Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2008.gada 03.jūlijāNr.618

protokols Nr.24, 129. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 22.maija lēmumā Nr.463
„Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Aizkraukles ielā 2
nomas līguma noslēgšanu
ar SIA „Latvijas Pareizticīgās Baznīcas saimnieciskā pārvalde”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 14.pantu, kā arī, ņemot vērā 2006.gada 15.marta grozījumus Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2713, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 22.maija lēmumā Nr.463 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Aizkraukles ielā 2 nomas līguma noslēgšanu ar SIA Latvijas Pareizticīgās Baznīcas saimnieciskā pārvalde” :

Izteikt lēmuma 1.punktu šādā redakcijā –„1.Ar 2008.gada 1.septembri noslēgt līgumu ar SIA Latvijas Pareizticīgās Baznīcas saimnieciskā pārvalde (reģistrācijas Nr. 40003543082) par ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 5107 001 kopējā platībā 192,98m2 un ēkas 1300 009 5107 002 kopējā platībā 416,39m2 Jūrmalā, Aizkraukles ielā 2 nomu līdz 2010.gada 1.septembrim pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” darba nodrošināšanai, nosakot nomas maksu Ls  3540 apmērā mēnesī (tai skaitā 18% PVN).

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Atvērt spēkā esošo redakciju Nr.463