Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2018.gada 18.oktobra 38.saistošajiem noteikumiem

2008.gada 17. janvārīNr.5

Protokols Nr.1, 35.punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 140
projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumi” 72.punktu un
Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 5.oktobra lēmumu Nr.952
“Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam
Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 140”.

  1. Apstiprināt detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 140 projekta grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, saskaņā ar pielikumu.

  2. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus laikrakstā „Jūrmalas Ziņas” un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

  3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF