Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2013.gada 12.decembra 727.lēmumu

2009.gada 11.jūnijāNr.442

protokols Nr.13, 59. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes
maksas pakalpojumiem saistībā ar Jūrmalas pilsētas domes
2009.gada 11.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.47
„Par topogrāfiskās informācijas aktualizāciju
un vienotā digitālā topogrāfiskā plāna, tai skaitā
izpildshēmu un aizsargjoslu uzturēšanas kārtību Jūrmalas pilsētā”

Sakarā ar Valsts Zemes dienesta reorganizāciju, tai skaitā jautājumā par vienotās digitālās informācijas uzturēšanu un to, ka valsts aģentūra „Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra” neveic pilsētas ģeodēziskā tīkla uzturēšanu celtniecības vajadzībām, nepieciešams veikt funkcionālas izmaiņas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 11.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.47 „Par topogrāfiskās informācijas aktualizāciju un vienotā digitālā topogrāfiskā plāna, tai skaitā izpildshēmu un aizsargjoslu uzturēšanas kārtību Jūrmalas pilsētā”. Ar saistošo noteikumu jauno redakciju tiek atcelti Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 10.aprīļa saistošie noteikumi Nr.3 „Par topogrāfiskās informācijas aktualizācijas un izpildshēmu uzmērīšanas kārtību Jūrmalas pilsētā”.

Ņemot vērā iepriekšminēto, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes maksas pakalpojumus un to izcenojumus saistībā ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 11.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.47 „Par topogrāfiskās informācijas aktualizāciju un vienotā digitālā topogrāfiskā plāna, tai skaitā izpildshēmu un aizsargjoslu uzturēšanas kārtību Jūrmalas pilsētā”, saskaņā ar pielikumu.

  2. Jūrmalas pilsētas domes administratīvai pārvaldei nosūtīt šo lēmumu un Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 11.jūnija saistošos noteikumus Nr.47 „Par topogrāfiskās informācijas aktualizāciju un vienotā digitālā topogrāfiskā plāna, tai skaitā izpildshēmu un aizsargjoslu uzturēšanas kārtību Jūrmalas pilsētā” Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai saskaņošanai.

  3. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai, pēc saskaņošanas ar Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju likumā noteiktā termiņā, publicēt šo lēmumu un Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 11.jūnija saistošos noteikumus Nr.47 „Par topogrāfiskās informācijas aktualizāciju un vienotā digitālā topogrāfiskā plāna, tai skaitā izpildshēmu un aizsargjoslu uzturēšanas kārtību Jūrmalas pilsētā” laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un „Jūrmalas Ziņas”, kā arī ievietot interneta mājas lapā „Jūrmala.lv”.

Priekšsēdētājs

Ģ.TrencisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2009.gada 11.jūnija lēmumam Nr.442

(protokols Nr.13, 59.punkts)

Maksas pakalpojumi un to izcenojumi

Izcenojumi tiek pielietoti apkalpojot mērniecībā licenzētus/sertificētus komersantus, arhitektus un teritorijas plānotājus

Topogrāfija

Par topogrāfiskās informācijas (tai skaitā ielu sarkano līniju, aizsargjoslas un tauvas joslu), pieņemšanu, pārbaudi, saskaņošanu un nosūtīšanu Valsts zemes dienestam:

· pie objekta platības līdz 0.3 ha (ieskaitot), viens objekts Ls 10;

· pie objekta platības virs 0.3 ha līdz 0.5 ha (ieskaitot), viens objekts Ls 13;

· pie objekta platības virs 0.5 ha līdz 1.0 ha (ieskaitot), viens objekts Ls 17;

· pie objekta platības virs 1.0 ha, papildus par katru nākamo ha – Ls 5.

Inženiertīklu izpildshēmas

Par inženierkomunikāciju izpildshēmas pārbaudi un ienešanu datu bāzē:

· pie trases garuma līdz 300 m, viens objekts Ls 5;

· pie trases garuma virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 100 m – Ls 1,50.

Būvniecības izpildmērījumi

Par izpilddokumentācijas pieņemšanu, pārbaudi, saskaņošanu un ienešanu datu bāzē:

· par galveno būvasu ienešanu datu bāzē- viens objekts – Ls 5;

· par vienas būves novietnes pārbaudes ienešanu datu bāzē -viens objekts – Ls 5;

· par uzmērījuma objekta nodošanai ekspluatācijā ienešanu datu bāzē - viens objekts – Ls 5.

Detālplāni un zemes ierīcības projekti

Par ielu sarkano līniju pārbaudi teritoriju detālajos plānojumos (digitālā veidā), ievadīšanu datu bāzē:

· par vienu sarkanās līnijas pirmreizēji koordinētu punktu – Ls 1,80.

Par vienu zemes ierīcības projekta pārbaudi, ievadīšanu datubāzē:

· viens objekts – Ls 5.

Pārskatu shēmas

Inženiertīklu un/vai kadastra pārskata shēmas noformēšana un nosūtīšana pasūtītājam (pārskata shēma izmantojama tikai TV virszemes tīkla, signalizācijas un reklāmas objektu novietnei bez inženiertīklu pieslēgumiem un vienkāršoto inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūvei):

· pie objekta platības līdz 1.0 ha (ieskaitot), viens objekts – Ls 20;

· pie objekta platības virs 1.0 ha, papildus par katru nākamo ha – Ls 5.

Par informācijas izsniegšanu (datu planšetu, ielu sarkano līniju, aizsargjoslu un tauvas joslas u.c.) zemes vienības robežplānu vai citu mērniecības darbu veikšanai, kas nav minēti augstāk minētajos punktos, vienā zemes vienībā:

· viens objekts – Ls 2.

Par topogrāfiskā uzmērījuma, izpildshēmas un izpilddokomentācijas digitālās versijas formāta maiņu:

· viens objekts – Ls 3.

– pakalpojumu izmaksās nav ietverts pievienotās vērtības nodoklis (PVN).