Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2009.gada 15.janvārīNr.1

Ceturtdiena

 

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.10 05

 

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Ģirts Trencis

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes vecākā lietvede

 

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās:

priekšsēdētāja 1.vietnieks

Aigars Tampe

priekšsēdētāja vietnieks

Dainis Urbanovičs

Izpilddirektors

Gatis Truksnis

Deputāti:

 Inese Aizstrauta (nepiedalās no plkst.1005-1015), Ilmārs Ančāns, Igors Dreija (nepiedalās no plkst.1047 līdz sēdes beigām), Žanna Kupčika (nepiedalās no plkst.1205-1210), Jānis Kuzins, Vladimirs Maksimovs, Māris Mežapuķe, Zigurds Starks, Raimonds Munkevics (nepiedalās no plkst.1205 līdz sēdes beigām), Juris Griķis, Agris Kalnciems (nepiedalās no plkst.1005-1016 un no plkst. 1205 līdz sēdes beigām), Andrejs Kondratjuks

Administratīvās pārvaldes vadītāja

Indra Kalvāne

Finanšu pārvaldes vadītāja

Andra Tukāne

Būvvaldes vadītājas vietniece

Alise Landsberga

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja

Zoja Gorenko

Būvniecības un apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja

Gunta Smalkā

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p.i.

Veronika Ramāne

Sēdē uzaicināti:

Gunta Jubele, Rita Kņūtiņa, Māris Demme, Alvils Rudzītis, Anna Deičmane, Dzintars Krūmiņš, Ilze Vicepa, Andželika Legante, Sarmīte Brence, Aina Birina, Atis Sapronovs, Eduards Grietiņš, Ints Skudra, Gints Vilks

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek, paceļot roku.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

Ģ.Trencis ierosina domes sēdes kārtībā iekļaut sekojošus jautājumus:

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Rubeņu ielā 59

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dzelzceļa ielā 6

·              Par zemesgabala Jūrmalā „Bažciems 0112” nodošanu privatizācijai

·              Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”

·              Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas limitu sadali Rīgas jūras līča piekrastē

·              Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu

Ienāk A.Kalnciems un I.Aizstrauta

I.Ančāns izsaka priekšlikumu domes sēdes kārtībā iekļaut jautājumu par 2009.gada 13.janvāra notikumiem, to iemesliem un cēloņiem.

Balsošanas rezultātā par G.Trenča ierosinātajām izmaiņām darba kārtībā („par” – 14 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, I.Dreija, M.Mežapuķe, A.Tampe) „pret” – nav, „atturas”– 1 (R.Munkevics)), nolēma apstiprināt izmaiņas darba kārtībā.

 

Balsošanas rezultātā par I.Ančāna priekšlikumu („par” – 3 (I.Ančāns, I.Dreija, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas”– 11(I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, A.Tampe), Ž.Kupčika nebalso), I.Ančāna priekšlikums tika noraidīts.

 

Ģ.Trencis aicina deputātus 2009.gada 13.janvāra notikumus apspriest pēc domes sēdes.

Darba kārtība:

1.   

Grozījumi Jūrmalas pilsēta domes 2001.gada 28.marta lēmumā Nr.10 „Par sociālās palīdzības komisiju”

2.   

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 27.novembra lēmumā Nr.1003 „Par Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvo padomi”

3.   

Jūrmalas pilsētas domes sabiedrības integrācijas projektu finansēšanas konkursa nolikums

4.   

Jūrmalas pilsētas domes konkursa „Labākā Jūrmalas bibliotēka un bibliotekārs” nolikums

5.   

Par konkursa „Labākā Jūrmalas bibliotēka un bibliotekārs” organizēšanu

6.   

Jūrmalas Burāšanas skolas nolikums

7.   

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā

8.   

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu

9.   

Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas limitu sadali Rīgas jūras līča piekrastē

10.  

Par publisko izklaides pasākumu organizēšanu Jūrmalā

11.  

Par dzīvojamās mājas Jāņa Pliekšāna ielā 98, Jūrmalā pārvaldīšanas tiesību nodošanu

12.  

Par dzīvojamās mājas Jelgavas ielā 13, Jūrmalā pārvaldīšanas tiesību nodošanu

13.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”

14.  

Par iespēju turpināt būves ar kadastra apzīmējumu 1300 004 4502 002 rekonstrukciju Jūrmalā, Bulduru prospektā 106, korpuss 2

15.  

Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 5(korpuss 5)

16.  

Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 15(korpuss 4)

17.  

Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Kleistes ielā 6(korpuss 4)

18.  

Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Kantora ielā 1(korpuss 5)

19.  

Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Kantora ielā 3(korpuss 3)

20.  

Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Buļļupes ielā 5(korpuss 2)

21.  

Par adreses noteikšanu rindu dzīvojamai mājai Jūrmalā, Jaunā ielā 58

22.  

Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 7(korpuss 3)

23.  

Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 18(korpuss 3)

24.  

Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 18(korpuss 5)

25.  

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kāpu ielā 33 un adreses piešķiršanu

26.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 1.februāra lēmumā Nr.91 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kauguri 3901”un darba uzdevuma precizēšanu

27.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ausekļa ielā 2 galīgās redakcijas apstiprināšanu

28.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ausekļa ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

29.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Oškalna ielā 1 galīgās redakcijas apstiprināšanu

30.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Oškalna ielā 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

31.  

Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalam Jūrmalā, Buļļupes ielā 6

32.  

Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalam Jūrmalā, Kleistes ielā 2

33.  

Par dzīvokļu jautājumiem

34.  

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

35.  

Par zemesgabala Jūrmalā „Bažciems 0112” nodošanu privatizācijai

36.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Rubeņu ielā 59

37.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dzelzceļa ielā 6

38.  

Par lietošanas mērķa maiņu un apgrūtinājumu precizēšanu zemesgabalam Jūrmalā, Aizputes ielā 1

39.  

Par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dubulti 0113

40.  

Par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalam Jūrmalā, Talsu šosejā 64

 

1.          Grozījumi Jūrmalas pilsēta domes 2001.gada 28.marta lēmumā Nr.10 „Par sociālās palīdzības komisiju” (lēmums Nr.1)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, A.Kondratjuks, R.Munkevics, J.Griķis, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Ančāns, I.Dreija) „pret” – nav, „atturas”– nav,), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsēta domes 2001.gada 28.marta lēmumā Nr.10 „Par sociālās palīdzības komisiju”.

 

2.          Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 27.novembra lēmumā Nr.1003 „Par Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvo padomi” (lēmums Nr.2)

Ziņo:

I.Skudra

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, A.Kondratjuks, J.Griķis, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Ančāns) „pret” – nav, „atturas”– 2 (I.Dreija, R.Munkevics)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 27.novembra lēmumā Nr.1003 „Par Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvo padomi”.

 

3.          Jūrmalas pilsētas domes sabiedrības integrācijas projektu finansēšanas konkursa nolikums (nolikums Nr.1)

Ziņo:

V.Ramāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, A.Kondratjuks, R.Munkevics, J.Griķis, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Ančāns) „pret” – nav, „atturas”– 1 (I.Dreija)), nolēma pieņemt Jūrmalas pilsētas domes sabiedrības integrācijas projektu finansēšanas konkursa nolikumu.

 

4.          Jūrmalas pilsētas domes konkursa „Labākā Jūrmalas bibliotēka un bibliotekārs” nolikums (nolikums Nr.2)

Ziņo:

S.Brence

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 15 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, A.Kondratjuks, R.Munkevics, J.Griķis, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Ančāns, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas”– nav), nolēma pieņemt Jūrmalas pilsētas domes konkursa „Labākā Jūrmalas bibliotēka un bibliotekārs” nolikumu.

 

5.          Par konkursa „Labākā Jūrmalas bibliotēka un bibliotekārs” organizēšanu

(lēmums Nr.3)

Ziņo:

S.Brence

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, A.Kondratjuks, R.Munkevics, J.Griķis, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Ančāns, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas”– nav), nolēma pieņemt lēmumu par konkursa „Labākā Jūrmalas bibliotēka un bibliotekārs” organizēšanu.

 

6.          Jūrmalas Burāšanas skolas nolikums (nolikums Nr.3)

Ziņo:

J.Ailis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 15 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, A.Kondratjuks, R.Munkevics, J.Griķis, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Ančāns, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas”– nav), nolēma pieņemt Jūrmalas Burāšanas skolas nolikumu.

 

7.          Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā

(lēmums Nr.4)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, A.Kondratjuks, R.Munkevics, J.Griķis, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Ančāns, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas”– nav), nolēma pieņemt lēmumu par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā.

 

8.          Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu

(lēmums Nr.5)

Ziņo:

A.Tukāne

Izsakās:

Ģ.Trencisaicina deputātus atbalstīt šo lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, R.Munkevics, J.Griķis, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, M.Mežapuķe), „pret” –1 (I.Dreija), „atturas”– 2 (Ž.Kupčika, I.Ančāns), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu.

