Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2009.gada 13.augusta 660.lēmumu

2009.gada 09.jūlijāNr.514

protokols Nr.15, 5. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2005.gada 13.aprīļa lēmumā Nr.24 „Par dzīvokļu komisiju”

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 28.aprīļa nolikuma Nr.30 „Dzīvokļu komisijas nolikums” 1.1.apakšpunktu un ņemot vērā Lilijas Frīdenbergas un Skaidrītes Lāces iesniegumus, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 13.aprīļa lēmumā Nr.24 „Par dzīvokļu komisiju”:

  1. Izteikt lēmuma 1.punktu šādā redakcijā:

    „1.Izveidot dzīvokļu komisiju 8 cilvēku sastāvā”.

  2. Svītrot lēmuma 2.3. un 2.6. apakšpunktus.

Priekšsēdētājs

Ģ.Trencis


Grozītais lēmums Nr.24