Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2009.gada 14.maijāNr.329

protokols Nr.9, 12. punkts

Par bērnu grupas izveidošanu pirmsskolas
izglītības iestādē „Bitīte” un darbinieku skaita
saraksta apstiprināšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”15.panta 4.punktu, Latvijas Republikas Izglītības likuma 7.panta 1.punktu, Latvijas Republikas Vispārējās izglītības likuma 7.pantu, Jūrmalas pilsētas domes finanšu komitejas 2009.gada 19.marta atzinumu (protokols Nr. 1.1-58/03), lai nodrošinātu vecāku pieprasījumu par viņu bērnu vietām pirmsskolas izglītības iestādēs, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Ar 2009.gada 1.augustu izveidot pirmsskolas izglītības bērnu grupu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte”.

  2. Ar 2009.gada 1.augustu apstiprināt amata vienību skaitu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte” saskaņā ar pielikumu.

  3. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes izglītības pārvaldes vadītājam J.Kārkliņam.

Priekšsēdētājs

Ģ.Trencis


Pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2009.gada 14.maija lēmumam Nr. 329

(protokols Nr.9, 12.punkts)

 

Pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” darbinieku skaita saraksts

Nr.

p./k

Amata nosaukums

Darbinieku vienību skaits saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra lēmumu Nr.71 (protokols Nr.3, 6.punkts)

Papildināt vienību skaitu

Vienību skaits

Amata likmes Ls

Amatalga Ls

1.

Iestādes vadītājs

1.00

 

1.00

645

645.00

2.

Pirmsskolas izglītības skolotājs

5.00

 

5.00

340

1700.00

3.

Pirmsskolas izglītības skolotājs

7.90

2.00

9.90

350

3465.00

4.

Pirmsskolas izglītības skolotājs

4.70

 

4.70

344

1616.80

5.

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

2.50

 

2.50

350

875.00

6.

Speciālās pirmsskolas izglītības valodas un psihiskās attīstības noviržu skolotājs 

0.50

 

0.50

350

175.00

7.

Pirmsskolas izglītības fiziskās attīstības skolotājs

0.50

 

0.50

340

170.00

8.

Pirmsskolas izglītības fiziskās attīstības skolotājs

0.50

 

0.50

344

172.00

9.

Pirmsskolas izglītības metodiķis

1.00

 

1.00

368

368.00

10.

Vadītājas vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

1.00

 

1.00

286

286.00

8.

Lietvede

1.00

 

1.00

180

180.00

9.

Medicīnas māsa

1.10

 

1.10

231

254.10

10.

Skolotāja palīgs

11.00

 

11.00

180

1980.00

11.

Šefpavārs

1.00

 

1.00

180

180.00

12.

Pavārs

1.50

 

1.50

180

270.00

13.

Virtuves strādnieks

1.00

 

1.00

180

180.00

14.

Noliktavas pārzinis

1.00

 

1.00

180

180.00

15.

Veļas pārzinis

1.00

 

1.00

180

180.00

16.

Mazgāšanas operators

1.20

 

1.20

180

216.00

17.

Apkopēja

1.00

 

1.00

180

180.00

18.

Sargs

2.50

 

2.50

180

450.00

19.

Sētnieks

2.00

 

2.00

180

360.00

20.

Remontstrādnieks

1.33

 

1.33

180

239.40

 

Pavisam kopā:

51.23

2.00

53.23

 

14322.30