Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2008.gada 13. martāNr.11

Ceturtdiena

 

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.10 05

 

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Raimonds Munkevics

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes vecākā lietvede

 

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās:

priekšsēdētāja 1.vietnieks

Aigars Tampe (nepiedalās no plkst.1353- 1420)

priekšsēdētāja vietnieks

Dainis Urbanovičs

Izpilddirektors

Gatis Truksnis

Deputāti:

Inese Aizstrauta, Ilmārs Ančāns, Igors Dreija (nepiedalās no plkst.1130-1140, no plkst. 1213-1221 un no plkst. 1523-1528), Žanna Kupčika( nepiedalās no plkst.1110-1113, no plkst. 1353-1358), Jānis Kuzins (nepiedalās no plkst. 1353-1358), Vladimirs Maksimovs(nepiedalās no plkst. 1433-1440), Māris Mežapuķe(nepiedalās no plkst.1051-1103, no plkst. 1125-1129, no plkst. 1209-1216 un no plkst. 1353-1357), Zigurds Starks, Ģirts Trencis(nepiedalās no plkst. 1520-1523), Juris Griķis(nepiedalās no plkst. 1353-1420 )

Nepiedalās: Juris Hlevickis, Agris Kalnciems

Administratīvās pārvaldes vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Finanšu pārvaldes vadītāja

Andra Tukāne

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p.i.

Aldis Bērziņš

Būvvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja p.i.

Zoja Gorenko

Informātikas pārvaldes vadītāja

Iveta Petrovska

Būvniecības un apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja

Gunta Smalkā

Sēdē uzaicināti:

 Māris Demme, Gunta Jubele, Laima Grobiņa, Jānis Kārkliņš, Sandra Brauere, Jānis Skuja, Veronika Ramāne, Agita Bērzupe, Rita Kņūtiņa

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek, paceļot roku.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

 R.Munkevics noņem no izskatīšanas sekojošus jautājumus:

·              Par Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvo padomi

·              Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 17.augusta lēmumā Nr.296 „Par iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisiju”

R.Munkevics ierosina domes sēdes darba kārtībā iekļaut sekojošus jautājumus:

·              Par Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējuma Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” jaunas ēkas celtniecībai

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamiem īpašumiem Jūrmalā, Baznīcas ielā 2 un Liedaga ielā 1

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Eduarda Veidenbauma ielā 4B

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Salaspils ielā 1

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Salaspils ielā 1A

 

Balsošanas rezultāti par augstāk minētajām izmaiņām darba kārtībā („par” – 13 (I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Ģ.Trencis, I.Ančāns, Z.Starks, A.Tampe, D.Urbanovičs, I.Dreija, J.Kuzins, J.Griķis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma apstiprināt darba kārtību ar augstāk minētajām izmaiņām.

Darba kārtība:

1.     

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.79 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada budžeta apstiprināšanu”

2.     

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu

3.     

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu

4.     

Grozījumi 2004.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem”

5.     

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu

6.     

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā

7.     

Par Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu Slokas daudzfunkcionālā sporta kompleksa investīciju projekta attīstībai

8.     

Par Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējuma Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” jaunas ēkas celtniecībai

9.     

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiem piešķirto piemaksu izmaksas kārtību

10.   

Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” aprūpes mājas pakalpojuma maksu

11.   

Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos

12.   

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dzelzceļa ielā 39

13.   

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Pētera ielā 30/30A

14.   

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Tālivalža ielā 3

15.   

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Zvejnieku ielā 2

16.   

Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Kleistes ielā 8

17.   

Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Kleistes ielā 8

18.   

Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Kleistes ielā 8

19.   

Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Kleistes ielā 10

20.   

Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Kleistes ielā 10

21.   

Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Kleistes ielā 10

22.   

Par adreses noteikšanu vasarnīcai, saimniecības ēkai un siltumnīcai Jūrmalā, Kleistes ielā 18

23.   

Par adreses noteikšanu vasarnīcai un šķūnim Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 24

24.   

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 20.augusta lēmumā Nr.610 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Vasaras ielā 71”

25.   

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Viņķu ielā 32 un adreses piešķiršanu

26.   