 

Iziet I.Dreija.

9.          Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas limitu sadali Rīgas jūras līča piekrastē

(lēmums Nr.6)

Ziņo:

R.Kņūtiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, R.Munkevics, J.Griķis, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, M.Mežapuķe, Ž.Kupčika, I.Ančāns), „pret” –nav, „atturas”- nav, (I.Dreija izgājis)), nolēma pieņemt lēmumu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas limitu sadali Rīgas jūras līča piekrastē.

 

10. Par publisko izklaides pasākumu organizēšanu Jūrmalā (lēmums Nr.7)

Ziņo:

A.Legante

Izsakās:

R.Munkevicsaicina deputātus atbalstīt šo lēmumprojektu.

A.Kondratjuks aicina atbalstīt šo projektu.

A.Tampe izsakās, ka atbalstīs šo lēmumprojektu, jo paredzētais pasākums veicinās uzņēmējdarbību Jūrmalas pilsētā.

D.Urbanovičs atbalsta šādus pasākumus Jūrmalā, tomēr aicina rūpīgi izvērtēt domes finansiālo atbalstu šim pasākumam.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, R.Munkevics, J.Griķis, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, M.Mežapuķe, Ž.Kupčika, I.Ančāns), „pret” –nav, „atturas”- nav, (I.Dreija izgājis)), nolēma pieņemt lēmumu par publisko izklaides pasākumu organizēšanu Jūrmalā.

 

11. Par dzīvojamās mājas Jāņa Pliekšāna ielā 98, Jūrmalā pārvaldīšanas tiesību nodošanu (lēmums Nr.8)

Ziņo:

G.Vilks

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, R.Munkevics, J.Griķis, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, M.Mežapuķe, Ž.Kupčika, I.Ančāns), „pret” –nav, „atturas”- nav, (I.Dreija izgājis)), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamās mājas Jāņa Pliekšāna ielā 98, Jūrmalā pārvaldīšanas tiesību nodošanu.

 

12. Par dzīvojamās mājas Jelgavas ielā 13, Jūrmalā pārvaldīšanas tiesību nodošanu

(lēmums Nr.9)

Ziņo:

G.Vilks

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, R.Munkevics, J.Griķis, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, M.Mežapuķe, Ž.Kupčika, I.Ančāns), „pret” –nav, „atturas”- nav, (I.Dreija izgājis)), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamās mājas Jelgavas ielā 13, Jūrmalā pārvaldīšanas tiesību nodošanu.

 

13. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.20„Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”

Ziņo:

E.Grietiņš

Izsakās:

Ģ.Trencis ierosina jautājumu novirzīt izskatīšanai attīstības un vides jautājumu komitejā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par jautājuma novirzīšanu uz attīstības un vides jautājumu komiteju („par” – 8 (A.Kondratjuks, Ģ.Trencis, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, I.Ančāns, J.Griķis, A.Tampe), „pret” –2 (R.Munkevics, M.Mežapuķe) „atturas”- 4 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, D.Urbanovičs, A.Kalnciems), I.Dreija izgājis)), nolēma jautājumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” novirzīt izskatīšanai uz attīstības un vides jautājumu komiteju.

 

14. Par iespēju turpināt būves ar kadastra apzīmējumu 1300 004 4502 002 rekonstrukciju Jūrmalā, Bulduru prospektā 106, korpuss 2 (lēmums Nr.10)

Ziņo:

A.Birina ziņo, ka uzaicinātie kopīpašnieki nav ieradušies.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, M.Mežapuķe, Ž.Kupčika, I.Ančāns), „pret” –nav, „atturas”- 3 (R.Munkevics, J.Griķis, A.Tampe), I.Dreija izgājis)), nolēma pieņemt lēmumu par iespēju turpināt būves ar kadastra apzīmējumu 1300 004 4502 002 rekonstrukciju Jūrmalā, Bulduru prospektā 106, korpuss 2.

 

15. Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 5 (korpuss 5) (lēmums Nr.11)

16. Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 15 (korpuss 4) (lēmums Nr.12)

17. Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Kleistes ielā 6 (korpuss 4) (lēmums Nr.13)

18. Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Kantora ielā 1 (korpuss 5) (lēmums Nr.14)

19. Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Kantora ielā 3 (korpuss 3) (lēmums Nr.15)

20. Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Buļļupes ielā 5 (korpuss 2) (lēmums Nr.16)

Ziņo:

I.Vicepa

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 11 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, M.Mežapuķe, Ž.Kupčika, R.Munkevics), „pret” –nav, „atturas”- 3 (I.Ančāns, J.Griķis, A.Tampe), I.Dreija izgājis)), nolēma pieņemt lēmumus:

 1.Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 5 (korpuss 5).

