pievienoto zemesgabala plānu) nomu uz vienu gadu publiskas autostāvvietas uzturēšanai.

  3. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no apbūvēta zemesgabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri, kas zemesgabalam 4985m2 platībā ir Ls 993810. Tādējādi nomas maksa par 345m2 zemes ir Ls 1031,69 gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

  4. Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 2.punktā minēto līgumu.

  5. Ja divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

  6. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram G.Truksnim kontrolēt lēmuma izpildi.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF