Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2009.gada 14.maijāNr.327

protokols Nr.9, 9. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes
revīzijas un audita nodaļas vadītāja apstiprināšanu amatā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 31.janvāra nolikuma Nr.12 ,,Jūrmalas pilsētas domes revīzijas un audita nodaļas nolikums” 3.1.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt amatā par Jūrmalas pilsētas domes revīzijas un audita nodaļas vadītāju Zoju GORENKO.

Priekšsēdētājs

Ģ.Trencis