Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2018.gada 18.oktobra 37.saistošajiem noteikumiem

2008.gada 1. februārīNr.15

Protokols Nr.3, 84.punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Oļģerta ielā 8
projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumi” 72.punktu un
Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 7.decembra lēmumu Nr.1180
“Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam
Jūrmalā, Oļģerta ielā 8”.

  1. Apstiprināt detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Oļģerta ielā 8 projekta grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, saskaņā ar pielikumu.

  2. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus laikrakstā „Jūrmalas Ziņas” un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

  3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF