Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2009.gada 23. aprīlīNr.8

Ceturtdiena

 

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.10 10

 

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Ģirts Trencis

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes vecākā lietvede

 

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās:

priekšsēdētāja 1.vietnieks

Aigars Tampe

priekšsēdētāja vietnieks

Dainis Urbanovičs (nepiedalās no plkst. 1116-1121)

Izpilddirektors

Gatis Truksnis

Deputāti:

 Inese Aizstrauta, Žanna Kupčika (nepiedalās no plkst.1035-1045), Vladimirs Maksimovs, Māris Mežapuķe, Zigurds Starks, Andrejs Kondratjuks, Ilmārs Ančāns, Agris Kalnciems (nepiedalās no plkst. 1010-1014), Raimonds Munkevics, Igors Dreija (nepiedalās no plkst. 1107 līdz sēdes beigām)

Nepiedalās deputāti: Juris Griķis, Jānis Kuzins

Administratīvās pārvaldes vadītāja

Indra Kalvāne

Finanšu pārvaldes vadītājas vietniece

Anita Lindermane

Būvvaldes vadītājas vietniece

Alise Landsberga

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja

Zoja Gorenko

Sēdē uzaicināti:

Gunta Jubele, Alvils Rudzītis, Veronika Ramāne, Laima Grobiņa, Rita Kņūtiņa, Dzintars Krūmiņš, Ilze Vicepa, Anna Deičmane, Līga Baumgarte, Iveta Grigule, Veronika Ramāne

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek, paceļot roku.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

Ģ.Trencis ierosina domes sēdes kārtības iekļaut sekojošus jautājumus:

·              Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 11.jūnija lēmumā Nr.118 „Par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju”

·              Par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dubultu prospektā 52A

·              Par zemesgabala Jūrmalā, Dārzkopības ielā 19 nenodošanu privatizācijai

·              Par piekrišanu noslēgt zemesgabala Jūrmalā, Dzintaru prospektā 1 daļas nomas līgumu ar SIA „Rosinter Restaurants”

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 22

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ģirta ielā 3

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7-033

Ienāk A.Kalnciems

Ģ.Trencis ierosina I.Dreijas iesniegto lēmumaprojektu „Par sabiedrisko pakalpojumu maksājumu sadali pašvaldības īpašumā un pārvaldījumā esošajās dzīvojamās mājās” novirzīt izskatīšanai attīstības un vides jautājumu un transporta un komunālo jautājumu komitejās.

R.Munkevics jautā, kad plānots domes sēdē izskatīt viņa iesniegto saistošo noteikumu projektu „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstiem””?

Ģ.Trencis atbild, ka šis jautājums ir izskatīts sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā, 30.aprīlī tiks skatīts finanšu komitejā un saskaņā ar komiteju atzinumu, jautājums tiks virzīts izskatīšanai domes sēdē.

Balsošanas rezultātā par izmaiņām darba kārtībā („par” – 13 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, A.Kondratjuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Dreija, M.Mežapuķe, A.Kalnciems, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas”– nav), nolēma apstiprināt izmaiņas darba kārtībā.

Darba kārtība:

1.   

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā

2.   

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 11.jūnija lēmumā Nr.118 „Par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju”

3.   

Par atlikušo rūpnieciskās zvejas tiesību /zvejas rīku limitu sadali Rīgas jūras līča piekrastē

4.   

Par adreses noteikšanu ēkai Jūrmalā, Brīvības prospektā 36

(korpuss 1)

5.   

Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Buļļupes ielā 5 (korpuss 4)

6.   

Par adreses noteikšanu ēkai- jaunbūvei Jūrmalā, Dārzu ielā 20A

7.   

Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Kantora ielā 2 (korpuss 3)

8.   

Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 8 (korpuss 2)

9.   

Par dzīvokļu jautājumiem

10.  

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

11.  

Par dzīvokļa Nr.23 Varavīksnes ielā 5, Jūrmalā atzīšanu par dzīvošanai nederīgu

12.  

Par adreses noteikšanu ēkai Jūrmalā, Atbalss ielā 4

13.  

Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Dzimtenes ielā 15

14.  

Par adreses noteikšanu telpu grupām Jūrmalā, Dzirnavu ielā 48A

15.  

Par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dubultu prospektā 52A

16.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Dārzkopības ielā 19 nenodošanu privatizācijai

17.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra lēmumā Nr.131 „Par zemesgabala Jūrmalā, Mellužu prospektā 83 nomāšanu no L.V.”

18.  

Par piekrišanu noslēgt zemesgabala Jūrmalā, Dzintaru prospektā 1 daļas nomas līgumu ar SIA „Rosinter Restaurants”

19.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 10.aprīļa lēmumā Nr.323 „Par zemesgabala Jūrmalā, Turaidas ielā 9 daļas, Turaidas ielā 11 un Turaidas ielā 19 daļas iegūšanu pašvaldības īpašumā”

20.  

Par grozījumiem 2004.gada 15.septembra zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3/818 ar SIA „Martium”

21.  

Par zemesgabala Jūrmalā, „Slokas ielā 3313” daļas iznomāšanas noteikumu apstiprināšanu

22.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Kļavu ielā 14 nomas maksu

23.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Silu ielā 28 daļas nomāšanu no E.Z.

24.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 22

25.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ģirta ielā 3

26.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7-033

 

 

1.          Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā

(lēmums Nr.295)

Ziņo:

A.Lindermane

Izsakās:

Ģ.Trencis izsakās, ka nepieciešams veikt precizējumu lēmuma projekta 22.punktā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumu („par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, I.Ančāns, A.Tampe, A.Kalnciems, M.Mežapuķe, I.Dreija, R.Munkevics, A.Kondratjuks), „pret” –nav, „atturas”-nav), nolēma pieņemt lēmumu par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā, precizējot lēmuma 22.punktu.

 

 

2.          Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 11.jūnija lēmumā Nr.118 „Par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju” (lēmums Nr.296)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, I.Ančāns, A.Tampe, A.Kalnciems, M.Mežapuķe, I.Dreija, R.Munkevics, A.Kondratjuks), „pret” –nav, „atturas”-nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 11.jūnija lēmumā Nr.118 „Par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju”.

 

 

3.          Par atlikušo rūpnieciskās zvejas tiesību /zvejas rīku limitu sadali Rīgas jūras līča piekrastē (lēmums Nr.297)

Ziņo:

R.Kņūtiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, I.Ančāns, A.Tampe, A.Kalnciems, M.Mežapuķe, R.Munkevics, A.Kondratjuks), „pret” –nav, „atturas”-1 (I.Dreija)), nolēma pieņemt lēmumu par atlikušo rūpnieciskās zvejas tiesību /zvejas rīku limitu sadali Rīgas jūras līča piekrastē.

 

4.          Par adreses noteikšanu ēkai Jūrmalā, Brīvības prospektā 36

(korpuss 1) (lēmums Nr.298)

Ziņo:

I.Vicepa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, A.Tampe, A.Kalnciems, I.Dreija, R.Munkevics, A.Kondratjuks), „pret” –1 (M.Mežapuķe), „atturas”-1 (I.Ančāns)), nolēma pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu ēkai Jūrmalā, Brīvības prospektā 36 (korpuss 1).

 

5.          Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Buļļupes ielā 5 (korpuss 4)

(lēmums Nr.299)

Ziņo:

I.Vicepa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, A.Kalnciems, I.Ančāns, R.Munkevics, A.Kondratjuks), „pret” –1 (M.Mežapuķe), „atturas”-2 (A.Tampe, I.Dreija)), nolēma pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Buļļupes ielā 5 (korpuss 4).

 

6.          Par adreses noteikšanu ēkai- jaunbūvei Jūrmalā, Dārzu ielā 20A

(lēmums Nr.300)

Ziņo:

I.Vicepa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, A.Kalnciems, A.Tampe, I.Dreija, R.Munkevics, A.Kondratjuks), „pret” –nav „atturas”-2 (M.Mežapuķe, I.Ančāns)), nolēma pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu ēkai- jaunbūvei Jūrmalā, Dārzu ielā 20A.

 

7.          Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Kantora ielā 2 (korpuss 3)

(lēmums Nr.301)

Ziņo:

I.Vicepa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, A.Kalnciems, I.Ančāns R.Munkevics, A.Kondratjuks), „pret” –1(M.Mežapuķe) „atturas”-2 (I.Dreija, A.Tampe)), nolēma pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Kantora ielā 2 (korpuss 3).

 

8.          Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 8 (korpuss 2)

(lēmums Nr.302)

Ziņo:

I.Vicepa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Kondratjuks), „pret” –1(M.Mežapuķe) „atturas”-3 (I.Ančāns, A.Tampe, I.Dreija)), nolēma pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 8 (korpuss 2).

 

9.          Par dzīvokļu jautājumiem (lēmums Nr.303)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, I.Ančāns, A.Tampe, A.Kalnciems, M.Mežapuķe, I.Dreija, R.Munkevics, A.Kondratjuks), „pret” –nav, „atturas”-nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļu jautājumiem.

 

10. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.304)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Izsakās:

D.Urbanovičs ierosina turpmāk lēmuma projekta pielikuma ailītē „Piezīmes” ierakstīt personas rindas kārtas numuru.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, I.Ančāns, A.Tampe, A.Kalnciems, M.Mežapuķe, I.Dreija, R.Munkevics, A.Kondratjuks, Ž.Kupčika), „pret” –nav, „atturas”-nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu.

 

Iziet Ž.Kupčika

 

11. Par dzīvokļa Nr.23 Varavīksnes ielā 5, Jūrmalā atzīšanu par dzīvošanai nederīgu

(lēmums Nr.305)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (V.Maksimovs, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, I.Ančāns, A.Tampe, A.Kalnciems, M.Mežapuķe, R.Munkevics, A.Kondratjuks), „pret” –nav, „atturas”-1 (I.Dreija), Ž.Kupčika izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļa Nr.23 Varavīksnes ielā 5, Jūrmalā atzīšanu par dzīvošanai nederīgu.

 

12. Par adreses noteikšanu ēkai Jūrmalā, Atbalss ielā 4 (lēmums Nr.306)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (V.Maksimovs, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, I.Ančāns, A.Tampe, A.Kalnciems, M.Mežapuķe, R.Munkevics, A.Kondratjuks), „pret” –nav, „atturas”-1 (I.Dreija), Ž.Kupčika izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu ēkai Jūrmalā, Atbalss ielā 4.

 

13. Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Dzimtenes ielā 15 (lēmums Nr.307)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (V.Maksimovs, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, I.Ančāns, A.Tampe, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Kondratjuks), „pret” –nav, „atturas”-2 (I.Dreija, M.Mežapuķe), Ž.Kupčika izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Dzimtenes ielā 15.

 

14. Par adreses noteikšanu telpu grupām Jūrmalā, Dzirnavu ielā 48A

(lēmums Nr.308)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (V.Maksimovs, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, I.Ančāns, A.Tampe, A.Kalnciems, M.Mežapuķe, R.Munkevics, A.Kondratjuks), „pret” –nav, „atturas”-1 (I.Dreija), Ž.Kupčika izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu telpu grupām Jūrmalā, Dzirnavu ielā 48A.

 

Ienāk Ž.Kupčika

 

15. Par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dubultu prospektā 52A (lēmums Nr.309)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (V.Maksimovs, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, I.Ančāns, A.Tampe, A.Kalnciems, M.Mežapuķe, R.Munkevics, A.Kondratjuks, Ž.Kupčika), „pret” –nav, „atturas”-1 (I.Dreija)), nolēma pieņemt lēmumu par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dubultu prospektā 52A.

 

16. Par zemesgabala Jūrmalā, Dārzkopības ielā 19 nenodošanu privatizācijai (lēmums Nr.310)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (V.Maksimovs, Ģ.Trencis, Z.Starks, I.Ančāns, A.Tampe, A.Kalnciems, M.Mežapuķe, A.Kondratjuks, Ž.Kupčika), „pret” –nav, „atturas”-4 (I.Dreija, R.Munkevics, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Dārzkopības ielā 19 nenodošanu privatizācijai.

 

17. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra lēmumā Nr.131 „Par zemesgabala Jūrmalā, Mellužu prospektā 83 nomāšanu no L.V.”

(lēmums Nr.311)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, I.Ančāns, A.Tampe, A.Kalnciems, M.Mežapuķe, I.Dreija, R.Munkevics, A.Kondratjuks), „pret” –nav, „atturas”-nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra lēmumā Nr.131 „Par zemesgabala Jūrmalā, Mellužu prospektā 83 nomāšanu no L.V.”.

 

18. Par piekrišanu noslēgt zemesgabala Jūrmalā, Dzintaru prospektā 1 daļas nomas līgumu ar SIA „Rosinter Restaurants” (lēmums Nr.312)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, A.Tampe, A.Kalnciems, M.Mežapuķe, I.Dreija, R.Munkevics), „pret” –nav, „atturas”-2 (A.Kondratjuks, I.Ančāns)), nolēma pieņemt lēmumu par piekrišanu noslēgt zemesgabala Jūrmalā, Dzintaru prospektā 1 daļas nomas līgumu ar SIA „Rosinter Restaurants”.

 

 

19. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 10.aprīļa lēmumā Nr.323 „Par zemesgabala Jūrmalā, Turaidas ielā 9 daļas, Turaidas ielā 11 un Turaidas ielā 19 daļas iegūšanu pašvaldības īpašumā” (lēmums Nr.313)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, I.Ančāns, A.Tampe, A.Kalnciems, M.Mežapuķe, I.Dreija, R.Munkevics, A.Kondratjuks), „pret” –nav, „atturas”-nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 10.aprīļa lēmumā Nr.323 „Par zemesgabala Jūrmalā, Turaidas ielā 9 daļas, Turaidas ielā 11 un Turaidas ielā 19 daļas iegūšanu pašvaldības īpašumā”.

 

20. Par grozījumiem 2004.gada 15.septembra zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3/818 ar SIA „Martium”

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

I.Aizstrauta ņemot vērā to, ka vairākas reizes ir veikti grozījumi zemes nomas līgumā un jau 5 gadus nomnieks nav realizējis līgumā noslēgtās saistības, izsaka priekšlikumu izskatīt jautājumu par līguma laušanu.

D.Urbanovičs uzskata, ka nav pamata lauzt līgumu, jo nomnieks pilda savas nomnieka saistības un aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 3 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, D.Urbanovičs), „pret” – 2 (I.Aizstrauta, R.Munkevics), „atturas”-8 (Ģ.Trencis, Z.Starks, I.Ančāns, A.Tampe, A.Kalnciems, M.Mežapuķe, I.Dreija, A.Kondratjuks)), lēmuma projekts tika noraidīts.

 

Iziet I.Dreija

21. Par zemesgabala Jūrmalā, „Slokas ielā 3313” daļas iznomāšanas noteikumu apstiprināšanu

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

D.Urbanovičs izsaka priekšlikumu papildināt iznomāšanas noteikumu 1.3.punktu ar vārdiem „ja līguma abas puses nevienojas citādi”.

I.Ančāns uzskata, ka šis lēmuma projekts nav jāatbalsta, bet pašvaldībai pašai vajadzētu uzņemties iekārtot tirgu un pēc tam to iznomāt.

M.Mežapuķe izsakās, ka neatbalsta šo lēmumprojektu, jo uzskata, ka zemesgabala iznomāšanas noteikumi nav saistoši pašiem zemniekiem, kas varētu tirgot savu saražoto produkciju.

R.Munkevics neatbalsta šo lēmumprojektu un ierosina izstrādāt noteikumus uz fiksētu nomas maksu un izsludināt konkursu tieši par tirgus koncepciju. Izsaka priekšlikumu šo jautājumu novirzīt nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijai un izskatīt attīstības un vides jautājumu komitejā.

Ģ.Trencis aicina deputātus balsot par R.Munkevica priekšlikumu.

Iziet D.Urbanovičs

Balsošanas rezultātā par R.Munkevica priekšlikumu („par” – 5 (I.Ančāns, V.Maksimovs, Ž.Kupčika, R.Munkevics, M.Mežapuķe) „pret” – 1(Ģ.Trencis), „atturas”– 5 (I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kondratjuks, A.Kalnciems, A.Tampe), D.Urbanovičs un I.Dreija izgājuši), R.Munkevica priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar D.Urbanoviča priekšlikumu („par” – 5 (Ģ.Trencis, Z.Starks, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Kondratjuks), „pret” –2 (M.Mežapuķe, I.Ančāns), „atturas”- 4(V.Maksimovs, Ž.Kupčika, I.Aizstrauta, A.Tampe), D.Urbanovičs un I.Dreija izgājuši), lēmuma projekts tika noraidīts.

 

22. Par zemesgabala Jūrmalā, Kļavu ielā 14 nomas maksu (lēmums Nr.314)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, Z.Starks, I.Aizstrauta, I.Ančāns, A.Tampe, A.Kalnciems, M.Mežapuķe, A.Kondratjuks), „pret” –nav, „atturas”-1 (R.Munkevics), D.Urbanovičs un I.Dreija izgājuši)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Kļavu ielā 14 nomas maksu.

 

23. Par zemesgabala Jūrmalā, Silu ielā 28 daļas nomāšanu no E.Z. (lēmums Nr.315)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, Z.Starks, I.Aizstrauta, I.Ančāns, A.Tampe, A.Kalnciems, M.Mežapuķe, A.Kondratjuks, R.Munkevics), „pret” –nav, „atturas”-nav, D.Urbanovičs un I.Dreija izgājuši), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Silu ielā 28 daļas nomāšanu no E.Z.

 

Ienāk D.Urbanovičs

24. Par pirmpirkuma tiesībā uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 22 (lēmums Nr.316)

25. Par pirmpirkuma tiesībā uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ģirta ielā 3

(lēmums Nr.317)

26. Par pirmpirkuma tiesībā uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7-033 (lēmums Nr.318)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 12 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, I.Ančāns, A.Tampe, A.Kalnciems, M.Mežapuķe,  R.Munkevics, A.Kondratjuks), „pret” –nav, „atturas”-nav, I.Dreija izgājis), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par pirmpirkuma tiesībā uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 22.

2.          Par pirmpirkuma tiesībā uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ģirta ielā 3.

3.          Par pirmpirkuma tiesībā uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7-033.

 

 

Sēde slēgta plkst. 11.25

Nākošā sēde 2009.gada 14.maijā plkst.10.00

 

Domes priekšsēdētājs

Ģ.Trencis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2009.gada 24.aprīlī


Lejupielāde: DOC un PDF