Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2010.gada 19.augusta 54.saistošajiem noteikumiem

2008.gada 28. februārīNr.17

Protokols Nr.8, 2.punkts

Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas
kārtība pirmsskolas izglītības iestādēs

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
“Par pašvaldībām” 43.panta 3.daļu

  I Vispārīgie noteikumi

 1. Saistošie noteikumi „Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība pirmsskolas izglītības iestādēs” nosaka kartību, kādā uzņem bērnus Jūrmalas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas (turpmāk – Izglītības iestāde).

 2. Bērna vecumu, no kura bērns tiek uzņemts Izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas (turpmāk – Programma) apgūšanai ir jānosaka attiecīgās Izglītības iestādes Nolikumā.

 3. Bērnus ar speciālām vajadzībām uzņem Izglītības iestādes speciālajā grupā, atbilstoši Izglītības iestādes Nolikumam un pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldes (turpmāk-Pārvalde) pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.

 4. Pēc vecāku (aizbildņu) (turpmāk – Vecāki), Izglītības iestādes, pedagoģiski medicīniskās komisijas ierosinājuma un pamatojoties uz ģimenes ārsta atzinumu, bērns obligātās piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanas pamatizglītības uzsākšanai Programmu var apgūt mājmācībā šādos gadījumos:

  4.1. bērns ar grūtībām iekļaujas grupas kolektīvā;

  4.2. bērnam ir problēmas ar veselību;

  4.3. bērnam nepieciešami īpaši apstākļi, kurus Izglītības iestāde nevar nodrošināt.

 5. Bērnam tiek nodrošināta Programmas apguve vienlaicīgi tikai vienā Izglītības iestādē. Vecākiem ir tiesības izvēlēties citu Izglītības iestādi Programmas apguvei, ja šajā Izglītības iestādē ir brīva vieta.

 6. Vecāku pieteikumus par bērnu reģistrāciju pieņem ne vairāk kā divās Izglītības iestādēs.

 7. Programmas apguve Izglītības iestādē sākas kārtējā gada 1.septembrī.

  II Pieteikumu reģistrācija bērnu uzņemšanai Izglītības iestādēs

 8. Bērnu pieteikšana reģistrācijai notiek Izglītības iestādē visu gadu no bērna dzimšanas brīža līdz septiņu gadu vecumam.

 9. Izglītības iestāde pieņem un reģistrē pieteikumu bērna reģistrācijai rindā, ja bērna Vecāks iesniedz:

  9.1. pieteikumu (1.pielikums);

  9.2. vecāka pases kopiju;

  9.3. bērna dzimšanas apliecības kopiju;

  9.4. aizbildnim - Bāriņtiesas lēmuma kopiju, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu.

 10. Izglītības iestādes vadītājs reģistrē bērnu kādā no šīm rindām:

  10.1. 1.pakāpes rinda – bērna un viena no Vecākiem dzīves vieta ir deklarēta Jūrmalas pilsētā un bērns nav uzņemts nevienā Jūrmalas pilsētas Izglītības iestādē;

  10.2. 2.pakāpes rinda – bērna un viena no vecākiem dzīves vieta ir deklarēta Jūrmalas pilsētā un bērns jau ir uzņemts kādā Izglītības iestādē, bet vecāki izvēlas citu Izglītības iestādi;

  10.3. 3.pakāpes rinda – bērna dzīvesvieta deklarēta ārpus Jūrmalas pilsētas.

 11. Ja bērns ir reģistrēts 3.pakāpes rindā, bet vēlāk bērna un viena no Vecākiem dzīvesvieta tiek deklarēta Jūrmalas pilsētā, tad pieteikumu pārreģistrē 1.pakāpes rindā. Pieteikuma pārreģistrēšanu, pamatojoties uz dzīvesvietas deklarēšanas faktu, ierosina bērna Vecāki. Izglītības iestādes vadītājs izsniedz izziņu par pieteikuma reģistrāciju bērna uzņemšanas rindā.

