Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2009.gada 01.oktobra 716.lēmumu

2009.gada 26.martāNr.180

protokols Nr.6, 4. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2008.gada 30.oktobra lēmumā Nr.906
„Par Lielupes ostas pārvaldes valdi”

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Likums par ostām” 26.pantu un ņemot vērā Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas vēstuli un deputātu D.Urbanoviča, A.Kondratjuka un A.Kalnciema iesniegumus, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt sekojošus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 30.oktobra lēmumā Nr.906 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi” :

  1. Izslēgt no Lielupes ostas pārvaldes valdes Daini Urbanoviču, Agri Kalnciemu un Andreju Kondratjuku.

  2. Lēmuma 1.4.punktu izteikt šādā redakcijā:

    „1.4. Inese Miķelsone, Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības politikas departamenta Zvejas pārvaldības un regulēšanas nodaļas vadītāja vietniece”.

Priekšsēdētājs

Ģ.Trencis


Grozītais lēmums Nr.906