Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2008.gada 05.jūnijāNr.22

Ceturtdiena

 

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.10 10

 

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Raimonds Munkevics

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes vecākā lietvede

 

Līga Liepiņa

Sēdē piedalās:

priekšsēdētāja 1.vietnieks

Aigars Tampe

priekšsēdētāja vietnieks

Dainis Urbanovičs (nepiedalās no plkst. 1455 līdz sēdes baigām)

izpilddirektora p.i.

Gunta Smalkā

Deputāti:

 Inese Aizstrauta (nepiedalās no plkst. 1455 līdz plkst. 1505), Ilmārs Ančāns, Igors Dreija, Žanna Kupčika, Jānis Kuzins, Vladimirs Maksimovs, Māris Mežapuķe, Zigurds Starks (nepiedalās no plkst.1340 līdz sēdes beigām), Ģirts Trencis (nepiedalās no plkst. 1445 līdz plkst. 1505), Juris Griķis, Agris Kalnciems (nepiedalās no plkst. 1045 līdz sēdes beigām)

Nepiedalās deputāti: Juris Hlevickis

Administratīvās pārvaldes vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Būvvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Sabiedrisko attiecību nodaļas p.i.

Aldis Bērziņš

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja vietnieka p.i.

Jānis Skuja

Būvniecības un apsaimniekošanas pārvaldes vadītājas vietnieks

Māris Demme

Sēdē uzaicināti:

Ruanete Meža, Gunta Ušpele, Sandra Brauere, Jānis Kārkliņš, Veronika Ramāne, Ināra Kundziņa, Edgars Podiņš, Igors Strokins.

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek, paceļot roku.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

R.Munkevics ierosina domes sēdes darba kārtībā iekļaut sekojošus jautājumus:

·              Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu.

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Lapotnes ielā 31.

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Lauku ielā 11.

Balsošanas rezultāti par augstāk minētajām izmaiņām darba kārtībā („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma apstiprināt darba kārtību ar augstāk minētajām izmaiņām.

Darba kārtība:

 

1.     

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 17.augusta lēmumā Nr.296 „Par iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisiju”

2.     

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu

3.     

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.79 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada budžeta apstiprināšanu”

4.     

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu

5.     

Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā”

6.     

Par nomas maksājumiem 2008.gadā

7.     

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu

8.     

Par rūpnieciskās zvejas limitu apstiprināšanu Rīgas jūras līča piekrastē

9.     

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dzintaru prospektā 24

10.                     

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Omnibusa ielā 15

11.                     

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Tirgoņu ielā 9

12.                     

Par adreses noteikšanu dzīvojamai mājai Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 7

13.                     

Par adreses noteikšanu dzīvojamai mājai Jūrmalā, Mellužu prospektā 52

14.                     

Par adreses noteikšanu vienģimeņu dzīvojamai mājai un pagrabam Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 120

15.                     

Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Kleistes ielā 4

16.                     

Par adreses noteikšanu rindu mājām Jūrmalā, Zaļā ielā 3

17.                     

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Dāvja ielā 94 un adreses piešķiršanu

18.                     

Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai, kadastrālās vērtēšanas un privatizācijas vajadzībām zemesgabalam Jūrmalā, Bulduri 1607

19.                     

Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai, kadastrālās vērtēšanas un privatizācijas vajadzībām zemesgabalam Jūrmalā, Tūristu ielā 12/14

20.                     

Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai, kadastrālās vērtēšanas un privatizācijas vajadzībām zemesgabalam Jūrmalā, Ventas ielā 1A

21.                     

Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai, kadastrālās vērtēšanas un privatizācijas vajadzībām zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 82A

22.                     

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 146

23.                     

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Ernesta Birznieka Upīša ielā 3 un 14.līnijai 1503

24.                     

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Kāpu ielā 46 un Jūrmalā, Stūrmaņu ielā 5A

25.                     

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Braslas ielā 2e

26.                     

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 16

27.                     

