Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2008.gada 28. februārīNr.8

Ceturtdiena

 

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.10 05

 

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Raimonds Munkevics

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes vecākā lietvede

 

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās:

priekšsēdētāja 1.vietnieks

Aigars Tampe (nepiedalās no plkst.1340 līdz sēdes beigām)

priekšsēdētāja vietnieks

Dainis Urbanovičs

Izpilddirektors

Gatis Truksnis

Deputāti:

Inese Aizstrauta (nepiedalās no plkst.1220-1240), Ilmārs Ančāns(nepiedalās no plkst. 1343-1347), Igors Dreija (nepiedalās no plkst.1215-1220), Agris Kalnciems, Žanna Kupčika, Jānis Kuzins (nepiedalās no plkst. 1005-1008 un no plkst. 1215-1218), Vladimirs Maksimovs, Māris Mežapuķe(nepiedalās no plkst.1253-1300), Zigurds Starks, Ģirts Trencis(nepiedalās no plkst. 1120-1128)

Nepiedalās: Juris Hlevickis, Juris Griķis

Administratīvās pārvaldes vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p.i.

Aldis Bērziņš

Būvvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja p.i.

Zoja Gorenko

Informātikas pārvaldes vadītāja

Iveta Petrovska

Sēdē uzaicināti:

 Ruanete Meža, Gunta Jubele, Jānis Kārkliņš, Igors Strokins, Baiba Gailīte, Agita Bērzupe, Valentīna Kļimova, Dzintars Krūmiņš, Rita Kņūtiņa, Anželika Legante

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek, paceļot roku.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

R.Munkevics ierosina domes sēdes darba kārtībā iekļaut sekojošus jautājumus:

·              Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Alberta Kronenberga ielā 2B

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Skuju ielā 1

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vētras ielā 7

Balsošanas rezultāti par augstāk minētajām izmaiņām darba kārtībā, „par” – 12 (I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Kalnciems, Z.Starks, A.Tampe, D.Urbanovičs, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma apstiprināt darba kārtību ar augstāk minētajām izmaiņām.

Darba kārtība:

1.   

Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu Jūrmalas pilsētā

2.   

Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību pirmsskolas izglītības iestādēs

3.   

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 15.jūnija lēmumā Nr.541 „Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” publiskajiem pakalpojumiem

4.   

 Koku ciršanas komisijas nolikums

5.   

Par grozījumiem 2006.gada 16.marta saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas apstādījumu(zaļumstādījumu) uzturēšana un aizsardzība”

6.   

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu

7.   

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Bišu ielā 7

8.   

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Tukuma ielā 22A

9.   

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Tukuma ielā 24A

10.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Tukuma ielā 24B

11.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Tukuma ielā 26

12.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dzelzceļa ielā 39

13.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Pētera ielā 30/30A

14.  

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Siguldas ielā 7 un adreses piešķiršanu

15.  

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Rīgas ielā 55 un adreses piešķiršanu

16.  

Par zemesgabalu apvienošanu Jūrmalā, Kanālu ielā 3 un Jūrmalā, Kanālu ielā 5

17.  

Par zemesgabalu apvienošanu Jūrmalā, Meža prospektā 36 un Jūrmalā, Vienības prospektā 11A

18.  

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Turaidas ielā 17

19.  

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 3

20.  

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 121A un pieguļošajai Kapteiņa Zolta ielas daļai

21.  

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Liedaga ielā 7A

22.  

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Piekrastes ielā 16A

23.  

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Augļu ielā 15 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

24.  

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 9 un Dzintaru prospektā 11 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

25.  

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 70 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

26.  

Par grozījumiem 2007.gada 30.augusta Jūrmalas pilsētas domes lēmumā Nr.804 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 25”un detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 25 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

27.  

Par meža zemes transformāciju zemesgabalam Jūrmalā, Kleistes ielā 14

28.  

Par iespēju turpināt būvniecību mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā (būves kadastra apzīmējums1300 007 3912 003) Jūrmalā, Edinburgas prospektā 77a dz.7

29.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumu ieguldīšanu pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas attīstības projekti” pamatkapitālā

30.  

Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā

31.  

Par dzīvokļu jautājumiem

32.  

Par dienesta dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

33.  

Par pašvaldības atļauju un licenču izsniegšanas kārtību komercdarbības veikšanai

34.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 29.decembra lēmumā Nr.898 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Amulas ielā 2 privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu”

35.  

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 47 ēkas lit.2 īres līguma noslēgšanu ar J.E.

36.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Mellužu prospektā 83 nomāšanu no L.V.

37.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra lēmuma Nr.39 atcelšanu

38.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Alberta Kronenberga ielā 2B

39.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Skuju ielā 1

40.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vētras ielā 7

Ierodas J.Kuzins

1.          Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu Jūrmalas pilsētā (lēmums Nr.159)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13  (I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par parakstu vākšanas vietu noteikšanu Jūrmalas pilsētā.

 

2.          Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību pirmsskolas izglītības iestādēs (saistošie noteikumi Nr.17)

Ziņo:

V.Kļimova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto saistošo noteikumu projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par parakstu vākšanas vietu noteikšanu Jūrmalas pilsētā.

 

 

 

 

3.          Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 15.jūnija lēmumā Nr.541 „Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” publiskajiem pakalpojumiem (lēmums Nr.160)

Ziņo:

A.Bērzupe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13  (I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 15.jūnija lēmumā Nr.541 „Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” publiskajiem pakalpojumiem.

 

4.          Koku ciršanas komisijas nolikums (nolikums Nr.17)

Ziņo:

R.Kņūtiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto nolikuma(„par” – 13  (I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt koku ciršanas komisijas nolikumu.

 

5.          Par grozījumiem 2006.gada 16.marta saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas apstādījumu(zaļumstādījumu) uzturēšana un aizsardzība”(saistošie noteikumi Nr.18)

Ziņo:

R.Kņūtiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto saistošo noteikumu projektu („par” – 13(I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem  2006.gada 16.marta saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas apstādījumu(zaļumstādījumu) uzturēšana un aizsardzība”.

 

6.          Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu (lēmums Nr.161)

Ziņo:

R.Meža

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13  (I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu.

 

 

7.          Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Bišu ielā 7

8.          Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Tukuma ielā 22A

9.          Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Tukuma ielā 24A

10. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Tukuma ielā 24B

11. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Tukuma ielā 26

12. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dzelzceļa ielā 39

13. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Pētera ielā 30/30A

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

 I.Aizstrauta izsakās, ka lēmuma projektiem nav pievienota informācija par ēku zemesgabalu īpašniekiem, un tāpēc izsaka priekšlikumu šos jautājumus noņemt no izskatīšanas.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmumu projektiem („par” – 5(I.Dreija, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, J.Kuzins), „pret” – nav, „atturas” – 8( Ž.Kupčika, A.Tampe, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, Ģ.Trencis, I.Ančāns)), nolēma noraidīt lēmumu projektus:

1.          Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Bišu ielā 7.

2.          Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Tukuma ielā 22A.

3.          Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Tukuma ielā 24A.

4.          Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Tukuma ielā 24B.

5.          Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Tukuma ielā 26.

6.          Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dzelzceļa ielā 39.

7.          Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Pētera ielā 30/30A.

 

14. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Siguldas ielā 7 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.162)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 8 (I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, J.Kuzins, I.Ančāns, A.Tampe), „pret” – 1(Z.Starks), „atturas” – 4(D.Urbanovičs, A.Kalnciems, I.Aizstrauta, Ģ.Trencis), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Siguldas ielā 7 un adreses piešķiršanu.

 

15. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Rīgas ielā 55 un adreses piešķiršanu(lēmums Nr.163)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

 I.Aizstrauta izsaka priekšlikumu mainīt robežu, lai varētu ērtāk apsaimniekot vienā no zemesgabaliem esošo dzīvojamo māju. 

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12  (I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 1(I.Aizstrauta)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Rīgas ielā 55 un adreses piešķiršanu.

 

16. Par zemesgabalu apvienošanu Jūrmalā, Kanālu ielā 3 un Jūrmalā, Kanālu

      ielā 5(lēmums Nr.164)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13  (I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabalu apvienošanu Jūrmalā, Kanālu ielā 3 un Jūrmalā, Kanālu ielā 5.

 

17. Par zemesgabalu apvienošanu Jūrmalā, Meža prospektā 36 un Jūrmalā, Vienības prospektā 11A

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

 I.Ančāns izsaka priekšlikumu šo jautājumu novirzīt izskatīšanai uz attīstības un vides jautājumu komiteju.

R.Munkevics aicina deputātus balsot par I.Ančāna priekšlikumu.

Balsošanas rezultāti par I.Ančāna priekšlikumu, „par” – 12 (I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Kalnciems, Z.Starks, A.Tampe, J.Kuzins, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” – 1(D.Urbanovičs)), nolēma jautājumu novirzīt izskatīšanai attīstības un vides jautājumu komitejā.

18. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Turaidas

      ielā 17(lēmums Nr.165)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 7

(I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, J.Kuzins, A.Tampe),  „pret” – nav, „atturas” – 6 (D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, Ģ.Trencis, I.Ančāns)), nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Turaidas ielā 17.

 

19. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 3 (lēmums Nr.166)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

 I.Ančāns: „Neatbalstīšu šo lēmuma projektu, sekojošu apstākļu dēļ. Ņemot vērā mūsu valsts iekārtu, mūsu valsts varu, kurai neinteresē zinātne, kura savā laikā ir sagrāvusi visu. Kā Godmanis premjers pēdējās televīzijas pārraidēs ir pilnīgi demonstrējis politisko un finansiālo bandītismu savās runās. Tā bija trešdiena, notika arodbiedrības sēde, kurā piedalījās Godmanis. Godmanis arodbiedrības mediķu priekšsēdētājam saka: „Jūs, Kera kungs vienpersonīgi esat uzņēmies nepieņemt 12miljonus mediķu atbalstam”. Keris saka: „Es nevarēju 12.miljonus paņemt no izglītības iestādēm, kurus sameklēja izglītības ministrs”. Tanī pašā laikā Godmanis saka: „ Jūs vienpersonīgi esat pieņēmis šo lēmumu”. Piecēlās Krīgers un pasaka: „ Nē, nav taisnība. Viņi apspriedās”. Un tas ir nepareizi, ka Godmanis, nu to neteica, bet, viņš ir paņēmis no izglītības darbiniekiem un iedevis mediķiem, kompensēt, lai viņi klusētu. Faktiski salaižot divus grupējumus kopā ragos, tas ir bandītisms. Politisks un finansiāls banditisms, ko Godmanis turpina, iesākot savu vagonu zagšanu, kas bija atdota, privatizācijas un visu valsti salaida dēlī, un sāka kurināt krāsniņas. Lūk, tāds ir mūsu valsts vadītājs.”

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11  (I.Aizstrauta, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 2 (I.Dreija, I.Ančāns)), nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 3.

 

Pārtraukums 11.35-12.15

 

Iziet I.Aizstrauta

20. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 121A un pieguļošajai Kapteiņa Zolta ielas daļai(lēmums Nr.167)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12  (I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Aizstrauta izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 121A un pieguļošajai Kapteiņa Zolta ielas daļai.

 

21. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Liedaga ielā 7A(lēmums Nr.168)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12  (I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Aizstrauta izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Liedaga ielā 7A.

 

22. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Piekrastes ielā 16A(lēmums Nr.169)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12  (I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Aizstrauta izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Piekrastes ielā 16A.

 

23. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Augļu ielā 15 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.170)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12  (I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Aizstrauta izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Augļu ielā 15 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

24. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 9 un Dzintaru prospektā 11 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.171)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11   (I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis,  A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 1(I.Ančāns), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 9 un Dzintaru prospektā 11 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

25. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 70 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai(lēmums Nr.172)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12  (I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Aizstrauta izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 70 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

26. Par grozījumiem 2007.gada 30.augusta Jūrmalas pilsētas domes lēmumā Nr. 804 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 25”un detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 25 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.173)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12  (I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Aizstrauta izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem 2007.gada 30.augusta Jūrmalas pilsētas domes lēmumā Nr.804 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 25”un detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 25 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

 Ienāk I.Aizstrauta

27. Par meža zemes transformāciju zemesgabalam Jūrmalā, Kleistes ielā 14(lēmums Nr.174)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 7  (I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, J.Kuzins,  A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – 6 (D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, Ģ.Trencis, I.Ančāns), nolēma pieņemt lēmumu par meža zemes transformāciju zemesgabalam Jūrmalā, Kleistes ielā 14.

 

28. Par iespēju turpināt būvniecību mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā (būves kadastra apzīmējums1300 007 3912 003) Jūrmalā, Edinburgas prospektā 77a dz.7 (lēmums Nr.175)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10 (I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, J.Kuzins, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 3 (Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis)), nolēma pieņemt lēmumu par iespēju turpināt būvniecību mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā (būves kadastra apzīmējums1300 007 3912 003) Jūrmalā, Edinburgas prospektā 77a dz.7.

29. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumu ieguldīšanu pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas attīstības projekti” pamatkapitālā (lēmums Nr.176)

Ziņo:

Ģ.Trencis

Izsakās:

D.Urbanovičs jautā, kāpēc Līču ielā 2 netika mainīts zonējums?

V.Zvejniece atbild, ka tādēļ, lai ātrāk varētu uzsākt šo projektu, negaidot attīstības plāna grozījumu apstiprināšanu.

A.Legante izsakās, ka „Jūrmalas attīstības projekti” iesniedza priekšlikumu mainīt zonējumu, bet tas tika noraidīts.  

G.Truksnis izsakās, ka, lai nekavētu mājokļu programmas projekta attīstību, darbība tika uzsākta tajā zemesgabalā, kurā varēja kaut ko darīt, negaidot attīstības plāna grozījumu galīgo apstiprināšanu.

A.Kalnciems jautā, kāpēc darba grupa noraidīja „Jūrmalas attīstības projekti” priekšlikumu?

V.Zvejniece atbild, ka jāņem vērā tas, ka šis zemesgabals atrodas pie stacijas un robežojas ar savrupmāju apbūvi. Pašvaldībai ir jārāda piemērs ar tādu apbūvi, kāda tajā vietā ir iespējama. Šajā vietā nevar būvēt augstāku ēku, jo jāņem vērā pieguļošo zemesgabalu apbūve.

A.Tampe jautā, vai „Jūrmalas attīstības projekti” ir kāds saimnieciskais pamatojums?

Ģ.Trencis atbild, ka ir izstrādāts biznesa plāns. 

D.Urbanovičs izsaka priekšlikumu, šo jautājumu noņemt no izskatīšanas un skatīt to atkārtoti, pieaicinot uzņēmuma valdes priekšsēdētāju.

I.Ančāns izsaka priekšlikumu izveidot darba grupu, un aktīvi sākt no jauna darbu pie mājokļu celtniecības projektiem, meklējot un veicot starptautisku projektu iepirkšanu.

A.Kalnciems izsaka priekšlikumu paredzētos līdzekļus novirzīt tirgū esošo dzīvokļu iegādei, vai arī veikt iepirkumu par projektu un ēkas būvniecību kopā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 7   (I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis), „pret” – 1 (I.Ančāns), „atturas” – 5 (A.Tampe, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumu ieguldīšanu pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas attīstības projekti” pamatkapitālā.

Izsakās:

 I.Ančāns izsakās, ka lēmuma projekts nav pietiekami sagatavots un lūdz R.Munkevicu aktīvi iesaistīties mājokļu projektu attīstībā.

 

 

30. Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā (lēmums Nr.177)

Ziņo:

Ģ.Trencis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13  (I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā.

 

31. Par dzīvokļu jautājumiem (lēmums Nr. Nr.178)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13  (I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļu jautājumiem.

 

32. Par dienesta dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.179)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11   (I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis,  A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 2 (I.Aizstrauta, I.Ančāns)), nolēma pieņemt lēmumu par dienesta dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu.

 

Iziet A.Tampe

33. Par pašvaldības atļauju un licenču izsniegšanas kārtību komercdarbības veikšanai (lēmums Nr.180)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12  (I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pašvaldības atļauju un licenču izsniegšanas kārtību komercdarbības veikšanai.

 

34. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 29.decembra lēmumā Nr.898 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Amulas ielā 2 privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu” (lēmums Nr.181)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis,  D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” –1 (I.Ančāns)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 29.decembra lēmumā Nr.898 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Amulas ielā 2 privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu”.

35. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 47 ēkas lit.2 īres līguma noslēgšanu ar J.E. (lēmums Nr.182)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12  (I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 47 ēkas lit.2 īres līguma noslēgšanu ar J.E.

 

 

 

 

36. Par zemesgabala Jūrmalā, Mellužu prospektā 83 nomāšanu no L.V. (lēmums Nr.183)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12  (I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Mellužu prospektā 83 nomāšanu no L.V.

 

37. Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra lēmuma Nr.39 atcelšanu (lēmums Nr.184)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12  (I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra lēmuma Nr.39 atcelšanu.

 

38. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Alberta Kronenberga ielā 2B (lēmums Nr.185)

39. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Skuju

      ielā 1(lēmums Nr.186)

40. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vētras ielā 7 (lēmums Nr.187)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 12 (I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma :

 

1.          Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Alberta Kronenberga ielā 2B.

2.          Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Skuju ielā 1.

3.          Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vētras ielā 7.

 

 

Sēde slēgta plkst. 13.50

Nākošā sēde 2008.gada 13.martā plkst.10.00

 

 

Sēdes vadītājs                                                                                                R.Munkevics

Sēdes protokolētāja                                                                                      A.Liepiņa

2008.gada 10.martā


Lejupielāde: DOC un PDF