Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Atcelti ar domes 2009.gada 17.decembra 83.saistošajiem noteikumiem

2008.gada 18.decembrīNr.97

Protokols Nr.41, 26.punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Līču ielā 3
projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumi” 72.punktu un
Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 4.oktobra lēmumu Nr.898
“Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu
zemesgabalam Jūrmalā, Līču ielā 3”

  1. Apstiprināt detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Līču ielā 3 projekta grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, saskaņā ar pielikumu.

  2. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus laikrakstā „Jūrmalas Ziņas” un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

  3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

Ģ.Trencis


Lejupielāde: DOC un PDF