Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2009.gada 14.maijāNr.331

protokols Nr.9, 15. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2005.gada 29.septembra lēmumā Nr.399 „Par Jūrmalas pilsētas
domes būvvaldes maksas pakalpojumiem”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1.      Veikt grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 29.septembra lēmumā Nr.399 „Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes maksas pakalpojumiem”, izsakot lēmuma pielikumu jaunā redakcijā, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2.      Gadījumā, ja tiek mainīta PVN likme, pakalpojuma cena netiek mainīta, kopējā maksājuma summa tiek aprēķināta, atbilstoši spēkā esošajam PVN lielumam.

3.      Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 11.novembra lēmumu Nr.495 „Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes maksas pakalpojumiem”.

4.      Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt šī lēmuma publicēšanu laikrakstā “Jūrmalas Ziņas”.

Priekšsēdētājs

Ģ.Trencis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2009.gada 14.maija lēmumam Nr.331

(protokols Nr.9, 15.punkts)

 

Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes maksas pakalpojumi

Nr.

p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena

Ls

PVN

Ls

Kopā

Ls

 

1. Projektēšanas prasību sastādīšana un izsniegšana

1.1.

Kioska projektēšanai

1 objekts

27,27

5,73

33,00

1.2.

Sabiedriskā transporta pieturvietas, nojumes projektēšanai

1 objekts

15,70

3,30

19,00

1.3.

Tehniski nolietotas un ekspluatācijai nederīgas ēkas un būves nojaukšanas projekta izstrādei

1 objekts

15,70

3,30

19,00

1.4.

Teritorijas labiekārtojuma projektēšanai

1 objekts

27,27

5,73

33,00

 

2. Teritoriālplānošanas projektu vadīšana

2.1.

Detālplānojuma administrēšana

1objekts/25h

500,00

105,00

605,00

 

3. Darba uzdevuma izsniegšana

3.1.

 

Nekustamā īpašuma veidošanai (zemesgabala apvienošanai un/vai sadalīšanai)

1 objekts

16,53

3.47

20,00

 

4.  Krāsu risinājuma prasību sagatavošana un izsniegšana

4.1.

Vienkāršas ēkas fasādei (neliels objekts bez arhitektūras detaļām)

1 objekts

15,70

3,30

19,00

4.2.

Vidējas sarežģītības ēkas fasādei (ēka ar vienkāršām loģiskām arhitektūras detaļām)

1 objekts

20,66

4,34

25,00

4.3.

Ēkai – arhitektūras piemineklim, ja tā nav īpaši sarežģīta

1 objekts

29,75

6,25

36,00

4.4.

Īpaši sarežģītas ēkas fasādei (grezna ēka ar bagātu rotājumu)

1 objekts

45,50

9,56

55,06

4.5.

Reklāmai, izkārtnei, mazām arhitektūras formām, dizaina elementiem, dizaina objektiem

1 objekts

19,90

4,18

24,08

 

5. Būves pieņemšana ekspluatācijā

5.1.

Būves pieņemšana ekspluatācijā ar komisijas izbraukumu uz objektu

1 objekts

37,19

7,81

45,00

 

6. Atzinuma sagatavošana par būvobjekta atbilstību faktiskajiem un tiesiskajiem apstākļiem

6.1.

Ēkām ar apbūves laukumu līdz 400 m2/būvtilpumu līdz 2000 m3

1 objekts

41,32

8,68

50,00

6.2.

Ēkām ar apbūves laukumu no 400 m2/būvtilpumu no 2000 m3

1 objekts

90,91

19,09

110,00

6.3.

Inženierbūves

1 objekts

49,59

10,41

60,00

 

7. Materiālu izskatīšana

7.1.

Ēkas situācijas izpēte un materiālu sagatavošana attīstības priekšlikuma izskatīšanai

1 objekts

20,66

4,34

25,00

7.2.

Atzinuma būvniecības publiskai apspriešanai sagatavošana

1 objekts

45,50

9,56

55,06

 

8. Rakstisku un informatīvu dokumentu sagatavošana un izsniegšana

8.1.

Speciālistu konsultācijas ārpus pieņemšanas laika

1 konsultācija līdz 30 min.

15,70

3,30

19,00

8.2.

Arhīvā reģistrēto lietu papildināšana ar projekta izmaiņām

1 lieta

5,00

1,05

6,05

8.3

Dublikāta sagatavošana

1 dokuments

8.35

1.75

10,10

8.4.

