Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2011.gada 17.februāra 7.saistošajiem noteikumiem

2008.gada 13. martāNr.20

Protokols Nr.11, 4.punkts

Grozījumi 2004.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.2
”Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājiem”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 14.pantu un Latvijas Republikas likuma
„Par nekustamā īpašuma nodokli”5.pantu.

Izteikt 2.punktu šādā redakcijā: „Atvieglojumi piešķirami atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām par to īpašumu, kurā ir deklarēta dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos trīs gadus pirms iesnieguma iesniegšanas dienas, saskaņā ar deklarētās dzīvesvietas izziņu, šādos apmēros no taksācijas gadā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas: „ .

Priekšsēdētājs

R.Munkevics

Mainītie saistošie noteikumi Nr.2

Lejupielāde: DOC un PDF