2.Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 15 (korpuss 4).

3. Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Kleistes ielā 6 (korpuss 4).

4. Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Kantora ielā 1 (korpuss 5).

5. Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Kantora ielā 3 (korpuss 3).

6. Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Buļļupes ielā 5 (korpuss 2).

 

Pārtraukums 11.30-12.05

 

21. Par adreses noteikšanu rindu dzīvojamai mājai Jūrmalā, Jaunā ielā 58

(lēmums Nr.17)

Ziņo:

I.Vicepa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, J.Griķis, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Ančāns), „pret” –nav, „atturas”- nav, (I.Dreija, R.Munkevics, A.Kalnciems un Ž.Kupčika nav ieradušies)), nolēma pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu rindu dzīvojamai mājai Jūrmalā, Jaunā ielā 58.

 

Ienāk Ž.Kupčika

 

22. Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 7 (korpuss 3)

(lēmums Nr.18)

23. Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 18 (korpuss 3)

(lēmums Nr.19)

24. Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 18 (korpuss 5)

(lēmums Nr.20)

Ziņo:

I.Vicepa

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 9 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, M.Mežapuķe, Ž.Kupčika), „pret” –nav, „atturas”- 3 (J.Griķis, A.Tampe, I.Ančāns), I.Dreija, R.Munkevics un A.Kalnciems nav ieradušies), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 7 (korpuss 3).

2.          Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 18 (korpuss 3).

3.          Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 18 (korpuss 5).

 

25. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kāpu ielā 33 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.21)

Ziņo:

I.Vicepa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektu („par” – 11 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, J.Griķis, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ž.Kupčika, I.Ančāns), „pret” –1 (M.Mežapuķe), „atturas”- nav, I.Dreija, R.Munkevics un A.Kalnciems nav ieradušies), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kāpu ielā 33 un adreses piešķiršanu.

 

26. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 1.februāra lēmumā Nr.91 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kauguri 3901”un darba uzdevuma precizēšanu (lēmums Nr.22)

Ziņo:

I.Vicepa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, J.Griķis, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ž.Kupčika, I.Ančāns, M.Mežapuķe)), „pret” –nav „atturas”- nav, I.Dreija, R.Munkevics un A.Kalnciems nav ieradušies), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 1.februāra lēmumā Nr.91 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kauguri 3901”un darba uzdevuma precizēšanu.

 

27. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ausekļa ielā 2 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.23)

28. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ausekļa ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumiNr.1)

Ziņo:

I.Vicepa

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par” – 11 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, J.Griķis, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ž.Kupčika, I.Ančāns), „pret” –1 (M.Mežapuķe), „atturas”- nav, I.Dreija, R.Munkevics un A.Kalnciems nav ieradušies), nolēma pieņemt:

1.          Lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ausekļa ielā 2 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2.          Saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ausekļa ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

29. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Oškalna ielā 1 galīgās redakcijas apstiprināšanu

30. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Oškalna ielā 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Ziņo:

I.Vicepa

Izsakās:

M.Mežapuķe aicina neatbalstīt, jo detālplānojumā nav precīzi noteikta transporta shēma, kā arī paredzēto ēku skaits un to izvietojums.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par” –2 (A.Kondratjuks, Ģ.Trencis), „pret”-1 (M.Mežapuķe), „atturas”- 9 (V.Maksimovs, J.Griķis, A.Tampe, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ž.Kupčika, I.Ančāns), I.Dreija, R.Munkevics un A.Kalnciems nav ieradušies), lēmuma un saistošo noteikumu projekts tika noraidīts.

31. Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalam Jūrmalā, Buļļupes ielā 6 (lēmums Nr.24)

Ziņo:

A.Sapronovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 7 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, Ž.Kupčika), „pret” –1 (M.Mežapuķe), „atturas”- 4 (J.Griķis, A.Tampe, J.Kuzins, I.Ančāns), I.Dreija, R.Munkevics un A.Kalnciems nav ieradušies), nolēma pieņemt lēmumu par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalam Jūrmalā, Buļļupes ielā 6.

 

32. Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalam Jūrmalā, Kleistes ielā 2 (lēmums Nr.25)

Ziņo:

A.Sapronovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 8 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ž.Kupčika)), „pret” –1 (M.Mežapuķe) „atturas”- 3 (J.Griķis, A.Tampe, I.Ančāns), I.Dreija, R.Munkevics un A.Kalnciems nav ieradušies), nolēma pieņemt lēmumu par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalam Jūrmalā, Kleistes ielā 2.

