Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2008.gada 08.maijāNr.20

Ceturtdiena

 

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.10 05

 

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Raimonds Munkevics

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes vecākā lietvede

 

Līga Liepiņa

Sēdē piedalās:

priekšsēdētāja vietnieks

Dainis Urbanovičs

Izpilddirektors

Gatis Truksnis

Deputāti:

 Inese Aizstrauta (piedalās no plkst. 1040 - 1050 un no plkst. 1100 – 1115), Ilmārs Ančāns, Igors Dreija, Žanna Kupčika, Jānis Kuzins (nepiedalās no plkst. 1130 līdz sēdes beigām), Vladimirs Maksimovs, Māris Mežapuķe

Nepiedalās deputāti: Juris Hlevickis, Aigars Tampe (komandējumā), Juris Griķis (komandējumā), Zigurds Starks, Ģirts Trencis, Agris Kalnciems

Administratīvās pārvaldes vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieks

Eduards Grietiņš

Finanšu pārvaldes vadītāja

Andra Tukāne

Būvvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Sabiedrisko attiecību nodaļas p.i.

Aldis Bērziņš

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja p.i.

Zoja Gorenko

Būvniecības un apsaimniekošanas pārvaldes vadītājas vietnieks

Māris Demme

Sēdē uzaicināti:

Gunta Jubele, Alvils Rudzītis, Sandra Rone, Rita Kņūtiņa, Dace Strēle Māris Romanovskis

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek, paceļot roku.

I.Ančāns izsaka priekšlikumu uztaisīt pārtraukumu un apziņot neieradušos deputātus.

Pārtraukums 10.10 – 10.30

 (ierodās I.Aiztrauta)

I.Kalvāne ziņo, ka I.Aizstrauta ieradusies, J.Griķis un A.Tampe ir komandējumā, Z.Starks ir Liepājā un A.Kalnciems un Ģ.Trencis neatbild uz telefona zvaniem.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

R.Munkevics ierosina domes sēdes darba kārtībā iekļaut sekojošus jautājumus:

·              Par Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikumu

·              Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu

·              Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.jūnija lēmumā Nr.7 „Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem un pamata tīkla izveidi Jūrmalas pilsētā”

un izskatīt tos sēdes sākumā:

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Artilērijas ielā 2

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Bulduru prospektā 120

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Konkordijas ielā 13

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Stendes ielā 3

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 23

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Valtera prospektā 63

un izskatīt tos sēdes beigās.

Balsošanas rezultāti par augstāk minētajām izmaiņām darba kārtībā („par” – 8 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, I.Dreija, J.Kuzins, I.Ančāns), „pret” – 1 (I.Aizstrauta), „atturas” – nav), nolēma apstiprināt darba kārtību ar augstāk minētajām izmaiņām.

Darba kārtība:

1.     

Par Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikumu

2.     

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu

3.     

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.jūnija lēmumā Nr.7 „Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem un pamata tīkla izveidi Jūrmalas pilsētā”

4.     

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.79 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada budžeta apstiprināšanu”

5.     

Par 2008.gada nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu

6.     

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu

7.     

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības atbalstāmām studiju specialitātēm

8.     

Par adreses noteikšanu dzīvojamai mājai Jūrmalā, Dzimtenes ielā 8A

9.     

Par zemes lietošanas mērķa maiņu privatizācijas vajadzībām zemesgabalam Jūrmalā, Fabrikas ielā 19

10.                     

Par izstrādātā detālplānojuma „Jūrmalas ielu sarkano līniju korekcijas plāns”

grozījumu 2.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanu

11.                     

Par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Jūrmalā Engures ielā 9B un pieguļošai Engures ielas teritorijai

12.                     

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabaliem Jūrmalā, Bražciems 0501 un Bražciems 0502 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

13.                     

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Burtnieku ielā 12 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

14.                     

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Medņu ielā 84 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

15.                     

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 38 un nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

16.                     

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 100 un nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

17.                     

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Grāvju ielā 38 galīgās redakcijas apstiprināšanu

18.                     

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Grāvju ielā 38 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

19.                     

Par atteikumu nodot privatizācijai pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Kauguru veselības centrs”

20.                     

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Artilērijas ielā 2

21.                     

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Bulduru prospektā 120

22.                     

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Konkordijas ielā 13

23.                     

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Stendes ielā 3

24.                     

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 23

25.                     

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Valtera prospektā 63

1.    Par Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikumu (nolikums Nr.19)

Ziņo:

S.Rone  

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto nolikuma projektu („par” – 9 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Dreija, D.Urbanovičs, I.Ančāns, I.Aizstrauta), pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikums.

 

(iziet I.Aiztrauta)

 

2.    Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu (lēmums Nr.388)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 8 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Dreija, D.Urbanovičs, I.Ančāns), pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu.

(ierodās I.Aiztrauta)

 

3.    Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.jūnija lēmumā Nr.7 „Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem un pamata tīkla izveidi Jūrmalas pilsētā” (lēmums Nr.385)

Ziņo:

A.Rudzītis ierosina papildināt lēmuma projekta 3. punktu, pēc vārda „sniegšanu” ierakstīt vārdus „un pārvadājumus uzsāk jaunais pārvadātājs”.

Izsakās:

I.Ančāns uzskata, ka noslēgtais koncesijas līgums neatbilst Jūrmalas pilsētas vajadzībām, izsakās, ka neatbalsta lēmuma projektu un tuvākajā laikā domē iesniegs aprēķinu par sabiedriskā transporta pārvadājumiem Jūrmalas pilsētas teritorijā.

 

D.Urbanovičs izsakās, kalēmuma projektu nepieciešams izlabot atbilstoši latviešu valodas gramatikas prasībām; 1. punkts ir lēmuma konstatējošā daļa un attiecīgi jāmaina numerācija; projektā ir jāmin termiņš, līdz 30.jūnijam, kādā izpilddirektoram jāveic grozījumi; lēmuma projektā ir jāmin arī atbildīgais par lēmuma kontroli.  

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 8 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Dreija, D.Urbanovičs, I.Ančāns), pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Aizstrauta)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.jūnija lēmumā Nr.7 „Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem un pamata tīkla izveidi Jūrmalas pilsētā” ar augstāk minētajiem labojumiem.

(iziet I.Aiztrauta)

 

4.    Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.79 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada budžeta apstiprināšanu” (saistošie noteikumi Nr.33)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto saistošo noteikumu projektu („par” – 7 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Dreija, D.Urbanovičs), pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Ančāns)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.79 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada budžeta apstiprināšanu”.

 

5.    Par 2008.gada nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (lēmums Nr.386)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 8 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Dreija, D.Urbanovičs, I.Ančāns), pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par 2008.gada nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.

 

6.    Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu (lēmums Nr.387)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 8 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Dreija, D.Urbanovičs, I.Ančāns), pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu.

 

7.    Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības atbalstāmajām studiju specialitātēm(lēmums Nr.389)

Ziņo:

D.Urbanovičs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 8 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Dreija, D.Urbanovičs, I.Ančāns), pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības atbalstāmajām studiju specialitātēm.

 

8.    Par adreses noteikšanu dzīvojamai mājai Jūrmalā, Dzimtenes ielā 8A(lēmums Nr.390)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 8 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Dreija, D.Urbanovičs, I.Ančāns), pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu dzīvojamai mājai Jūrmalā, Dzimtenes ielā 8A.

 

9.    Par zemes lietošanas mērķa maiņu privatizācijas vajadzībām zemesgabalam Jūrmalā, Fabrikas ielā 19(lēmums Nr.391)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 8 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Dreija, D.Urbanovičs, I.Ančāns), pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiņu privatizācijas vajadzībām zemesgabalam Jūrmalā, Fabrikas ielā 19.

 

10.Par izstrādātā detālplānojuma „Jūrmalas ielu sarkano līniju korekcijas plāns” grozījumu 2.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanu(lēmums Nr.392)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 8 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Dreija, D.Urbanovičs, I.Ančāns), pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par izstrādātā detālplānojuma „Jūrmalas ielu sarkano līniju korekcijas plāns” grozījumu 2.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanu.