 12. Vadītājs nodrošina publiski pieejamu informāciju par bērnu rindu iestādes informācijas stendā. Informācijā norādīts:

  12.1. bērna rindas kārtas numurs (pēc pieteikuma iesniegšanas datuma un bērna dzimšanas gada);

  12.2. pieteikšanas datums;

  12.3. bērna vārds, uzvārds;

  12.4. piezīme par ārpus rindas gadījumiem.

 13. Vecāki, katru gadu aprīļa mēnesī veic pārreģistrāciju, ierodoties Izglītības iestādē. Ja Vecāki uz pārreģistrāciju neierodas, uz deklarēto dzīves vietu vadītājs izsūta rakstisku uzaicinājumu. Ja Vecāki 30 dienu laikā no uzaicinājuma izsūtīšanas datuma uz pārreģistrāciju neierodas, reģistrācija tiek anulēta.

 14. Komplektējot grupas, bērnus uzņem pieteikumu reģistrācijas kārtībā, ievērojot šādu secību:

  14.1. pirmajā kārtā – 1.pakāpes rindā reģistrētos bērnus;

  14.2. otrajā kārtā – 2.pakāpes rindā reģistrētos bērnus, ja grupā ir brīvas vietas. Par bērna uzņemšanu Izglītības iestādē vadītājs informē tās Izglītības iestādes vadītāju, kurā bērns bija uzņemts iepriekš;

  14.3. trešajā kārtā– 3.pakāpes rindā reģistrētos bērnus, ja grupa Izglītības iestādē nav nokomplektēta līdz 15.augustam.

 15. Izglītības iestādes vadītājs ir tiesīgs ārpus kārtas uzņemt:

  15.1. Izglītības iestādes darbinieku bērnus uz šī darbinieka darba tiesisko attiecību laiku, ja bērnam nav tiesību tikt uzņemtam šo saistošo noteikumu 11.punktā noteiktajā kārtībā;

  15.2. bērnu, (attiecībā uz kuru pieteikums reģistrēts ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā pēc bērna dzimšanas), kura māsa vai brālis jau apmeklē šo Izglītības iestādi;

  15.3. bērnu, kuram ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu speciālās Programmas apguves nepieciešamība mainīta uz vispārējās Programmas apguvi.

 16. Ja gada laikā Izglītības iestādē atbrīvojas vieta, Izglītības iestādes vadītājs uzņem nākošo bērnu rindas kārtībā.

 17. Bērna uzņemšanai Izglītības iestādē, vecāki iesniedz šādus dokumentus:

  17.1. iesniegumu par bērna uzņemšanu iestādē;

  17.2. medicīnisko karti;

  17.3. profilaktiskās potēšanas karti;

  17.4. pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja bērns apgūst speciālo Programmu.

 18. Vecāku pienākums jebkuru izmaiņu gadījumā (ir izmaiņas dzīves vietas deklarēšanas ziņās, iestāšanās citā Izglītības iestādē, tālruņa numura maiņa u.c.) informēt Izglītības iestādes vadītāju.

  III Bērnu atskaitīšana no Izglītības iestādes

 19. Izglītības iestādes vadītājam ir tiesības atskaitīt bērnu no Izglītības iestādes šādos gadījumos, ja atskaitīšanas kritēriji nav noteikti citos normatīvajos aktos:

  19.1. vecāki Izglītības iestādes noteiktajā kārtībā nav apmaksājuši bērna ēdināšanas izmaksas un Izglītības iestādē nav saņemts Vecāku iesniegums par apstākļiem, kas traucējuši rēķinu savlaicīgai apmaksai, norādot apmaksas termiņu;

  19.2. bērns neapmeklē Izglītības iestādi ilgāk nekā vienu mēnesi bez attaisnojoša iemesla un Izglītības iestādē nav saņemts Vecāku iesniegums par neapmeklēšanas apstākļiem.

  IV Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās sagatavošanas

  pamatizglītības apguvei

 20. Vecāki, kuru bērns līdz obligātajam izglītības vecumam nav apmeklējis Izglītības iestādi, piesaka bērnu mācībām obligātajai sagatavošanai pamatizglītības uzsākšanai tajā kalendārajā gadā, kurā bērnam aprit pieci gadi.

