Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2008.gada 13. novembrīNr.38

Ceturtdiena

 

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.10 05

 

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Ģirts Trencis

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes vecākā lietvede

 

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās:

priekšsēdētāja 1.vietnieks

Aigars Tampe

priekšsēdētāja vietnieks

Dainis Urbanovičs (nepiedalās no plkst.1220-1222)

Izpilddirektors

Gatis Truksnis

Deputāti:

 Inese Aizstrauta (nepiedalās no plkst.1220-1235), Ilmārs Ančāns (nepiedalās no plkst.1229-1233), Igors Dreija (nepiedalās no plkst. 1005-1016 un no plkst.1220 līdz sēdes beigām), Žanna Kupčika(nepiedalās no plkst. 1005-1015 un no plkst.1256-1306), Jānis Kuzins, Vladimirs Maksimovs, Māris Mežapuķe, Zigurds Starks (nepiedalās no plkst.1220-1222), Raimonds Munkevics, Juris Griķis, Agris Kalnciems (nepiedalās no plkst.1053-1057), Andrejs Kondratjuks

Administratīvās pārvaldes vadītāja

Indra Kalvāne

Finanšu pārvaldes vadītāja

Andra Tukāne

Būvvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Būvniecības un apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja

Gunta Smalkā

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p.i.

Baiba Gailīte

Sēdē uzaicināti:

Gunta Jubele, Laima Grobiņa, Rita Kņūtiņa, Māris Demme, Linda Rimša, Alvils Rudzītis, Anna Deičmane, Jānis Kārkliņš, Aleksandrs Burņins, Baiba Birka, Gunta Mīlenberga, Ināra Kundziņa, Indra Brinkmane, Mareks Gulbis, Jānis Skuja, Dzintars Krūmiņš, Maija Putniņa, Jūlija Pasnaka

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek, paceļot roku.

 

 

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

Ģ.Trencis ierosina :

No domes sēdes darba kārtības noņemt sekojošus jautājumus:

·              Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu

·              Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

Un iekļaut sekojošus jautājumus:

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Meža prospektā 133

·              Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda projektu konkursa aktivitātē 3.4.4.2. „Sociālo dzīvojamo māju siltumizturības uzlabošanas pasākumi”

·              Par dalību Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes „Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība” programmas „Valsts un privātās partnerības attīstības veicināšana Latvijā” apakšprojektu atklātā konkursā

·              Par sadarbības līguma slēgšanu ar E.Vasiļjeva hokeja skolu

·              Par Rīgas aglomerācijas trokšņa stratēģiskās kartēšanas rezultātu kopsavilkumu projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un pārstāvja deleģēšanu

·              Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.79 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada budžeta apstiprināšanu”

Ienāk I.Dreija un Ž.Kupčika

Balsošanas rezultātā par izmaiņām darba kārtībā („par” – 15 (R.Munkevics, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, I.Dreija, M.Mežapuķe, A.Tampe) „pret” – nav, „atturas”– nav), nolēma apstiprināt izmaiņas darba kārtībā.

 

Darba kārtība:

1.       

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 4.aprīļa lēmumā Nr.16 „Par Jūrmalas pilsētas domes administratīvās komisijas sastāvu”

2.       

Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra

3.       

Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju

4.       

Par privatizācijas komisiju

5.       

Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu

6.       

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā

7.       

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.79 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada budžeta apstiprināšanu”

8.       

Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda projektu konkursa aktivitātē 3.4.4.2. „Sociālo dzīvojamo māju siltumizturības uzlabošanas pasākumi”

9.       

Par dalību Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes „Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība” programmas „Valsts un privātās partnerības attīstības veicināšana Latvijā” apakšprojektu atklātā konkursā

10.  

Par nomas maksājumiem 2008.gadā

11.  

Par nomas maksas termiņa pagarināšanu

12.  

Par Jūrmalas pilsētas domes labklājības pārvaldes sociālo darbinieku skaita palielināšanu

13.  

Par sadarbības līguma slēgšanu ar E.Vasiļjeva hokeja skolu

14.  

Par Jūrmalas pilsētas futbola skolas darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu

15.  

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas teātrī

16.  