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 9

28.                     

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 73A

29.                     

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Cīruļu ielā 31 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

30.                     

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Muižas ielā 22A nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

31.                     

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 9.augusta lēmumā Nr.717 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Peldu ielā 5”, par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Jūrmalā, Peldu ielā 5 un detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Peldu ielā 5 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

32.                     

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Gulbju ielā 2 galīgās redakcijas apstiprināšanu

33.                     

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Gulbju ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

34.                     

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 24 galīgās redakcijas apstiprināšanu

35.                     

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 24 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

36.                     

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Pils ielā 1 galīgās redakcijas apstiprināšanu

37.                     

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Pils ielā 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

38.                     

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Tallinas ielā 35 un Tallinas ielā 37 galīgās redakcijas apstiprināšanu

39.                     

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Tallinas ielā 35 un Tallinas ielā 37 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

40.                     

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

41.                     

Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu J.I.

42.                     

Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu I.B.

43.                     

Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu M.R.

44.                     

Par dzīvojamo telpu īres līgumiem

45.                     

Par dzīvokļu jautājumiem

46.                     

Par 0,06866 domājamo daļu no atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu

47.                     

Par 1/6 domājamo daļu no atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā 11 nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu

48.                     

Par grozījumiem 2004.gada 24.septembra nomas līgumā Nr.1.1-16.3/833 ar V.B.

49.                     

Par grozījumiem 2004.gada 24.septembra nomas līgumā Nr.1.1-16.3/834 ar I.S.

50.                     

Par zemesgabala Jūrmalā, „Vienības prospekts 1608” daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Inter Unico”

51.                     

Par zemesgabala Jūrmalā, „Slokas iela 3313” daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „JT.Lete”

52.                     

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, „Dzintari 1510” kafejnīcas ēkas Nr.1 un zemesgabala daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Priority”

53.                     

Par zemesgabala Jūrmalā, Drosmes ielā 5 daļas nomas līguma pārtraukšanu ar L.S. un noslēgšanu ar J.S.

54.                     

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 īres līguma pārtraukšanu

55.                     

Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Mediaskala Records”

56.                     

Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar „GL TRANSPORTS”

57.                     

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Pētera Beltes ielā 28

58.                     

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Lapotnes ielā 31

59.                     

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Lauku ielā 11

1.                      Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 17.augusta lēmumā Nr.296 „Par iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisiju” (lēmums Nr.481)

Ziņo:

V.Ramāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 17.augusta lēmumā Nr.296 „Par iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisiju”.

 

2.                      Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu (lēmums Nr.482)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu.

 

(aiziet A.Kalnciems)

 

3.                      Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.79 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada budžeta apstiprināšanu” (saistošie noteikumi Nr.37)

Ziņo:

A.Tukāne

Izsakās:

I.Ančāns – neatbalsta lēmuma projektu un izsakās, ka vērsīsies Jūrmalas prokuratūrā ar lūgumu apturēt lēmuma izpildi un veikt izmeklēšanu par iznomāšanas kārtību, kādā pašvaldība nomās telpas Dubultu prospektā 2.

I.Aizstrauta – pašvaldības funkcijās neietilps ūdenstransporta iegāde pašvaldības policijai.

Ģ.Trencis –izsaka priekšlikumu samazināt izdevumus ielu asfaltēšanas darbiem, lai būtu iespējams finansiāli nodrošināt iesniegtos grozījumus.

Z.Starks – izsaka priekšlikumu mēbeļu un ūdenstransporta iegādei pašvaldības policijai un projekta „Narko skola” atbalstam, līdzekļus Ls 100000 apmērā pārkārtot no sabiedrisko attiecību nodaļas budžeta.

D.Urbanovičs – aicina deputātus nebalsot un šo jautājumu izskatīt atsevišķi sasaucot ārkārtas domes sēdi.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto saistošo noteikumu projektu („par” – 8 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, J.Kuzins), „pret” – nav, „atturas” – 4 (D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, I.Ančāns) Ģ.Trencis nebalso,), nolēma pieņemt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.79 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada budžeta apstiprināšanu”.

