Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2010.gada 11.marta 209. lēmumu

2008.gada 10.oktobrīNr.838

protokols Nr.34, 2. punkts

Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda
atklātā projektu konkursā

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Piedalīties Eiropas Reģionālajā Attīstības Fonda (ERAF) atbalsta programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.2.1.2.apakšaktivitātē „Nacionālās nozīmes velotūrisma produktu attīstība” ar projektu „Veloceliņa Dubulti – Vaivari attīstība”.

  2. Projekta apstiprināšanas gadījuma tam laikā no 2009.-2011.gadam (22 mēnešu laikā) nodrošināt priekšfinansējumu 100% apmērā no projekta kopējām izmaksām, kas sastāda LVL 1541695,43 un no kurām Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir LVL 662065,57 (42,94%).

  3. Projekta priekšfinansējumu pilnā apmērā segt no Jūrmalas pilsētas domes 2009.-2010.gadu budžetiem.

  4. Jūrmalas pilsētas domes ekonomikas un attīstības nodaļas vadītāja p.i. G.Truksnim sadarbībā ar Būvniecības un apsaimniekošanas pārvaldes vadītāju G.Smalko, Būvvaldes vadītāju V.Zvejnieci un Tūrisma un ārējo skaru nodaļas vadītājas p.i. D.Strēli sagatavot un iesniegt Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā projekta pieteikumu līdz konkursā noteiktajam iesniegšanas termiņam.

  5. Projekta sagatavošanu, iesniegšanu un ieviešanu kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietniekam A.Tampem.

Priekšsēdētāja vietnieks

D.Urbanovičs