Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2008.gada 07.augustāNr.687

protokols Nr.27, 9. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2005.gada 8.decembra lēmumā Nr.560 „Par maksas pakalpojumiem
sākumskolā „Taurenītis””

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 16.novembra nolikuma Nr.18 „Jūrmalas pilsētas sākumskolas „Taurenītis” nolikums” 53.14. un 92.3.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 8.decembra lēmuma Nr.560 „Par maksas pakalpojumiem sākumskolā „Taurenītis”” 1.punktā un izteikt to šādā redakcijā:

„1. Apstiprināt ēdināšanas pakalpojumu maksu:

Nr. p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Maksa (Ls)

1.

Brokastis

0,20

2.

Pusdienas

1,20

3.

Launags

0,20

  „        

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Grozītais lēmums Nr.560