 

4.                      Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu (lēmums Nr.483)

Ziņo:

A.Tukāne – lēmuma projekta punktā 1.2. izņemt vārdus

                        - 2008.gadā 130192 EUR;

                        - 2009.gadā 1150000 EUR,

Izsakās:

A.Tampe – lēmuma projektam nav pievienoti iepriekšējā sēdē pieprasītie dokumenti.

R.Munkevics izsludina pārtraukumu 10 minūtes, lai sakopētu nepieciešamos dokumentus.

Pārtraukums 11.20 – 11.30

Plkst. 11.30 uz sēdi nav ieradies nepieciešamais deputātu skaits. R.Munkevics izsludina pārtraukumu līdz plkst. 12.30.

Pārtraukums 11.30 – 12.40

 

 

Izsakās:

J.Griķis – periodiski jāveic prezentācijas un jāinformē deputāti par paveikto un par plānoto darbību saistībā ar projektu „Piejūra”

R.Munkevics – jāsagatavo prezentācija, jāiesniedz atskaites dokumenti.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (V.Maksimovs, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – 2 (Z.Starks, Ž.Kupčika)), nolēma pieņemt Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu.

 

5.                      Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (lēmums Nr.484)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā.

 

6.                      Par nomas maksājumiem 2008.gadā (lēmums Nr.485)

Ziņo:

I.Kundziņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – 1 (Ģ.Trencis)), nolēma pieņemt nomas maksājumus 2008.gadā.

 

7.                      Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu (lēmums Nr.486)

Ziņo:

R.Meža

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu.

 

8.                      Par rūpnieciskās zvejas limitu apstiprināšanu Rīgas jūras līča piekrastē (lēmums Nr.487)

Ziņo:

A.Sapronovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt rūpnieciskās zvejas limitu apstiprināšanu Rīgas jūras līča piekrastē.

 

9.                      Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dzintaru prospektā 24 (lēmums Nr.488)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dzintaru prospektā 24.

 

10.            Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Omnibusa ielā 15 (lēmums Nr.489)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Omnibusa ielā 15.

 

11.            Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Tirgoņu ielā 9 (lēmums Nr.490)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (V.Maksimovs, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, Z.Starks, Ž.Kupčika), „pret” – nav, „atturas” – 2 (D.Urbanovičs, I.Ančāns)), nolēma pieņemt atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Tirgoņu ielā 9.

 

12.            Par adreses noteikšanu dzīvojamai mājai Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 7 (lēmums Nr.491)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (V.Maksimovs, M.Mežapuķe, I.Dreija, R.Munkevics, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, Z.Starks, Ž.Kupčika, D.Urbanovičs, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – 2 (J.Griķis, A.Tampe)), nolēma pieņemt adreses noteikšanu dzīvojamai mājai Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 7.

 

13.            Par adreses noteikšanu dzīvojamai mājai Jūrmalā, Mellužu prospektā 52 (lēmums Nr.492)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – nav), nolēma pieņemt adreses noteikšanu dzīvojamai mājai Jūrmalā, Mellužu prospektā 52.

 

14.            Par adreses noteikšanu vienģimeņu dzīvojamai mājai un pagrabam Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 120 (lēmums Nr.493)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – nav), nolēma pieņemt adreses noteikšanu vienģimeņu dzīvojamai mājai un pagrabam Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 120.

 

15.            Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Kleistes ielā 4 (lēmums Nr.494)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, I.Ančāns), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – 2 (Ģ.Trencis, J.Griķis)), nolēma pieņemt adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Kleistes ielā 4.

 

16.            Par adreses noteikšanu rindu mājām Jūrmalā, Zaļā ielā 3 (lēmums Nr.495)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – nav), nolēma pieņemt adreses noteikšanu rindu mājām Jūrmalā, Zaļā ielā 3.