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Otīlijas ielā 7 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

27.   

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 92 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

28.   

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Vasaras ielā 72 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

29.   

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 22.decembra lēmumā Nr.593 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 24 un detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 24 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

30.   

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 21.jūnija lēmumā Nr.583 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jaunķemeru ceļš 2” un detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Jaunķemeru ceļš 2 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

31.   

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 120 galīgās redakcijas apstiprināšanu

32.   

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 120 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

33.   

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Rēzeknes pulka ielā 9 galīgās redakcijas apstiprināšanu

34.   

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rēzeknes pulka ielā 9 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

35.   

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 101 galīgās redakcijas apstiprināšanu

36.   

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 101 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

37.   

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas valdes 1994.gada 10.februāra lēmumā Nr.126 „Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Jūrmalā, Edinburgas prospektā 35”

38.   

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dubultu prospektā 2 nomāšanu no SIA „Kļavu centrs”

39.   

Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā 11 1/16d.d. nodošanu privatizācijai

40.   

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 17.novembra lēmumā Nr.813 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Vikingu ielā 27 īres līguma noslēgšanu”

41.   

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, „Dzintari 1510” kafejnīcas ēkas Nr.1 un zemesgabala daļas iznomāšanas noteikumu apstiprināšanu

42.   

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, „Dzintari 1510” kafejnīcas ēkas Nr.9 un zemesgabala daļas iznomāšanas noteikumu apstiprināšanu

43.   

Par piekrišanu noslēgt Jūrmalā, Raiņa ielā 98a telpu nomas līgumu ar S.S.

44.   

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 14.februāra lēmumā Nr.145 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 lit.14 īres līguma noslēgšanu ar U.B.

45.   

Par zemesgabala 0,0566 d.d. Jūrmalā, Saldus ielā 22 nomas līguma pārtraukšanu ar N.M. un noslēgšanu ar A.S.

46.   

Par zemesgabala 0,0566 d.d. Jūrmalā, Saldus ielā 22 nomas līguma pārtraukšanu ar E.Z. un noslēgšanu ar R.T.

47.   

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamiem īpašumiem Jūrmalā, Baznīcas ielā 2 un Liedaga ielā 1

48.   

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Eduarda Veidenbauma ielā 4B

49.   

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Salaspils ielā 1

50.   

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Salaspils ielā 1A

 

1.          Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.79 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada budžeta apstiprināšanu” (saistošie noteikumi Nr.19)

Ziņo:

A.Tukāne

Izsakās:

I.Ančāns izsaka priekšlikumu pārskatīt jautājumu par skulptūru bāreņiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto saistošo noteikumu projektu („par” – 12 ( I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Aizstrauta)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.79 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada budžeta apstiprināšanu”.

 

2.          Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu

(lēmums Nr.190)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis), „pret” – 1(I.Ančāns), „atturas” – 1 (I.Aizstrauta), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu.

 

3.          Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu (lēmums Nr.191)

Ziņo:

A.Tukāne

Izsakās:

I.Ančāns izsaka priekšlikumu turpmāk izskatot jautājumus par apdrošināšanas polisēm pievienot analīzi par polišu izmantošanas datiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis, I.Aizstrauta), „pret” – nav, „atturas” – nav nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu.

 

4.          Grozījumi 2004.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem”

(saistošie noteikumi Nr.20)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto saistošo noteikumu projektu („par” – 13(I.Aizstrauta, I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par Grozījumi 2004.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem”.

 

 

5.          Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (lēmums Nr.192)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13(I.Aizstrauta, I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.

 

 

6.          Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā

(lēmums Nr.193)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13(I.Aizstrauta, I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā.

 

 

7.          Par Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu Slokas daudzfunkcionālā sporta kompleksa investīciju projekta attīstībai (lēmums Nr.194)

Ziņo:

Ģ.Trencis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis), „pret” – 1(I.Ančāns), „atturas” – 1(I.Aizstrauta), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu Slokas daudzfunkcionālā sporta kompleksa investīciju projekta attīstībai.

 

 

 

 

8.          Par Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” jaunas ēkas celtniecībai (lēmums Nr.195)

Ziņo:

Ģ.Trencis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13(I.Aizstrauta, I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” jaunas ēkas celtniecībai.

 

Iziet M.Mežapuķe

 

9.          Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiem piešķirto piemaksu izmaksas kārtību (instrukcija Nr.3)

Ziņo:

J.Kārkliņš

Izsakās:

I.Ančāns lūdz J.Kārkliņu sagatavot lēmuma projektu par piemaksām pedagogiem 25Ls apmērā pēc nodokļu nomaksas uz slodzi.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12(I.Aizstrauta, I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis), „pret” – nav, „atturas” – nav, M.Mežapuķe izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiem piešķirto piemaksu izmaksas kārtību.

 

 

10. Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” aprūpes mājas pakalpojuma maksu (lēmums Nr.196)

Ziņo:

A.Bērzupe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12(I.Aizstrauta, I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis), „pret” – nav, „atturas” – nav, M.Mežapuķe izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” aprūpes mājas pakalpojuma maksu.

 

Ienāk M.Mežapuķe

 

11. Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos (lēmums Nr.197)

Ziņo:

A.Rudzītis

Izsakās:

Ģ.Trencis jautā par sniegto pakalpojumu līguma summu?

R.Munkevics uzskata, ka šis jautājums nav par lietas būtību.

Ģ.Trencis izsakās, ka domes priekšsēdētājs apzināti kavē domes deputātus saņemt atbildi uz šo jautājumu.

I.Aizstrauta izsakās, ka nolikumā nevajadzētu rakstīt tehniskās prasības un ierosina precizēt koncesijas 6.nodaļu.

Ģ.Trencis izsakās, ka tik svarīgs jautājums būtu jāizskata finanšu vai apvienotajā komitejā un iestrādājot deputātu izteiktos priekšlikumus un labojot nepilnības, to atkārtoti izskatīt domes sēdē.

D.Urbanovičs izsaka priekšlikumu lēmuma projektu papildināt ar 3.punktu: „Apstiprināt koncesijas realizācijas kalendāro grafiku” un koncesijas nolikumu apstiprināt nākamajā domes sēdē.

I.Ančāns ierosina par šo jautājumu sarīkot atsevišķu domes sēdi. Uzskata, ka pasažieru pārvadājumu jautājumu var atrisināt izstrādājot koncesiju vai arī pašvaldībai pašai izveidojot savu auto parku. Šo piedāvāto koncesiju neatbalstīs un ierosina pārskatīt pasažieru pārvadāšanas sistēmu no jauna.

I.Aizstrauta izskatot iesniegtos dokumentus, konstatē, kas tas ir tipisks iepirkums uz 10 gadiem, kurš nosaukumā ir nosaukts par koncesiju, lai varētu apiet likumā noteikto kārtību par iepirkuma procedūru.

Z.Starks aicina balsot par šo koncesiju un ierosina paralēli arī strādāt, ja gadījumā netiek noslēgts koncesijas līgums.

M.Mežapuķe uzskata, ka tie deputāti, kuri neatbalstīs šo lēmuma projektu, ir par to, lai Jūrmalas pilsēta mēnesi vai divus paliek bez pasažieru transporta pārvadātāja.

R.Munkevics aicina deputātus balsot par lēmuma projektu ar D.Urbanoviča priekšlikumiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ar D.Izteiktajiem priekšlikumiem („par” – 11, (I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis, M.Mežapuķe), „pret” – 1 (I.Ančāns), „atturas” – 1(I.Aizstrauta), nolēma pieņemt lēmumu par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos, papildinot ar 3.punktu: „Apstiprināt koncesijas realizācijas kalendāro grafiku” un koncesijas nolikumu apstiprināt domes sēdē.

 

Pārtraukums 12.40-13.53

 

12. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dzelzceļa ielā 39 (lēmums Nr.198)

13. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Pētera ielā 30/30A (lēmums Nr.199)

14. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Tālivalža ielā 3 (lēmums Nr.200)

15. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Zvejnieku ielā 2 (lēmums Nr.201)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 8 (V.Maksimovs, I.Dreija, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, A.Tampe, J.Kuzins nav ieradušies), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dzelzceļa ielā 39.

