Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2009.gada 11.jūnijāNr.406

protokols Nr.13, 12. punkts

Par Jūrmalas pilsētas sporta un aktīvās atpūtas
attīstības stratēģijas 2008.-2020.gadam apstiprināšanu

Lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas sporta un aktīvās atpūtas attīstību, Jūrmalas pilsētas dome sadarbībā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dea Baltika” ir izstrādājusi „Jūrmalas pilsētas sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģiju 2008.-2020.gadam”. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt „Jūrmalas pilsētas sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģiju 2008.-2020.gadam”.

  2. Izveidot sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas ieviešanas darba grupu, stratēģijas uzdevumu un projektu īstenošanai, ko paredz Jūrmalas pilsētas sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģija 2008.-2020.gadam.

  3. Reizi trijos gados Jūrmalas pilsētas domes kultūras un sporta nodaļas vadītājai veikt Jūrmalas pilsētas sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas 2008.-2020.gadam novērtēšanu un pārskatīšanu, apkopojot informāciju par ieviestajiem projektiem un to ieviešanas statusu un sagatavot uzraudzības ziņojumu, kurā atspoguļota informācija par stratēģijas programmās noteikto projektu ieviešanas gaitu.

  4. Jūrmalas pilsētas domes kultūras un sporta nodaļas vadītājai sagatavot paziņojumu par stratēģijas pieņemšanu, kas ir jāpublicē vietējā laikrakstā, kā arī jānosūta institūcijām un organizācijām, no kurām saņemti priekšlikumi un atsauksmes.

  5. Jūrmalas pilsētas domes informātikas pārvaldes vadītājai publicēt Jūrmalas pašvaldības mājas lapā (oficiālajā Jūrmalas pilsētas portālā) http://www.jurmala.lv/, „Jūrmalas pilsētas sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģiju 2008.-2020.gadam”.

  6. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu par lēmuma pieņemšanu Jūrmalas pilsētas nedēļas laikrakstā „Jūrmalas Ziņas”.

  7. Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietniekam kontrolēt lēmuma izpildi.

Priekšsēdētājs

Ģ.Trencis


Pielikums DOC