Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2019.gada 29.augusta 430.lēmumu

2009.gada 26.martāNr.213

protokols Nr.6, 44. punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam
Jūrmalā, Rotas ielā 1 galīgās redakcijas apstiprināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 4.oktobra lēmumu Nr.892 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 1” ir izstrādāts teritorijas detālplānojums.

Ņemot vērā minēto, vadoties no Latvijas Republikas Teritorijas plānošanas likuma un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 69.1.punkta un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes attīstības un vides jautājumu komitejas 2008.gada 10.septembra lēmumu (protokols Nr.1.1-59/09), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Noteikt, ka izstrādātā detālplānojuma redakcija zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 1 ir galīgā redakcija.

  2. Jūrmalas pilsētas domes administratīvajai pārvaldei nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

  3. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt lēmumu par detālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu laikrakstā „Jūrmalas Ziņas” un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

Ģ.Trencis