Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2011.gada 20.oktobra 453.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2009.gada 09.jūlijāNr.522

protokols Nr.15, 14. punkts

Par atbalstu projektam ,,Jūrmalas pilsētas speciālās
internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana”

Lai uzlabotu mācību vidi, veicinātu izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām darba un sadzīves prasmju attīstīšanu, nodrošinātu kvalitatīvu medicīniski pedagoģisko procesu, uzlabojot Jūrmalas pilsētas speciālās internātpamatskolas infrastruktūru un aprīkojumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas speciālās internātpamatskolas dalību Eiropas Reģionālā Attīstības Fonda (ERAF) darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.1.3.3.1. apakšaktivitātes „Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana” projektā ,,Jūrmalas pilsētas speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana”.

  2. Jūrmalas pilsētas domei projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt 2010.-2011.gadā līdzfinansējumu LVL 14759, kas ir 15% no šī projekta kopējām izmaksām, t.sk.:

  · 2010.gadā – LVL 4050;

  · 2011.gadā – LVL 10709. Svītrots ar domes 2011.gada 20.oktobra 453.lēmumu

  3. Par projekta vadītāju nozīmēt Jūrmalas pilsētas speciālās internātpamatskolas direktoru Induli Skudru. Svītrots ar domes 2011.gada 20.oktobra 453.lēmumu

  4. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājam Jānim Kārkliņam. Svītrots ar domes 2011.gada 20.oktobra 453.lēmumu

  5. Papildināts ar domes 2011.gada 20.oktobra 453.lēmumu

  6. Papildināts ar domes 2011.gada 20.oktobra 453.lēmumu

  7. Papildināts ar domes 2011.gada 20.oktobra 453.lēmumu

  8. Papildināts ar domes 2011.gada 20.oktobra 453.lēmumu

Priekšsēdētājs

Ģ.Trencis