Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2009.gada 01.oktobra 716.lēmumu

2009.gada 09.jūlijāNr.516

protokols Nr.15, 7. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes
2008.gada 30.oktobra lēmumā Nr.906
„Par Lielupes ostas pārvaldes valdi”

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Likums par ostām” 26.pantu un ņemot vērā Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas vēstuli Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 30.oktobra lēmumā Nr.906 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi”, lēmuma 1.5.apakšpunktu izsakot šādā redakcijā:

„1.5.Andris Maldups, Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas Tranzīta politikas departamenta direktors”.

Priekšsēdētājs

Ģ.Trencis


Grozītais lēmums Nr.906