 

11.Par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Jūrmalā Engures ielā 9B un pieguļošai Engures ielas teritorijai(lēmums Nr.393)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 7 (V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Dreija, D.Urbanovičs, I.Ančāns), pret” – nav, „atturas” – 1 (Ž.Kupčika)), nolēma pieņemt lēmumu par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Jūrmalā Engures ielā 9B un pieguļošai Engures ielas teritorijai.

(ierodās I.Aiztrauta)

 

12.Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabaliem Jūrmalā, Bražciems 0501 un Bražciems 0502 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai(lēmums Nr.394)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

I.Ančāns ierosina atlikt jautājuma izskatīšanu.

I.Aizstrauta uzskata, ka izstrādātais detālais plānojums ir pretrunā ar Jūrmalas apvedceļa rekonstrukcijas koncepciju, tādēļ projektu nevar nodot sabiedriskajai apspriešanai.

D.Urbanovičs uzskata, ka lēmums projekts ir jānodod sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai no attiecīgajām institūcijām.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 7 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Dreija, D.Urbanovičs), pret” – 2 (I.Aizstrauta, I.Ančāns), „atturas” –nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabaliem Jūrmalā, Bražciems 0501 un Bražciems 0502 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

(iziet J.Kuzins)

 

13.Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Burtnieku ielā 12 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai(lēmums Nr.395)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 5 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, M.Mežapuķe, I.Dreija), pret” – nav, „atturas” –3 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, D.Urbanovičs)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Burtnieku ielā 12 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

14.Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Medņu ielā 84 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai(lēmums Nr.396)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 8 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Aizstrauta, M.Mežapuķe, I.Dreija, D.Urbanovičs, I.Ančāns), pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Medņu ielā 84 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

15.Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 38 un nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai(lēmums Nr.397)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 8 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Aizstrauta, M.Mežapuķe, I.Dreija, D.Urbanovičs, I.Ančāns), pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 38 un nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

16.Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 100 un nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai(lēmums Nr.398)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 5 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, M.Mežapuķe, I.Dreija), pret” – nav, „atturas” –3 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, D.Urbanovičs)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 100 un nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

17.Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Grāvju ielā 38 galīgās redakcijas apstiprināšanu(lēmums Nr.399)

 

18.Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Grāvju ielā 38 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu(saistošie noteikumi Nr.34)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmuma un saistošo noteikumu projektiem („par” – 8 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Aizstrauta, M.Mežapuķe, I.Dreija, D.Urbanovičs, I.Ančāns), pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt:

Lēmumu:

1. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Grāvju ielā 38 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

Saistošos noteikumus:

2. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Grāvju ielā 38 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

19.Par atteikumu nodot privatizācijai pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Kauguru veselības centrs” (lēmums Nr.400)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 8 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Aizstrauta, M.Mežapuķe, I.Dreija, D.Urbanovičs, I.Ančāns), pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atteikumu nodot privatizācijai pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Kauguru veselības centrs”.

 

20.Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Artilērijas ielā 2(lēmums Nr.401)

21.Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Bulduru prospektā 120(lēmums Nr.402)

22.Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Konkordijas ielā 13(lēmums Nr.403)

23.Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Stendes ielā 3(lēmums Nr.404)

24.Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 23(lēmums Nr.405)

25.Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Valtera prospektā 63(lēmums Nr.406)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmuma projektiem („par” – 6 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Aizstrauta, I.Dreija,I.Ančāns), pret” – nav, „atturas” – 2 (D.Urbanovičs,

M.Mežapuķe)), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Artilērijas

ielā 2.

2. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Bulduru prospektā 120.

3. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Konkordijas ielā 13.

4. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Stendes ielā 3.

5. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 23.

6. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Valtera prospektā 63.

 

Sēde slēgta plkst. 11.40

Nākošā sēde 2008.gada 22.maijā plkst.10.00

 

 

Sēdes vadītājs                                                                                                R.Munkevics

Sēdes protokolētāja                                                                                      L.Liepiņa

2008.gada 09.maijā