 21. Ja Izglītības iestādē nav iespējas uzņemt 5-6 gadīgo bērnu, Izglītības iestādes vadītājs informē Pārvaldi, kura nodrošina bērnam vietu citā Izglītības iestādē.

 22. Ja tiek mainīta Izglītības iestāde, kurā bērns apgūst piecgadīgo un sešgadīgo bērnu Programmu, Vecāki iesniedz šajā Izglītības iestādē, no kuras bērns vēlas izstāties, izziņu no tās Izglītības iestādes, uz kuru bērns vēlas pāriet mācīties. Izziņa bērnam garantē uzņemšanu šajā Izglītības iestādē. Pēc izziņas saņemšanas bērna personas dokumentus izsniedz bērna Vecākiem.

 23. Bērnam, kurš apgūst vai apguvis piecgadīgo un sešgadīgo bērnu Programmu, izsniedz izziņu par Programmas apguvi. Izziņa tiek izdota iesniegšanai vispārējās izglītības iestādē, kurā bērns uzsāks mācības 1.klasē.

 24. Pamats izziņas izsniegšanai ir Izglītības iestādes vadītāja rīkojums par piecgadīgo un sešgadīgo bērnu Programmas apguvi.

  V Noslēguma jautājumi

 25. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes2008.gada

28.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.17

(protokols Nr.8, 2.punkts)

---------------------------------------------- vadītājam

(izglītības iestādes nosaukums)

-----------------------------------------------------------

(vecāka (aizbildņa) vārds, uzvārds)

----------------------------------------------------------------

(vecāka deklarētā dzīves vieta)

-----------------------------------------------------------

(faktiskā dzīves vieta, tālruņi, pasta indekss)

Pieteikums

Lūdzu uzņemt manu meitu/dēlu __________________________________________________

personas kods ___|___|___|___|___|___| - ___|___|___|___|___|

deklarētā dzīves vieta ( bērnam ) __________________________________________________

faktiskā dzīves vieta ( bērnam ) ___________________________________________________

uzskaitē uz vietu Jūrmalas pilsētas izglītības iestādē____________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________|___|___|___|___|___|___| programmas īstenošanai.

Vēlamais laiks bērna uzņemšanai izglītības iestādē ___ ___ ___ ___ gads.

Papildus informācija____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Kādās vēl izglītības iestādēs bērns ir pieteikts rindā _______________________

200__.g. ____. ____________ Iesniedzēja paraksts __________________

Atzīme par iesnieguma saņemšanu

200__.g. ____ .____________ Izglītības iestādes „____________________”

Vadītājs ______________________/______________

(paraksts) (atšifrējums)2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes2008.gada

28.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.17

(protokols Nr.8, 2.punkts)

Jūrmalas pilsētas izglītības iestāde „____________________________________”

Jūrmala, ___________________iela ________ LV__________ tālr. _______________

Izziņa par bērna uzņemšanu rindā

Jūsu bērns _____________________________________________________________________

personas kods ___|___|___|___|___|___| - ___|___|___|___|___|

uzņemts rindā ar kārtas Nr. _________ ______ pakāpes rindā uz vietu izglītības iestādē „_______________”

„____.”____________gada ______________________________________________________

(programmas nosaukums)

programmas īstenošanai _________________________________________________________

(programmas kods)

Pieteikumu saņēmu _____________________________________________________________

(vecāka (aizbildņa) paraksts, atšifrējums)

200___.g. ___ __________________

Esmu informēts (-a), ka ja mans bērns ir reģistrēts rindā vairākās izglītības iestādēs un vienā iestādē viņš tiek uzņemts, tad par pārreģistrēšanos 2. vai 3. pakāpes rindā man ir jāiesniedz iesniegums tās Iestādes vadītājam, kurā vēlos saglabāt 2. vai 3. pakāpes rindu. Ja iesniegumu par pārreģistrāciju 2. vai 3. pakāpes rindā neiesniegšu, bērns zaudēs rindas kārtas numuru.

