Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2014.gada 16.janvāra 23.lēmumu
Grozījumi ar domes 2013.gada 19.septembra 545.lēmumu
Grozījumi ar domes 2012.gada 7.jūnija 286.lēmumu
Grozījumi ar domes 2011.gada 15.decembra 533.lēmumu
Grozījumi ar domes 2010.gada 27.maija 407.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2008.gada 18.septembrīNr.811

protokols Nr.33, 10. punkts

Par projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība”
II kārtas realizāciju

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 22.decembra lēmumu Nr.607 „Par Jūrmalas pilsētas vides politikas rīcības programmas apstiprināšanu”, projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība” II kārtas ietvaros izstrādāto Tehniski ekonomisko pamatojumu, kā arī Latvijas Republikas Vides ministrijas prasībām un saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumiem Nr.836 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.5.1.1 aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Atbalstīt projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība” II kārtas realizāciju.

 2. Apstiprināt Tehniski ekonomiskā pamatojuma aktualizāciju investīciju projekta realizācijai. Grozīts ar domes 2010.gada 27.maija 407.lēmumu

 3. Deleģēt SIA „Jūrmalas ūdens” tiesības pretendēt uz Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu.

 4. Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašumu tiesiskās reģistrācijas un datu bāzes nodaļai nodrošināt projektā iesaistīto zemesgabalu reģistrēšanu Zemesgrāmatā līdz 2009.gada 5.maijam.

 5. Nodrošināt 2014. gadā Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu projektā LVL 2 142 917.81 (divi miljoni viens simts četrdesmit divi tūkstoši deviņi simti septiņpadsmit lati un astoņdesmit viens santīms) (EUR 3 049 097,34 trīs miljoni četrdesmit deviņi tūkstoši deviņdesmit septiņi euro un trīsdesmit četri eurocenti) apmērā. Grozīts ar domes 2014.gada 16.janvāra 23.lēmumu

  5.1. Papildus 2015. gadā nodrošināt LVL 817 751.67 (astoņi simti septiņpadsmit tūkstoši septiņi simti piecdesmit viens lats un sešdesmit septiņi santīmi) (EUR 1 163 555,80 viens miljons viens simts sešdesmit trīs tūkstoši pieci simti piecdesmit pieci euro un astoņdesmit eurocenti) sadārdzinājuma segšanai, lai būtu iespējams noslēgt būvdarbu līgumu „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Mellužos – Valteros”.

  5.2. Papildus 2015. gadā nodrošināt EUR 1 145 906.46 (viens miljons viens simts četrdesmit pieci tūkstoši deviņi simti seši euro un četrdesmit seši eurocenti) sadārdzinājuma segšanai, lai būtu iespējams noslēgt būvdarbu līgumu „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Kaugurciemā, Vaivaros, Asaros un Mellužos”.

  5.3. Papildus 2015. gadā nodrošināt EUR 11 413.62 (vienpadsmit tūkstoši četri simti trīspadsmit euro un sešdesmit divi eurocenti) Autoruzraudzības līguma sadārdzinājuma segšanai.

 6. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram G.Truksnim.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics