Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2016.gada 16.decembra 663.lēmumu

2009.gada 26.martāNr.210

protokols Nr.6, 38. punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam
Jūrmalā, Medņu ielā 84 galīgās
redakcijas apstiprināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 9.augusta lēmumu Nr.721 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Medņu ielā 84” ir izstrādāts teritorijas detālplānojums.

Ņemot vērā minēto, vadoties no Latvijas Republikas Teritorijas plānošanas likuma un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 69.1.punkta un izskatot Jūrmalas pilsētas domes attīstības un vides jautājumu komitejas 2009.gada 11.marta lēmumu (protokols Nr.1.1-59/05), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Noteikt, ka izstrādātā detālplānojuma redakcija zemesgabalam Jūrmalā, Medņu ielā 84 ir galīgā redakcija.

  2. Jūrmalas pilsētas domes administratīvajai pārvaldei nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

  3. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt lēmumu par detālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu laikrakstā „Jūrmalas Ziņas” un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

Ģ.Trencis


Lejupielāde: DOC un PDF