Par Rīgas aglomerācijas trokšņa stratēģiskās kartēšanas rezultātu kopsavilkumu projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un pārstāvja deleģēšanu

17.  

Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 2009-2021.gadam atkārtotu sabiedriskās apspriešanas pirmā posma organizēšanu

18.  

Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Kleistes ielā 4 (korpuss 5)

19.  

Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Kleistes ielā 12 (korpuss 1)

20.  

Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Kleistes ielā 12 (korpuss 3)

21.  

Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 5 (korpuss 1)

22.  

Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 5 (korpuss 2)

23.  

Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 5 (korpuss 3)

24.  

Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 21 (korpuss 6)

25.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 1.februāra lēmumā Nr.81 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Omnibusa ielā 8 un adreses piešķiršanu”

26.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 14.februāra lēmumā Nr.136 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Slokas ielā 95/97 un adreses piešķiršanu”

27.  

Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma nodokļu aprēķināšanai, kadastrālās vērtēšanas un privatizācijas vajadzībām Jūrmalā, Jaunķemeru ceļš 22

28.  

Par garāžas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 6513 004 Jūrmalā, Turaidas ielā 42, kas atrodas uz zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 009 6504 Jūrmalā, Viktorijas ielā 45 būvniecības turpināšanu

29.  

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 73A nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

30.  

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Augļu ielā 15 galīgās redakcijas apstiprināšanu

31.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Augļu ielā 15 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

32.  

Par dzīvokļu jautājumiem

33.  

Par dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai

34.  

Par zemesgabalu ieskaitīšanu kompensācijas zemju fondā

35.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 4.aprīļa lēmumā Nr.10 „Par zemes komisiju”

36.  

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Jomas ielā 2A

37.  

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Jomas ielā 56

38.  

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Jomas ielā 64A

39.  

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Jomas ielā 74

40.  

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Jomas ielā 77

41.  

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Jomas ielā 83

42.  

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Jomas ielā 85

43.  

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Jomas ielā 88A

44.  

Par apgrūtinājuma atcelšanu zemesgabalam Jūrmalā, Tvaikoņu ielā 8

45.  

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Nometņu ielā 2a daļas patapinājuma līguma noslēgšanu (ar pašvaldības aģentūru „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”)

46.  

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Nometņu ielā 2a daļas patapinājuma līguma noslēgšanu (ar Labklājības pārvaldi)

47.  

Par zemesgabala Jūrmalā, „Jāņa Pliekšāna 3115” daļas nomas līguma noslēgšanu ar VAS „Valsts nekustamie īpašumi”

48.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Bažciems 0605 daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Kondo”

49.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Bažciems 0405 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra””

50.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Rīgas ielā 2a nomas līguma pagarināšanu ar SIA „Aga un partneri”

51.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Babītes ielā 1 daļas nomas līguma noslēgšanu ar S.M.

52.  

Par piekrišanu noslēgt Jūrmalā, Raiņa ielā 98a nomas līgumu ar SIA „A Aptiekas”

53.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Cīruļu ielā 47C

54.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Meža prospektā 133

 

 

1.          Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 4.aprīļa lēmumā Nr.16 „Par Jūrmalas pilsētas domes administratīvās komisijas sastāvu” (lēmums Nr.949)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (R.Munkevics, I.Dreija, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 4.aprīļa lēmumā Nr.16 „Par Jūrmalas pilsētas domes administratīvās komisijas sastāvu”.

 

2.          Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra (lēmums Nr.950)

Ziņo:

I.Kalvāne

Izsakās:

I.Ančāns izsaka priekšlikumu J.Kuzina vietā izvirzīt I.Zariņa vai savu kandidatūru.

J.Kuzins ierosina lēmuma projekta konstatējošā daļā precizēt Publisko iepirkumu likumu.

R.Munkevics izsaka priekšlikumu ar šī lēmuma projekta 2.punktu apstiprināt komisijas priekšsēdētāju.

I.Ančāns atbalsta R.Munkevica priekšlikumu.

J.Griķis uzskata, ka komisijas priekšsēdētāju ievēl pati komisija.

Balsošanas rezultātā par I.Zariņa kandidatūru („par” – 5 (R.Munkevics, I.Ančāns, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, I.Dreija) „pret” – nav, „atturas”– 10 (I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, M.Mežapuķe, A.Tampe)), I.Zariņa kandidatūra tika noraidīta.

 

Balsošanas rezultātā par I.Ančāna kandidatūru („par” – 4 (R.Munkevics, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas”– 10 (I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, M.Mežapuķe, A.Tampe, I.Ančāns nebalso)), I.Ančāna kandidatūra tika noraidīta.

Balsošanas rezultātā par J.Kuzina iekļaušanu komisijas sastāvā („par” – 8 (Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Kondratjuks, M.Mežapuķe, A.Tampe), „pret” –5 (R.Munkevics, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, I.Dreija, I.Ančāns) „atturas”– 1 (I.Aizstrauta), J.Kuzins nebalso), nolēma J.Kuzinu iekļaut Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisijas pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra sastāvā.

 

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10  (I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, M.Mežapuķe, A.Tampe), „pret” – 1 (R.Munkevics), „atturas” – 4 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, I.Dreija, I.Ančāns), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra.

 

3.          Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju (lēmums Nr.951)

Ziņo:

I.Kalvāne

Izsakās:

I.Ančāns izsaka priekšlikumu izslēgt J.Kuzinu no komisijas sastāva.

R.Munkevics izsaka priekšlikumu ar šī lēmuma projekta 2.punktu apstiprināt komisijas priekšsēdētāju.

 

Balsošanas rezultātā par I.Ančāna priekšlikumu („par” – 4 (I.Dreija, Ž.Kupčika, R.Munkevics, I.Ančāns), „pret” –1 (D.Urbanovičs) „atturas”– 9 (I.Aizstrauta Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Kondratjuks, M.Mežapuķe, A.Tampe), J.Kuzins nebalso), I.Ančāna priekšlikums tika noraidīts.

 

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, M.Mežapuķe, A.Tampe, V.Maksimovs), „pret” – 3 (I.Dreija, Ž.Kupčika, I.Ančāns), „atturas” – 1 (R.Munkevics), nolēma pieņemt lēmumu parnekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju.

 

4.          Par privatizācijas komisiju (lēmums Nr.952)

Ziņo:

I.Kalvāne

Izsakās:

I.Ančāns izsaka priekšlikumu izslēgt J.Kuzinu no komisijas sastāva.

D.Urbanovičs izsaka priekšlikumu lēmuma projekta 1.punktā apstiprināt privatizācijas komisiju 11 cilvēku sastāvā.

 

Balsošanas rezultātā par I.Ančāna priekšlikumu („par” – 4 (I.Dreija, Ž.Kupčika, R.Munkevics, I.Ančāns), „pret” –1 (D.Urbanovičs) „atturas”– 9 (I.Aizstrauta Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Kondratjuks, M.Mežapuķe, A.Tampe), J.Kuzins nebalso), I.Ančāna priekšlikums tika noraidīts.

 

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar D.Urbanoviča priekšlikumu („par” – 11 (I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, M.Mežapuķe, A.Tampe, V.Maksimovs), „pret” – 1 (I.Ančāns), „atturas” – 3 (R.Munkevics, I.Dreija, Ž.Kupčika), nolēma pieņemt lēmumu par privatizācijas komisiju, apstiprinot privatizācijas komisiju 11 cilvēku sastāvā.

 

Iziet A.Kalnciems

5.          Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu (lēmums Nr.953)

Ziņo:

B.Birka

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (R.Munkevics, I.Dreija, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Kalnciems izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu.

 

6.          Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (lēmums Nr.954)

Ziņo:

A.Tukāne ziņo, ka lēmuma projektā jāsvītro 7.un 10.punkts, jo tajos minētie nodokļa maksātāji šonedēļ veikuši parāda apmaksu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar izmaiņām („par” – 14 (R.Munkevics, I.Dreija, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Kalnciems izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā, svītrojot lēmuma projekta 7.un 10.punktu.

 

Ienāk A.Kalnciems

7.          Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.79 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada budžeta apstiprināšanu” (saistošie noteikumi Nr.91)

Ziņo:

A.Tukāne

J.Pasnaka

Izsakās:

I.Ančāns izsaka priekšlikumu šo lēmumprojektu neatbalstīt un Izglītības pārvaldei izveidot štata vienību speciālistam, kas risinātu problēmu par narkotiku tirdzniecību un lietošanu tieši skolās. Šo priekšlikumu Izglītības pārvaldei sagatavot izskatīšanai gan Bērnu tiesību aizsardzības komisijā, gan sociālo, kultūras un sporta jautājumu komitejā.