2.          Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Pētera ielā 30/30A.

3.          Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Tālivalža ielā 3.

4.          Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Zvejnieku ielā 2.

 

16. Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Kleistes ielā 8 (lēmumsNr.202)

17. Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Kleistes ielā 8 (lēmums Nr.203)

18. Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Kleistes ielā 8 (lēmums Nr.204)

19. Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Kleistes ielā 10 (lēmums Nr.205)

20. Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Kleistes ielā 10 (lēmums Nr.206)

21. Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Kleistes ielā 10 (lēmums Nr.207)

22. Par adreses noteikšanu vasarnīcai, saimniecības ēkai un siltumnīcai Jūrmalā, Kleistes ielā 18 (lēmums Nr.208)

23. Par adreses noteikšanu vasarnīcai un šķūnim Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 24 (lēmums Nr.209)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektu („par” – 8 (V.Maksimovs, I.Dreija, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, A.Tampe, J.Kuzins nav ieradušies), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Kleistes ielā 8.

2.          Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Kleistes ielā 8.

3.          Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Kleistes ielā 8.

4.          Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Kleistes ielā 10.

5.          Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Kleistes ielā 10.

6.          Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Kleistes ielā 10.

7.          Par adreses noteikšanu vasarnīcai, saimniecības ēkai un siltumnīcai Jūrmalā, Kleistes ielā 18.

8.          Par adreses noteikšanu vasarnīcai un šķūnim Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 24.

 

24. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 20.augusta lēmumā Nr.610 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Vasaras ielā 71” (lēmums Nr.210)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 8 (V.Maksimovs, I.Dreija, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, A.Tampe, J.Kuzins nav ieradušies), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 20.augusta lēmumā Nr.610 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Vasaras ielā 71”.

 

Ienāk J.Kuzins

 

 

25. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Viņķu ielā 32 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.211)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (V.Maksimovs, I.Dreija, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, Ģ.Trencis, I.Ančāns, J.Kuzins ), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, un A.Tampe nav ieradušies), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Viņķu ielā 32 un adreses piešķiršanu.

 

26. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Otīlijas ielā 7 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.212)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (V.Maksimovs, I.Dreija, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, Ģ.Trencis, I.Ančāns, J.Kuzins), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, un A.Tampe nav ieradušies), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Otīlijas ielā 7 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

 Ienāk M.Mežapuķe

 

27. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 92 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.213)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10 (V.Maksimovs, I.Dreija, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, Ģ.Trencis, I.Ančāns, J.Kuzins, M.Mežapuķe ), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ž.Kupčika, J.Griķis, un A.Tampe nav ieradušies), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 92 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

Ienāk Ž.Kupčika

28. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Vasaras ielā 72 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.214)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11(V.Maksimovs, I.Dreija, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, Ģ.Trencis, I.Ančāns, J.Kuzins, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav, J.Griķis, un  A.Tampe nav ieradušies), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Vasaras ielā 72 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

29. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 22.decembra lēmumā Nr.593 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 24 un detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 24 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.215)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11(V.Maksimovs, I.Dreija, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, Ģ.Trencis, I.Ančāns, J.Kuzins, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav, J.Griķis, un A.Tampe nav ieradušies), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 22.decembra lēmumā Nr.593 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 24 un detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 24 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

30. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 21.jūnija lēmumā Nr.583 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jaunķemeru ceļš 2” un detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Jaunķemeru ceļš 2 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.216)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10 (I.Dreija, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, Ģ.Trencis, I.Ančāns, J.Kuzins, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – 1 (V.Maksimovs), J.Griķis, un A.Tampe nav ieradušies), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 21.jūnija lēmumā Nr.583 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jaunķemeru ceļš 2” un detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Jaunķemeru ceļš 2 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

31. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 120 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.217)

32. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 120 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.21)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmuma projektu un saistošo noteikumu projektu („par” – 9 (V.Maksimovs, I.Dreija, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Kuzins, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – 2 (I.Aizstrauta, I.Ančāns), J.Griķis, un A.Tampe nav ieradušies), nolēma:

1.          Pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 120 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2.          Pieņemt saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 120 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

33. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Rēzeknes pulka ielā 9 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.218)

34. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rēzeknes pulka ielā 9 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

(saistošie noteikumi Nr.22)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmuma projektu un saistošo noteikumu projektu („par” – 11(V.Maksimovs, I.Dreija, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, Ģ.Trencis, I.Ančāns, J.Kuzins, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav, J.Griķis, un A.Tampe nav ieradušies), nolēma:

1.          Pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Rēzeknes pulka ielā 9 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2.          Pieņemt saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rēzeknes pulka ielā 9 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

35. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 101 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.219)

36. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 101 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.23)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmuma projektu un saistošo noteikumu projektu („par” – 8 (V.Maksimovs, I.Dreija, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Kuzins, Ž.Kupčika), „pret” – 2(I.Aizstrauta, I.Ančāns), „atturas” – 1 (M.Mežapuķe), J.Griķis, un A.Tampe nav ieradušies), nolēma:

1.          Pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 101 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2.          Pieņemt saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 101 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

Ienāk J.Griķis un A.Tampe

37. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas valdes 1994.gada 10.februāra lēmumā Nr.126 „Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Jūrmalā, Edinburgas prospektā 35” (lēmums Nr.220)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis, I.Aizstrauta), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas valdes 1994.gada 10.februāra lēmumā Nr.126 „Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Jūrmalā, Edinburgas prospektā 35”.

 

 

38. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dubultu prospektā 2 nomāšanu no SIA „Kļavu centrs” (lēmums Nr.221)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

Ģ.Trencis uzskata, ka par lēmuma projektu nevar balsot, jo pievienotais līguma projekts nav aizpildīts un ierosina jautājumu izskatīt nākamajā domes sēdē.

D.Urbanovičs uzskata, ka šis piedāvājums nav visizdevīgākais un labākais, tāpat šobrīd tam nav paredzēti naudas līdzekļi budžetā. Tāpēc pie šī jautājuma izskatīšanas vajadzētu atgriezties tad, kad tiks atrisināts jautājums par finansēm un šī ēka būs izremontēta. Izsaka priekšlikumu izstrādāt kārtību, kādos gadījumos dome nomā īpašumus.

Z.Starks izsaka priekšlikumu meklēt citus piedāvājuma variantus.

I.Ančāns uzskata, ka šis lēmuma projekts ir atbalstāms.

J.Griķis ierosina lēmuma 1.punktā iekavās ierakstīt: „saskaņā ar pievienoto nomas līguma projektu” un aicina atbalstīt šo lēmuma projektu.

Ģ.Trencis izsakās, ka lēmuma projektu varētu šodien atbalstīt, taču precizējot dažus punktus līguma projektā.

D.Urbanovičs izsakās, ka lēmuma projektu neatbalstīs, jo, pirmkārt, lēmuma projekts ir sagatavots nekvalitatīvs, nepilnīgs un kļūdains. Otrkārt, šis līgums pēc būtības ir neizdevīgs un notiek pašvaldības līdzekļu izšķērdēšana un, treškārt, līguma sagatavošanas procedūra neatbilst likumam.

R.Munkevics ierosina balsot ar J.Griķa izteikto priekšlikumu un lēmuma projektu papildināt ar punktu par nomas maksu.

Iziet Ģ.Trencis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ar priekšlikumiem („par” – 8 (I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, J.Kuzins, A.Tampe, J.Griķis), „pret” – 1 (D.Urbanovičs), „atturas” – 1 (Z.Starks), I.Aizstrauta un I.Ančāns nebalso, Ģ.Trencis izgāja), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dubultu prospektā 2 nomāšanu no SIA „Kļavu centrs”, lēmuma 1.punktā iekavās ierakstot: „saskaņā ar pievienoto nomas līguma projektu” un papildinot ar punktu par noteikto nomas maksu.

 

D.Urbanovičs izsakās, ka balsojis „pret”, jo uzskata, ka šis lēmuma projekts ir nelikumīgs, jo pašvaldības budžetā nav paredzēti līdzekļi šādai telpu nomai un pašvaldība nav arī uzņēmusies saistības nākotnē slēgt šādu nomas līgumu.

 

39. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā 11 1/16d.d. nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.222)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis, I.Aizstrauta), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ģ.Trencis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā 11 1/16d.d. nodošanu privatizācijai.

 

40. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 17.novembra lēmumā Nr.813 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Vikingu ielā 27 īres līguma noslēgšanu” (lēmums Nr.223)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis, I.Aizstrauta), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ģ.Trencis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 17.novembra lēmumā Nr.813 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Vikingu ielā 27 īres līguma noslēgšanu”.

 

Ienāk Ģ.Trencis

Iziet I.Dreija

I.Ančāns izsakās, ka Jūrmalas pilsētai laukumi ir jāizvēlās, jāapbūvē un arī jānodod nomā.

 

41. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, „Dzintari 1510” kafejnīcas ēkas Nr.1 un zemesgabala daļas iznomāšanas noteikumu apstiprināšanu (lēmums Nr.224)

42. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, „Dzintari 1510” kafejnīcas ēkas Nr.9 un zemesgabala daļas iznomāšanas noteikumu apstiprināšanu (lēmums Nr.225)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 ( Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis, I.Aizstrauta, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu:

1. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, „Dzintari 1510” kafejnīcas ēkas Nr.1 un zemesgabala daļas iznomāšanas noteikumu apstiprināšanu.

2. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, „Dzintari 1510” kafejnīcas ēkas Nr.9 un zemesgabala daļas iznomāšanas noteikumu apstiprināšanu.

 

 

43. Par piekrišanu noslēgt Jūrmalā, Raiņa ielā 98a telpu nomas līgumu ar S.S. (lēmums Nr.226)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 ( Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis, I.Aizstrauta, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par piekrišanu noslēgt Jūrmalā, Raiņa ielā 98a telpu nomas līgumu ar S.S.

 

 

44. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 14.februāra lēmumā Nr.145 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 lit.14 īres līguma noslēgšanu ar U.B. (lēmums Nr.227)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 ( Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis, I.Aizstrauta, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 14.februāra lēmumā Nr.145 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 lit.14 īres līguma noslēgšanu ar U.B.

 

 

 

 

 

45. Par zemesgabala 0,0566 d.d. Jūrmalā, Saldus ielā 22 nomas līguma pārtraukšanu ar N.M. un noslēgšanu ar A.S. (lēmums Nr.228)

46. Par zemesgabala 0,0566 d.d. Jūrmalā, Saldus ielā 22 nomas līguma pārtraukšanu ar E.Z. un noslēgšanu ar R.T. (lēmums Nr.229)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 ( Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis, I.Aizstrauta, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par zemesgabala 0,0566 d.d. Jūrmalā, Saldus ielā 22 nomas līguma pārtraukšanu ar N.M. un noslēgšanu ar A.S.

2. Par zemesgabala 0,0566 d.d. Jūrmalā, Saldus ielā 22 nomas līguma  pārtraukšanu ar E.Z. un noslēgšanu ar R.T.

 

47. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamiem īpašumiem Jūrmalā, Baznīcas ielā 2 un Liedaga ielā 1 (lēmums Nr.230)

48. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Eduarda Veidenbauma ielā 4B (lēmums Nr.231)

49. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Salaspils ielā 1 (lēmums Nr.232)

50. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Salaspils ielā 1A (lēmums Nr.233)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 ( Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Griķis, I.Aizstrauta, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

            1.  Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamiem īpašumiem Jūrmalā, Baznīcas   ielā 2 un Liedaga ielā 1.

2. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Eduarda Veidenbauma ielā 4B.

3.  Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Salaspils

ielā 1.

4.   Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Salaspils

ielā 1A.

 

 

Sēde slēgta plkst. 15.28

Nākošā sēde 2008.gada 27.martā plkst.10.00

 

 

Sēdes vadītājs                                                                                                R.Munkevics

Sēdes protokolētāja                                                                                      A.Liepiņa

2008.gada 20.martā


Lejupielāde: DOC un PDF