Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2008.gada 5.jūnijāNr.38

Protokols Nr.22, 33.punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Gulbju ielā 2
projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumi” 72.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 19.aprīļa lēmumu Nr.370 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Gulbju ielā 2”

  1. Apstiprināt detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Gulbju ielā 2 projekta grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, saskaņā ar pielikumu.

  2. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus laikrakstā „Jūrmalas Ziņas” un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

  3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF