Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2008.gada 17.jūlijāNr.627

protokols Nr.25, 2. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes
2008.gada 28.februāra lēmumā Nr.177
„Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda
atklātā projektu konkursā”

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izteikt Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 28.februāra lēmuma Nr.177 „Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā” 2.punktu sekojošā redakcijā:

 „2. Projekta apstiprināšanas gadījumā tam laikā no 2008.-2011.gadam nodrošināt priekšfinansējumu 100% apmērā no projekta kopējām izmaksām, kas sastāda LVL 3343784,28 un no kurām Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir LVL 2643784,28 (79,04 %).”

Priekšsēdētājs

R.Munkevics