Katru gadu aprīlī man ir jāveic pārreģistrācija. Ja es neierodos uz pārreģistrāciju, bērnam tiek zaudēts rindas kārtas numurs.

_____________________________________

(vecāka (aizbildņa) paraksts)

200___._g.______________pl.__________________________/_________________________

( reģistrācijas datums, laiks ) ( vadītāja paraksts ) ( vārds, uzvārds )

Pārreģistrācija:

Nr._________________200____.g.____ ________ _________________________________

( rindas numurs ) (datums ) (vadītāja paraksts )

Nr._________________200____.g.____ ________ _________________________________

( rindas numurs ) (datums ) (vadītāja paraksts )

Nr._________________200____.g.____ ________ _________________________________

( rindas numurs ) (datums ) (vadītāja paraksts )

Nr._________________200____.g.____ ________ _________________________________

( rindas numurs ) (datums ) (vadītāja paraksts )

Jebkuru izmaiņu gadījumā (dzīves vietas, tālruņa Nr. maiņa, iestāšanās citā izglītības iestādē, uzvārda maiņa u.c.) Jūsu pienākums ir savlaicīgi par to brīdināt izglītības iestādes vadītāju.

200___.gada ____________ Izglītības iestādes vadītājs ____________________

Z.v.3.pielikums Jūrmalas pilsētas domes2008.gada

28.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.17

(protokols Nr.8, 2.punkts)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(tiek rakstīta uz izglītības iestādes veidlapas)

IZZIŅA Nr. _________

Jūrmala

Bērna vārds, uzvārds ____________________________________________________________

personas kods |__|__|__|__|__|__| - |__|__|__|__|__|, tiek nodrošināts(a) ar vietu obligātajā

piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanai pamatizglītības apguvei.

_________________________________________ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(izglītības iestādes nosaukums) (reģistrācijas apliecības Nr.)

ar 200___.gada ________________

(datums)

Z.v.

Izziņu izsniedza: ____________________________/___________________

(iestādes vadītāja paraksts) (atšifrējums)

200______.gada _______________

(datums)4.pielikums Jūrmalas pilsētas domes2008.gada

28.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.17

(protokols Nr.8, 2.punkts)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(tiek rakstīta uz izglītības iestādes veidlapas)

IZZIŅA Nr. _________

Jūrmala

Jūrmalas pilsētas _______________________________________________________ apliecina,

(izglītības iestādes nosaukums)

ka ________________________________________, personas kods |__|__|__|__|__|__| - |__|__|__|__|__|,

deklarētā dzīves vieta ___________________________________________________________________

(adrese)

_____________________________________________, administratīvi teritoriālais kods |__|__|__|__|__|.

no _________.gada ______ . ___________ līdz _________ gada ________ . __________

Apmeklējis/usi programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātajā sagatavošanā

pamatizglitības apguvei.

Izglītības iestādes vadītājs ____________________________ ________________________

(paraksts) (atšifrējums)

200 . g.____.____________5.pielikums Jūrmalas pilsētas domes2008.gada

28.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.17

(protokols Nr.8, 2.punkts)

Vecāku pieteikumu reģistrācijas žurnāls

Nr. p/k

Datums

Bērna vārds, uzvārds

Personas kods

Kad vēlas apmeklēt iestādi

(gads)

Izglītības program-mas kods

Mācību valoda

Deklarētā dzīvesvieta

Telefons, e-pasta adrese

Vecāka (aizbildņa) vārds, uzvārds

Vecāka (aizbildņa)

paraksts

L | Kr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Izmaiņas iepriekš sniegtajās ziņās

Pārreģistrācija

Rīkojuma Nr. , datums par bērna uzņemšanu grupā

200...g.

datums, mēnesis

200...g.

datums, mēnesis

200...g.

datums, mēnesis

200...g.

datums, mēnesis

11

12

13

14

15

16


Lejupielāde: DOC un PDF