 

17.            Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Dāvja ielā 94 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.496)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – nav), nolēma pieņemt adreses zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Dāvja ielā 94 un adreses piešķiršanu.

 

18.            Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai, kadastrālās vērtēšanas un privatizācijas vajadzībām zemesgabalam Jūrmalā, Bulduri 1607 (lēmums Nr.497)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Griķis, M.Mežapuķe, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Dreija)), nolēma pieņemt zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai, kadastrālās vērtēšanas un privatizācijas vajadzībām zemesgabalam Jūrmalā, Bulduri 1607.

 

19.            Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai, kadastrālās vērtēšanas un privatizācijas vajadzībām zemesgabalam Jūrmalā, Tūristu ielā 12/14 (lēmums Nr.498)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, Z.Starks, Ž.Kupčika, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – 2 (I.Ančāns,

I.Dreija)), nolēma pieņemt zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai, kadastrālās vērtēšanas un privatizācijas vajadzībām zemesgabalam Jūrmalā, Tūristu ielā 12/14.

 

20.            Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai, kadastrālās vērtēšanas un privatizācijas vajadzībām zemesgabalam Jūrmalā, Ventas ielā 1A (lēmums Nr.499)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Z.Starks, Ž.Kupčika, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Tampe, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” – 2 (I.Ančāns, Ģ.Trencis)), nolēma pieņemt zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai, kadastrālās vērtēšanas un privatizācijas vajadzībām zemesgabalam Jūrmalā, Ventas ielā 1A.

 

21.            Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai, kadastrālās vērtēšanas un privatizācijas vajadzībām zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 82A (lēmums Nr.500)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 8 (V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Kuzins, Z.Starks, Ž.Kupčika, D.Urbanovičs, J.Griķis, I.Dreija), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – 4 (I.Aizstrauta, A.Tampe, I.Ančāns, Ģ.Trencis)), nolēma pieņemt zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai, kadastrālās vērtēšanas un privatizācijas vajadzībām zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 82A.

 

22.            Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 146 (lēmums Nr.501)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Griķis, M.Mežapuķe, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Ančāns)), nolēma pieņemt zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 146.

 

(aiziet Z.Starks)

 

23.            Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Ernesta Birznieka Upīša ielā 3 un 14.līnijai 1503 (lēmums Nr.502)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 7 (V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Kuzins, Ž.Kupčika, A.Tampe, J.Griķis, I.Dreija), „pret” – 2 (I.Ančāns, M.Mežapuķe), „atturas” – 3 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis)), nolēma pieņemt zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Ernesta Birznieka Upīša ielā 3 un 14.līnijai 1503.

 

24.            Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Kāpu ielā 46 un Jūrmalā, Stūrmaņu ielā 5A (lēmums Nr.503)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Griķis, M.Mežapuķe, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, J.Kuzins, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” – 2 (Ģ.Trencis, I.Ančāns)), nolēma pieņemt zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Kāpu ielā 46 un Jūrmalā, Stūrmaņu ielā 5A.

 

25.            Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Braslas ielā 2e (lēmums Nr.504)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Braslas ielā 2e.

 

26.            Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 16 (lēmums Nr.505)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 16.

 

27.            Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 9 (lēmums Nr.506)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Ančāns)), nolēma pieņemt detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 9.

 

(iziet D.Urbanovičs)

 

28.            Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 73A (lēmums Nr.507)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, I.Aizstrauta, J.Kuzins), „pret” – nav, „atturas” – 2 (I.Ančāns, Ģ.Trencis), D.Urbanovičs balsošanas laikā izgājis), nolēma pieņemt detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 73A

 

(ierodas D.Urbanovičs)

 

29.            Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Cīruļu ielā 31 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.508)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Cīruļu ielā 31 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

30.            Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Muižas ielā 22A nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.509)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Muižas ielā 22A nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