D.Urbanovičs aicina atbalstīt šo lēmumprojektu un veikt citus papildus pasākumus šīs problēmas risināšanā.

Z.Starks izsakās, ka neatbalsta šo lēmumprojektu un ierosina Izglītības pārvaldei sagatavot priekšlikumus tieši šīs problēmas risināšanā.

J.Kuzins aicina atbalstīt lēmumprojektu.

R.Munkevics atbalsta šo lēmumprojektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (R.Munkevics, I.Dreija, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, A.Tampe, A.Kalnciems), „pret” – 2 (Z.Starks, I.Ančāns), „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.79 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada budžeta apstiprināšanu”.

 

8.          Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda projektu konkursa aktivitātē 3.4.4.2. „Sociālo dzīvojamo māju siltumizturības uzlabošanas pasākumi” (lēmums Nr.955)

Ziņo:

M.Gulbis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (R.Munkevics, I.Dreija, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda projektu konkursa aktivitātē 3.4.4.2. „Sociālo dzīvojamo māju siltumizturības uzlabošanas pasākumi”.

 

9.          Par dalību Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes „Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība” programmas „Valsts un privātās partnerības attīstības veicināšana Latvijā” apakšprojektu atklātā konkursā (lēmums Nr.956)

Ziņo:

M.Gulbis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (R.Munkevics, I.Dreija, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, A.Tampe), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes „Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība” programmas „Valsts un privātās partnerības attīstības veicināšana Latvijā” apakšprojektu atklātā konkursā.

 

10. Par zemes nomas maksājumiem 2008.gadā (lēmums Nr.957)

Ziņo:

I.Kundziņa

Izsakās:

D.Urbanovičs izsaka priekšlikumu lēmuma projektu papildināt ar 2.punktu un izteikt to šādā redakcijā: „Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas slimnīca” 2009.gadā piemērot zemes nomas maksas atlaidi 90% apmērā”.

R.Munkevics izsaka priekšlikumu samazināt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas slimnīca” par 90% zemes nomas maksu arī par 2008.gadu.

Balsošanas rezultātā par R.Munkevica priekšlikumu („par” – 8 (I.Dreija, Ž.Kupčika, R.Munkevics, I.Ančāns, I.Aizstrauta, A.Kalnciems, Z.Starks, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas”– 7 (D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Kondratjuks, M.Mežapuķe, A.Tampe, J.Kuzins), nolēma samazināt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas slimnīca” par 90% zemes nomas maksu par laika periodu no 01.01.2008.-31.12.2008.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par alternatīvu D.Urbanoviča priekšlikumu („par” – 15 (R.Munkevics, I.Dreija, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, A.Tampe, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu ar alternatīvu priekšlikumu, papildinot to ar 2.punktu un izteikt to sekojoši: „Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas slimnīca” 2009.gadā piemērot zemes nomas maksas atlaidi 90% apmērā”.

11. Par nomas maksas termiņa pagarināšanu (lēmums Nr.958)

Ziņo:

I.Kundziņa

Izsakās:

I.Ančāns izsaka priekšlikumu pagarināt samaksas termiņu A.Ū. par zemes nomu līdz 2008.gada 31.decembrim.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par alternatīvu lēmuma projektu ar I.Ančāna priekšlikumu („par” – 15 (R.Munkevics, I.Dreija, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, A.Tampe, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt alternatīvu lēmumu par nomas maksas termiņa pagarināšanu, pagarinot samaksas termiņu A.Ū. par zemes nomu Jūrmalā, Edinburgas prospektā 47 lit.1, līdz 2008.gada 31.decembrim.

 

 

Pārtraukums 11.40-12.20

 

12. Par Jūrmalas pilsētas domes labklājības pārvaldes sociālo darbinieku skaita palielināšanu (lēmums Nr.959)

Ziņo:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (R.Munkevics, I.Ančāns, A.Kalnciems, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, A.Tampe, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Dreija, D.Urbanovičs, Z.Starks un I.Aizstrauta nav ieradušies), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes labklājības pārvaldes sociālo darbinieku skaita palielināšanu.