 

33. Par dzīvokļu jautājumiem (lēmums Nr.26)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, J.Griķis, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ž.Kupčika, I.Ančāns, M.Mežapuķe), „pret” –nav „atturas”- nav, I.Dreija, R.Munkevics un A.Kalnciems nav ieradušies), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļu jautājumiem.

 

34. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.27)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Izsakās:

J.Kuzins ierosina balsot tikai par lēmuma projekta 1.punktu.

D.Urbanovičs ierosina balsot par 1. un 2.punktu.

Ģ.Trencis ierosina Dz.Krūmiņam sagatavot 2.punktu atbilstoši LR noteikto normatīvu  aktu prasībām un izskatīt to tuvākajā dzīvokļu komisijas sēdē.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar J.Kuzina priekšlikumu („par” – 8 (A.Kondratjuks, J.Griķis, A.Tampe, Ģ.Trencis, I.Aizstrauta, J.Kuzins, I.Ančāns, M.Mežapuķe), „pret” –nav „atturas”- 4 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, D.Urbanovičs, Z.Starks), I.Dreija, R.Munkevics un A.Kalnciems nav ieradušies), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļu jautājumiem, svītrojot lēmuma 2.punktu.

 

35. Par zemesgabala Jūrmalā „Bažciems 0112” nodošanu privatizācijai

 (lēmums Nr.28)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

D.Urbanovičs ierosina lēmuma projektu papildināt ar 4.punktu: „Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas”.

M.Mežapuķe aicina atbalstīt šo lēmumprojektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar D.Urbanoviča priekšlikumu („par” – 9 (A.Kondratjuks, Ģ.Trencis, I.Aizstrauta, J.Kuzins, I.Ančāns, V.Maksimovs, Ž.Kupčika, D.Urbanovičs, Z.Starks), „pret” –nav „atturas”- 2 (J.Griķis, A.Tampe), M.Mežapuķe nebalso, I.Dreija, R.Munkevics un A.Kalnciems nav ieradušies), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā „Bažciems 0112” nodošanu privatizācijai, papildinot ar 4.punktu: „Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas”.

 

36. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Rubeņu ielā 59

(lēmums Nr.29)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, J.Griķis, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ž.Kupčika, I.Ančāns, M.Mežapuķe), „pret” –nav „atturas”- nav, I.Dreija, R.Munkevics un A.Kalnciems nav ieradušies), nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Rubeņu ielā 59.

 

37. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dzelzceļa ielā 6

(lēmums Nr.30)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, J.Griķis, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ž.Kupčika, I.Ančāns, M.Mežapuķe), „pret” –nav „atturas”- nav, I.Dreija, R.Munkevics un A.Kalnciems nav ieradušies), nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dzelzceļa ielā 6.

 

38. Par lietošanas mērķa maiņu un apgrūtinājumu precizēšanu zemesgabalam Jūrmalā, Aizputes ielā 1 (lēmums Nr.31)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, J.Griķis, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ž.Kupčika, I.Ančāns, M.Mežapuķe), „pret” –nav „atturas”- nav, I.Dreija, R.Munkevics un A.Kalnciems nav ieradušies), nolēma pieņemt lēmumu par lietošanas mērķa maiņu un apgrūtinājumu precizēšanu zemesgabalam Jūrmalā, Aizputes ielā 1.

 

39. Par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dubulti 0113

(lēmums Nr.32)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektu („par” – 9 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, J.Kuzins, Ž.Kupčika, I.Ančāns, M.Mežapuķe), „pret” –nav „atturas”- 3 (J.Griķis, A.Tampe, I.Aizstrauta), I.Dreija, R.Munkevics un A.Kalnciems nav ieradušies), nolēma pieņemt lēmumu par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dubulti 0113.

 

40. Par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalam Jūrmalā, Talsu šosejā 64

(lēmums Nr.33)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, J.Griķis, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ž.Kupčika, I.Ančāns, M.Mežapuķe), „pret” –nav „atturas”- nav, I.Dreija, R.Munkevics un A.Kalnciems nav ieradušies), nolēma pieņemt lēmumu par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalam Jūrmalā, Talsu šosejā 64.

 

 

Sēde slēgta plkst. 13.00

Nākošā sēde 2009.gada 29.janvārī plkst.10.00

 

Domes priekšsēdētājs

Ģ.Trencis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2009.gada 20.janvārī


Lejupielāde: DOC un PDF