31.            Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 9.augusta lēmumā Nr.717 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Peldu ielā 5”, par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Jūrmalā, Peldu ielā 5 un detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Peldu ielā 5 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.510)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 9.augusta lēmumā Nr.717 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Peldu ielā 5”, par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Jūrmalā, Peldu ielā 5 un detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Peldu ielā 5 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

32.            Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Gulbju ielā 2 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.511)

33.            Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Gulbju ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.38)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 12 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt:

lēmumu:

1. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Gulbju ielā 2 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

 

saistošos noteikumus:

2. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Gulbju ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

34.            Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 24 galīgās redakcijas apstiprināšanu

35.            Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 24 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

M.Mežapuķe – izsaka priekšlikumu noņemt jautājumu no izskatīšanas līdz tiks noskaidrots jautājums par kailcirtes veikšanas likumību un sniegta nepieciešamā informācija. Neatbalsta lēmuma projektu, jo zemesgabalā paredzēta meža zemes inventarizācija, aicina deputātus neatbalstīt lēmuma projektu.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 3 (R.Munkevics, D.Urbanovičs, J.Kuzins, ), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – 8 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, I.Aizstrauta, Ģ.Trencis, I.Ančāns)), lēmuma projekts un saistošie noteikumu noraidīti.

 

36.            Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Pils ielā 1 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.512)

37.            Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Pils ielā 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.39)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

I.Aizstrauta – lūdz veikt ģeoloģisko izpēti, izsakās, ka Jūrmalas šaurākajā vietā ir bīstami celt šāda apjoma būvi ar pazemes stāvvietu.

A.Tampe – aicina deputātus atbalstīt projektu.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 11 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Aizstrauta)), nolēma pieņemt: lēmumu:

1. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Pils ielā 1 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

 

saistošos noteikumus:

2. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Pils ielā 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

38.            Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Tallinas ielā 35 un Tallinas ielā 37 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.513)

39.            Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Tallinas ielā 35 un Tallinas ielā 37 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.40)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 10 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Aizstrauta), „pret” – nav, „atturas” – 2 (D.Urbanovičs, I.Ančāns)), nolēma pieņemt: lēmumu:

1. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Tallinas ielā 35 un Tallinas ielā 37 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

 

saistošie noteikumus:

2. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Tallinas ielā 35 un Tallinas ielā 37 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

Pārtraukums 14.20 – 14.55

 

 

40.            Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.514)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, J.Kuzins, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ģ.Trencis, I.Aizstrauta balsošanas laikā izgājuši), nolēma pieņemt dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu.

 

41.            Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu J.I. (lēmums Nr.515)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, J.Kuzins, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ģ.Trencis, I.Aizstrauta balsošanas laikā izgājuši), nolēma pieņemt vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu J.I.

 

42.            Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu I.B. (lēmums Nr.516)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, J.Kuzins, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ģ.Trencis, I.Aizstrauta balsošanas laikā izgājuši), nolēma pieņemt vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu I.B.

 

43.            Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu M.R. (lēmums Nr.517)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, J.Kuzins, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ģ.Trencis, I.Aizstrauta balsošanas laikā izgāju), nolēma pieņemt vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu M.R.

 

44.            Par dzīvojamo telpu īres līgumiem (lēmums Nr.518)

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, J.Kuzins, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ģ.Trencis, I.Aizstrauta balsošanas laikā izgājuši), nolēma pieņemt dzīvojamo telpu īres līgumus.

 

45.            Par dzīvokļu jautājumiem (lēmums Nr.519)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, J.Kuzins, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ģ.Trencis, I.Aizstrauta balsošanas laikā izgājuši), nolēma pieņemt dzīvokļu jautājumus.

 

46.            Par 0,06866 domājamo daļu no atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu (lēmums Nr.520)

Ziņo:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 8 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, J.Kuzins), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Ančāns nebalso, Ģ.Trencis, I.Aizstrauta balsošanas laikā izgājuši), nolēma pieņemt 0,06866 domājamo daļu no atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu.