 

 Ienāk D.Urbanovičs un Z.Starks

13. Par sadarbības līguma slēgšanu ar E.Vasiļjeva hokeja skolu (lēmums Nr.960)

Ziņo:

J.Kārkliņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (R.Munkevics, I.Ančāns, A.Kalnciems, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, A.Tampe, M.Mežapuķe, D.Urbanovičs, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Dreija un I.Aizstrauta nav ieradušies), nolēma pieņemt lēmumu par sadarbības līguma slēgšanu ar E.Vasiļjeva hokeja skolu.

 

14. Par Jūrmalas pilsētas futbola skolas darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu (lēmums Nr.961)

Ziņo:

A.Burņins

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (R.Munkevics, I.Ančāns, A.Kalnciems, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, A.Tampe, M.Mežapuķe, D.Urbanovičs, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Dreija un I.Aizstrauta nav ieradušies), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas futbola skolas darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu.

 

15. Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas teātrī (lēmums Nr.962)

Ziņo:

G.Mīlenberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (R.Munkevics, I.Ančāns, A.Kalnciems, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, A.Tampe, M.Mežapuķe, D.Urbanovičs, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Dreija un I.Aizstrauta nav ieradušies), nolēma pieņemt lēmumu par maksas pakalpojumiem Jūrmalas teātrī.

 

16. Par Rīgas aglomerācijas trokšņa stratēģiskās kartēšanas rezultātu kopsavilkumu projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un pārstāvja deleģēšanu

(lēmums Nr.963)

Ziņo:

R.Kņūtiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (R.Munkevics, I.Ančāns, A.Kalnciems, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, A.Tampe, D.Urbanovičs, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” –1 (M.Mežapuķe), I.Dreija un I.Aizstrauta nav ieradušies), nolēma pieņemt lēmumu par Rīgas aglomerācijas trokšņa stratēģiskās kartēšanas rezultātu kopsavilkumu projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un pārstāvja deleģēšanu.

 

17. Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 2009.-2021.gadam atkārtotu sabiedriskās apspriešanas pirmā posma organizēšanu (lēmums Nr.964)

Ziņo:

V.Zvejniece ziņo, ka lēmuma projekta 4.punktā sabiedriskās apspriešanas posma termiņu jānosaka no 4 nedēļām uz 6 nedēļām no sludinājuma publicēšanas laikrakstos.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar izmaiņām („par” – 13 (R.Munkevics, M.Mežapuķe, A.Kalnciems, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, A.Tampe, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” –nav, I.Dreija un I.Aizstrauta nav ieradušies), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 2009.-2021.gadam atkārtotu sabiedriskās apspriešanas pirmā posma organizēšanu, lēmuma 4.punktu izsakot šādā redakcijā: „Noteikt sabiedriskās apspriešanas posma termiņu 6 nedēļas no sludinājuma publicēšanas laikrakstos „Jūrmalas Ziņas” un „Latvijas Vēstnesis””.

Iziet I.Ančāns 

 

18. Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Kleistes ielā 4 (korpuss 5)

(lēmums Nr.965)

19. Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Kleistes ielā 12 (korpuss 1)

(lēmums Nr.966)

20. Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Kleistes ielā 12 (korpuss 3)

(lēmums Nr.967)

21. Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 5 (korpuss 1)

(lēmums Nr.968)

22. Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 5 (korpuss 2)

(lēmums Nr.969)

23. Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 5 (korpuss 3)

(lēmums Nr.970)

24. Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 21 (korpuss 6)

(lēmums Nr.971)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 10 (M.Mežapuķe, A.Kalnciems, Ģ.Trencis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, A.Tampe, D.Urbanovičs, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” –2 (J.Griķis, R.Munkevics), I.Ančāns izgājis, I.Dreija un I.Aizstrauta nav ieradušies), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Kleistes ielā 4 (korpuss 5).

2.          Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Kleistes ielā 12 (korpuss 1).

3.          Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Kleistes ielā 12 (korpuss 3).

4.          Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 5 (korpuss 1.

5.          Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 5 (korpuss 2).

6.          Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 5 (korpuss 3).

7.          Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 21 (korpuss 6).

 

25. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 1.februāra lēmumā Nr.81 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Omnibusa ielā 8 un adreses piešķiršanu” (lēmums Nr.972)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (R.Munkevics, M.Mežapuķe, A.Kalnciems, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, A.Tampe, D.Urbanovičs, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” –nav, I.Ančāns izgājis, I.Dreija un I.Aizstrauta nav ieradušies), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 1.februāra lēmumā Nr.81 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Omnibusa ielā 8 un adreses piešķiršanu”.

 

26. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 14.februāra lēmumā Nr.136 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Slokas ielā 95/97 un adreses piešķiršanu” (lēmums Nr.973)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (R.Munkevics, M.Mežapuķe, A.Kalnciems, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, A.Tampe, D.Urbanovičs, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” –nav, I.Ančāns izgājis, I.Dreija un I.Aizstrauta nav ieradušies), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 14.februāra lēmumā Nr.136 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Slokas ielā 95/97 un adreses piešķiršanu”.

 

Ienāk I.Ančāns

27. Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma nodokļu aprēķināšanai, kadastrālās vērtēšanas un privatizācijas vajadzībām Jūrmalā, Jaunķemeru ceļš 22 (lēmums Nr.974)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (R.Munkevics, A.Kalnciems, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, A.Tampe, D.Urbanovičs, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” –2 (M.Mežapuķe, I.Ančāns), I.Dreija un I.Aizstrauta nav ieradušies), nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma nodokļu aprēķināšanai, kadastrālās vērtēšanas un privatizācijas vajadzībām Jūrmalā, Jaunķemeru ceļš 22.

 

Ienāk I.Aizstrauta

28. Par garāžas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 6513 004 Jūrmalā, Turaidas ielā 42, kas atrodas uz zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 009 6504 Jūrmalā, Viktorijas ielā 45 būvniecības turpināšanu (lēmums Nr.975)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ģ.Trencis informē, ka iedzīvotāju pārstāvji nav ieradušies.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (R.Munkevics, A.Kalnciems, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, A.Tampe, D.Urbanovičs, Z.Starks, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” –2 (I.Aizstrauta, I.Ančāns), I.Dreija nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par garāžas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 6513 004 Jūrmalā, Turaidas ielā 42, kas atrodas uz zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 009 6504 Jūrmalā, Viktorijas ielā 45 būvniecības turpināšanu.

 

29. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 73A nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.976)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

Z.Starks izsaka priekšlikumu šajā detālplānojumā paredzēt ielas izbūvi līdz Lielupei un noteikt būves augstumu ne augstāku par 3 stāviem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (I.Aizstrauta, A.Kalnciems, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, V.Maksimovs, A.Tampe, D.Urbanovičs, Z.Starks, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” –3 (R.Munkevics, Ž.Kupčika, I.Ančāns), I.Dreija nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 73A nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

Iziet Ž.Kupčika

 

30. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Augļu ielā 15 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.977)

31. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Augļu ielā 15 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.92)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektiem („par” – 13 (R.Munkevics, M.Mežapuķe, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, V.Maksimovs, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas” – nav, Ž.Kupčika izgājusi, I.Dreija nav ieradies), nolēma pieņemt:

1.          Lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Augļu ielā 15 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2.          Saistošo noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Augļu ielā 15 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

 

 

32. Par dzīvokļu jautājumiem (lēmums Nr.978)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Izsakās:

Ģ.Trencis, pēc deputātu ierosinājuma, izsaka priekšlikumu lēmuma projektu papildināt ar 3.punktu: „Noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumus sakarā ar īrnieka maiņu saskaņā ar pielikumu”.

Balsošanas rezultātā par Ģ.Trenča priekšlikumu („par” – 13 (R.Munkevics, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, A.Tampe) „pret” – nav, „atturas”– nav, Ž.Kupčika izgājusi, I.Dreija nav ieradies), nolēma lēmuma projektu papildināt ar 3.punktu.

 

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar izmaiņām („par” – 13 (R.Munkevics, M.Mežapuķe, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, V.Maksimovs, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas” – nav, Ž.Kupčika izgājusi, I.Dreija nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļu jautājumiem, lēmumu papildinot ar 3.punktu: „Noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumus sakarā ar īrnieka maiņu saskaņā ar pielikumu”.

 

33. Par dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.979)

Ziņo:

M.Putniņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (R.Munkevics, M.Mežapuķe, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, V.Maksimovs, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas” – nav, Ž.Kupčika izgājusi, I.Dreija nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai.

 

Ienāk Ž.Kupčika

34. Par zemesgabalu ieskaitīšanu kompensācijas zemju fondā (lēmums Nr.980)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (R.Munkevics, M.Mežapuķe, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, V.Maksimovs, A.Tampe, Ž.Kupčika), „pret” –nav, „atturas” – nav, I.Dreija nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabalu ieskaitīšanu kompensācijas zemju fondā.

 

35. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 4.aprīļa lēmumā Nr.10 „Par zemes komisiju” (lēmums Nr.981)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (R.Munkevics, M.Mežapuķe, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, V.Maksimovs, A.Tampe, Ž.Kupčika), „pret” –nav, „atturas” – nav, I.Dreija nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 4.aprīļa lēmumā Nr.10 „Par zemes komisiju”.

 

 

36. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Jomas ielā 2A (lēmums Nr.982)

Ziņo:

A.Deičmane ziņo, ka lēmuma projektu jāpapildina ar 2.punktu izsakot to šādā redakcijā: „Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar papildinājumu („par” – 14 (R.Munkevics, M.Mežapuķe, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, V.Maksimovs, A.Tampe, Ž.Kupčika), „pret” –nav, „atturas” – nav, I.Dreija nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Jomas ielā 2A, papildinot lēmumu ar 2.punktu.

 

37. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Jomas ielā 56

(lēmums Nr.983)

38. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Jomas ielā 64A

(lēmums Nr.984)

39. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Jomas ielā 74

(lēmums Nr.985)

40. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Jomas ielā 77

 (lēmums Nr.986)

41. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Jomas ielā 83

(lēmums Nr.987)

42. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Jomas ielā 85

(lēmums Nr.988)

43. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Jomas ielā 88A

(lēmums Nr.989)

Ziņo:

A.Deičmane ziņo, ka visi šie lēmuma projekti jāpapildina ar 2.punktu izsakot to šādā redakcijā: „Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas”.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem ar papildinājumu („par” – 13 (R.Munkevics, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, V.Maksimovs, A.Tampe, Ž.Kupčika), „pret” –1 (M.Mežapuķe), „atturas” – nav, I.Dreija nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Jomas ielā 56.

2.          Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Jomas ielā 64A.

3.          Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Jomas ielā 74.

4.          Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Jomas ielā 77.

5.          Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Jomas ielā 83.

6.          Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Jomas ielā 85.

7.          Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Jomas ielā 88A, papildinot lēmumus ar 2.punktu.

 

44. Par apgrūtinājuma atcelšanu zemesgabalam Jūrmalā, Tvaikoņu ielā 8

(lēmums Nr.990)

Ziņo:

A.Deičmane

Izsakās:

I.Ančāns aicina deputātus neatbalstīt šo lēmumprojektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (R.Munkevics, M.Mežapuķe, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, V.Maksimovs, Ž.Kupčika), „pret” –1 (I.Ančāns), „atturas” – 1 (A.Tampe), I.Dreija nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par apgrūtinājuma atcelšanu zemesgabalam Jūrmalā, Tvaikoņu ielā 8.

 

45. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Nometņu ielā 2a daļas patapinājuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.991)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (R.Munkevics, M.Mežapuķe, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, V.Maksimovs, A.Tampe, Ž.Kupčika), „pret” –nav, „atturas” – nav, I.Dreija nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Nometņu ielā 2a daļas patapinājuma līguma noslēgšanu.

 

46. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Nometņu ielā 2a daļas patapinājuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.992)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (R.Munkevics, M.Mežapuķe, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, V.Maksimovs, A.Tampe, Ž.Kupčika), „pret” –nav, „atturas” – nav, I.Dreija nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Nometņu ielā 2a daļas patapinājuma līguma noslēgšanu.