Arhīva fonda izmantošana un dokumentu atlase

1 objekts

1,65

0,35

2,00

8.5.

Atzinums par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā

1 dokuments

13,22

2,78

16,00

8.6.

Materiālu atlase un uzziņas sagatavošana no kultūrvēsturiskā mantojuma nodaļas tehniskā arhīva (izpētes, plāni, fotomateriāli)

 

1 objekts

16,53

3,47

20,00

 

9. Dokumentu kopiju un uzziņu noformēšana

9.1.

Izgatavoto kopiju un norakstu pareizības apliecināšana

1 dokuments

0,58

0,12

0,70

Nr.

p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena

Ls

PVN

Ls

Kopā

Ls

9.2.

Projekta kopijas noformēšana, lapu numerācija

 

1 sējums līdz 50 lapām

1 sējums līdz 150 lapām

1 sējums līdz 250 lapām

3,72

 

4,96

 

6,20

0,78

 

1,04

 

1,30

4,50

 

6,00

 

7,50

9.3.

 

 

 

 

 

 

Teritoriālplānojuma un apbūves noteikumu teksta daļas kopija

a) Attīstības plāns (1995. gads)

b) Attīstības plāna grozījumi un papildinājumi (2007.-2009.gads)

c) Apbūves noteikumi un 1.pielikums (2007.-2009.gads)

 

 

 

1 eksemplārs

1 eksemplārs

 

 

1 eksemplārs

 

 

 

9,92

6,20

 

 

16,53

 

 

 

2,08

1,30

 

 

3,47

 

 

 

12,00

7,50

 

 

20,00

 

 

d) Apbūves noteikumi un 2.pielikums (2007.-2009.gads)

1 eksemplārs

3,31

0,70

4,01

9.4.

 

 

 

 

 

 

 

 

Arhīva dokumentu kopiju sagatavošana:

a)      Formāts A4

b)      Formāts A3

Lielformāta lapu kopēšana, līmēšana un locīšana

c)      Formāts A2

d)      Formāts A1

e)      Formāts A0

 

 

1 lapa

1 lapa

 

 

1 lapa

1 lapa

1 lapa

 

 

0,20

0,25

 

 

1,00

2,00

4,00

 

 

0,04

0,05

 

 

0,21

0,42

0,84

 

 

0,24

0,30

 

 

1,21

2,42

4,84

9.5.

Krāsainu kopiju sagatavošana

 a) Formāts A 4

 b) Formāts A 3

1 lapa

1 lapa

0,83

1,65

0,17

0,35

1,00

2,00

9.6.

Krāsainu izdruku izgatavošana

a)      Formāts A4

b)      Formāts A3

c)      Formāts A2

d)      Formāts A1

e)      Formāts A0

1 lapa

1 lapa

1 lapa

1 lapa

1 lapa

 

1,65

2,48

4,96

9,92

14.88

 

0,35

0,52

1,04

2,08

3,12

 

2,00

3,00

6,00

12,00

18,00

9.7.

Izziņu sagatavošana par dažādiem plānošanas, arhitektūras, pilsētbūvniecības un inženiertehniskajiem jautājumiem

1 objekts

13,22

2,78

16,00

9.8.

Izziņu sagatavošana par dažādiem plānošanas, arhitektūras, būvniecības, pilsētbūvniecības un inženiertehniskajiem jautājumiem ar faktu konstatāciju dabā vai papildus materiālu sagatavošanu

1 objekts

20,66

4,34

25,00

 

10. Reklāmu, izkārtņu, dizaina objektu izvietošana

 

10.1.

Reklāmu, izkārtņu, mazo arhitektūras formu, dizaina elementu vai tirdzniecības vietu projektēšanas prasību sastādīšana un izsniegšana

1 objekts

21,49

4,51

26,00

 

10.2.

Projektēšanas prasības pilsētvides objektiem (strūklakas, pieminekļi u.c.)

1 objekts

48,76

10,24

59,00

 

10.3

 

Projektēšanas prasības ēkas fasādes, būves apgaismojuma projekta izstrādāšanai

1 objekts

45,50

9,56

55,06

 

10.4

Izkārtnes, reklāmas vai tirdzniecības vietas pases sagatavošana un izsniegšana

1 objekts

13,22

2,78

16,00

 

 


Grozītais lēmums Nr.399