 

47.            Par 1/6 domājamo daļu no atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā 11 nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu (lēmums Nr.521)

Ziņo:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, J.Kuzins, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ģ.Trencis, I.Aizstrauta balsošanas laikā izgājis), nolēma pieņemt1/6 domājamo daļu no atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā 11 nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu.

 

48.            Par grozījumiem 2004.gada 24.septembra nomas līgumā Nr.1.1-16.3/833 ar V.B. (lēmums Nr.522)

49.            Par grozījumiem 2004.gada 24.septembra nomas līgumā Nr.1.1-16.3/834 ar I.S. (lēmums Nr.523)

Ziņo:

S.Brauere

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem(„par” – 9 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, J.Kuzins, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ģ.Trencis, I.Aizstrauta balsošanas laikā izgājis), nolēma pieņemt

lēmumus:

1. Par grozījumiem 2004.gada 24.septembra nomas līgumā Nr.1.1-16.3/833 ar V.B.

2. Par grozījumiem 2004.gada 24.septembra nomas līgumā Nr.1.1-16.3/834 ar I.S.

 

50.            Par zemesgabala Jūrmalā, „Vienības prospekts 1608” daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Inter Unico” (lēmums Nr.524)

Ziņo:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, J.Kuzins, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ģ.Trencis, I.Aizstrauta balsošanas laikā izgājis), nolēma pieņemt zemesgabala Jūrmalā, „Vienības prospekts 1608” daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Inter Unico”

 

51.            Par zemesgabala Jūrmalā, „Slokas iela 3313” daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „JT.Lete”

Ziņo:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 4 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas” – 5 (J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, J.Kuzins, I.Ančāns), Ģ.Trencis, I.Aizstrauta balsošanas laikā izgājis), lēmuma projekts noraidīts.

 

(ierodas I.Aizstrauta, Ģ.Trencis)

 

52.            Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, „Dzintari 1510” kafejnīcas ēkas Nr.1 un zemesgabala daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Priority”

Ziņo:

S.Brauere

Izsakās:

Ģ.Trencis – neatbalsta lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 4 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas” – 7 (J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, J.Kuzins, I.Ančāns, Ģ.Trencis, I.Aizstrauta)), lēmuma projekts noraidīts.

 

53.            Par zemesgabala Jūrmalā, Drosmes ielā 5 daļas nomas līguma pārtraukšanu ar L.S. un noslēgšanu ar J.S. (lēmums Nr.525)

Ziņo:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, J.Kuzins, I.Ančāns, I.Aizstrauta), „pret” – nav, „atturas” – 1 (Ģ.Trencis)), nolēma pieņemt zemesgabala Jūrmalā, Drosmes ielā 5 daļas nomas līguma pārtraukšanu ar L.S. un noslēgšanu ar J.S.

 

54.            Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 īres līguma pārtraukšanu

Ziņo:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, J.Kuzins, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nekustamā īpašuma Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 īres līguma pārtraukšanu.

 

55.            Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Mediaskala Records” (lēmums Nr.527)

56.            Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar „GL TRANSPORTS” (lēmums Nr.528)

Ziņo:

S.Brauere

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem(„par” – 11 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, J.Kuzins, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Ģ.Trencis), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Mediaskala Records”.

2. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar „GL TRANSPORTS”.

 

57.            Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Pētera Beltes ielā 28 (lēmums Nr.529)

58.            Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Lapotnes ielā 31 (lēmums Nr.530)

59.            Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Lauku ielā 11 (lēmums Nr.531)

Ziņo:

S.Brauere

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem(„par” – 11 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, J.Kuzins, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Ģ.Trencis), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Pētera Beltes ielā 28.

2. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Lapotnes ielā 31.

3. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Lauku ielā 11.

 

Sēde slēgta plkst. 15.10

Nākošā sēde 2008.gada 19.jūnijā plkst.10.00

 

Sēdes vadītājs                                                                                                R.Munkevics

Sēdes protokolētāja                                                                                      L.Liepiņa

2008.gada 10.jūnijs.


Lejupielāde: DOC un PDF