 

47. Par zemesgabala Jūrmalā, „Jāņa Pliekšāna 3115” daļas nomas līguma noslēgšanu ar VAS „Valsts nekustamie īpašumi” (lēmums Nr.993)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (R.Munkevics, M.Mežapuķe, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, V.Maksimovs, A.Tampe, Ž.Kupčika), „pret” –nav, „atturas” – nav, I.Dreija nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Jāņa Pliekšāna 3115” daļas nomas līguma noslēgšanu ar VAS „Valsts nekustamie īpašumi”.

 

48. Par zemesgabala Jūrmalā, Bažciems 0605 daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Kondo” (lēmums Nr.994)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

A.Kondratjuks izsaka priekšlikumu noslēgt līgumu ar SIA „Kondo” par zemesgabala nomu uz 15 gadiem, lai uzņēmējs varētu veikt labiekārtošanu šajā zemesgabalā.

R.Munkevics izsaka priekšlikumu izsludināt konkursu uzņēmējiem par attīstības priekšlikumiem šajā zemesgabalā.

I.Ančāns neatbalsta līguma noslēgšanu par zemesgabala nomu uz 15 gadiem ar SIA „Kondo”, bet gan uz 3 gadiem, kā paredzēts sagatavotajā lēmumprojektā.

Balsošanas rezultātā par A.Kondratjuka priekšlikumu („par” – 9 (A.Kalnciems, Z.Starks, A.Kondratjuks, J.Griķis, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, J.Kuzins, M.Mežapuķe), „pret” – 2 (I.Ančāns, R.Munkevics), „atturas”– 3 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, I.Aizstrauta), I.Dreija nav ieradies), nolēma noslēgt līgumu ar SIA „Kondo” par zemesgabala nomu uz 15 gadiem.

 

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar izmaiņām („par” – 9 (A.Kalnciems, Z.Starks, A.Kondratjuks, J.Griķis, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, J.Kuzins, M.Mežapuķe), „pret” – 2 (I.Ančāns, R.Munkevics), „atturas”– 3 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, I.Aizstrauta), I.Dreija nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Bažciems 0605 daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Kondo”, noslēdzot līgumu par zemesgabala nomu uz 15 gadiem.

 

49. Par zemesgabala Jūrmalā, Bažciems 0405 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” (lēmums Nr.995)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Mežapuķe,  I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, A.Tampe, R.Munkevics, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, I.Ančāns), „pret” –nav, „atturas” – nav, I.Dreija nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Bažciems 0405 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra””.

 

50. Par zemesgabala Jūrmalā, Rīgas ielā 2a nomas līguma pagarināšanu ar SIA „Aga un partneri” (lēmums Nr.996)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (M.Mežapuķe, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas” – 5 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Aizstrauta, I.Ančāns), I.Dreija nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Rīgas ielā 2a nomas līguma pagarināšanu ar SIA „Aga un partneri”.

 

51. Par zemesgabala Jūrmalā, Babītes ielā 1 daļas nomas līguma noslēgšanu ar S.M (lēmums Nr.997)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (R.Munkevics, M.Mežapuķe, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, V.Maksimovs, A.Tampe, Ž.Kupčika), „pret” –nav, „atturas” – nav, I.Dreija nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Babītes ielā 1 daļas nomas līguma noslēgšanu ar S.M.

 

52. Par piekrišanu noslēgt Jūrmalā, Raiņa ielā 98a nomas līgumu ar SIA „A Aptiekas” (lēmums Nr.998)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (R.Munkevics, M.Mežapuķe, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, V.Maksimovs, A.Tampe, Ž.Kupčika), „pret” –nav, „atturas” – nav, I.Dreija nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par piekrišanu noslēgt Jūrmalā, Raiņa ielā 98a nomas līgumu ar SIA „A Aptiekas”.

 

53. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Cīruļu ielā 47C

(lēmums Nr.999)

54. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Meža prospektā 133

(lēmums Nr.1000)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (R.Munkevics, M.Mežapuķe, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, V.Maksimovs, A.Tampe, Ž.Kupčika), „pret” –nav, „atturas” – nav, I.Dreija nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Cīruļu ielā 47C.

2.          Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Meža prospektā 133.

 

 

 

Sēde slēgta plkst. 13.45

Nākošā sēde 2008.gada 27.novembrī plkst.10.00

 

Domes priekšsēdētājs

Ģ.Trencis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2008.gada 21.novembrī


Lejupielāde: DOC un PDF