Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2008.gada 5.jūnijāNr.40

Protokols Nr.22, 39.punkts

Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Tallinas ielā 35
un Tallinas ielā 37 projekta grafiskās daļas,
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumi” 72.punktu un
Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 4.oktobra lēmumu Nr.897
“Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu
zemesgabaliem Jūrmalā, Tallinas ielā 35 Tallinas ielā 37”

  1. Apstiprināt detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Tallinas ielā 35 un Tallinas ielā 37 projekta grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, saskaņā ar pielikumu

  2. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus laikrakstā „Jūrmalas Ziņas” un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

  3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF