Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2009.gada 14. maijāNr.9

Ceturtdiena

 

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.10 20

 

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Ģirts Trencis

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes vecākā lietvede

 

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

priekšsēdētāja 1.vietnieks

Aigars Tampe (nepiedalās no plkst.1340 līdz sēdes beigām)

Deputāti:

Inese Aizstrauta, Žanna Kupčika(nepiedalās no plkst.1330-1338 un no plkst.1350 līdz sēdes beigām) Vladimirs Maksimovs, Māris Mežapuķe (nepiedalās no plkst.1100-1110), Zigurds Starks, Andrejs Kondratjuks(nepiedalās no plkst.1345-1400), Ilmārs Ančāns, Agris Kalnciems(nepiedalās no plkst.1040-1045 un no plkst. 1220-1246), Raimonds Munkevics (nepiedalās no plkst.1220-1222), Igors Dreija(nepiedalās no plkst.1230-1233 un no plkst.1300 līdz sēdes beigām), Juris Griķis, Jānis Kuzins (nepiedalās no plkst.1100-1105)

Nepiedalās deputāti: Dainis Urbanovičs

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Gatis Truksnis

Administratīvās pārvaldes vadītāja

Indra Kalvāne

Finanšu pārvaldes vadītāja

Andra Tukāne

Būvvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja

Zoja Gorenko

Pilsētsaimniecības un būvniecības pārvaldes vadītāja

Gunta Smalkā

Sabiedrisko attiecību nodaļas p.i.

Inga Blumfelde

Sēdē uzaicināti:

Gunta Jubele, Alvils Rudzītis, Laima Grobiņa, Rita Kņūtiņa, Olga Helēna Koziorova, Guna Voitkāne, Anna Deičmane, Līga Baumgarte, Iveta Grigule, Gints Vilks, Inese Plūksne, Ints Skudra, Valentīna Kļimova, Māris Demme

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek, paceļot roku.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

Ģ.Trencis ierosina domes sēdes kārtībā iekļaut sekojošus jautājumus:

·              Par iespēju turpināt būvniecību zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 020 0902 Jūrmalā, Raiņa ielā 116

·              Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.marta lēmumā Nr.170 „Par zemesgabala Jūrmalā, „Bažciems 0112” nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu”

·              Par sabiedriskā transporta pakalpojumu kontroles kārtību Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos un pasažieru komercpārvadājumos Jūrmalas pilsētā

·              Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 9.aprīļa lēmumā Nr.247 „Par Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutu saraksta un apraksta un autobusu kustības saraksta grozīšanu”

·              Jūrmalas pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvēto zemes gabalu nomas maksas noteikšanas un samaksas kārtība

·              Par dzīvojamās mājas Jāņa Pliekšāna ielā 96, Jūrmalā pārvaldīšanas tiesību nodošanu

·              Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Party Oasis”

·              Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „BP Baltic”

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Jūras ielā 38

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Viņķu ielā 15

·              Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 11.jūnija lēmumā Nr.118 „Par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju”

Deputāts J.Kuzins iesniedza lēmuma projektu „Par 2009.gada nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piešķiršanu”.

Ģ.Trencis ierosina J.Kuzina iesniegto lēmumaprojektu „Par 2009.gada nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piešķiršanu” novirzīt izskatīšanai finanšu komitejā kopā ar darba grupas sagatavotajiem priekšlikumiem.

R.Munkevics jautā, kad plānots domes sēdē izskatīt viņa iesniegto saistošo noteikumu projektu „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstiem” un jautājumu par detālplānojuma projekta izstrādi zemesgabalam Līču ielā 3?

Ģ.Trencis atbild, ka saistošo noteikumu projekts tika noraidīts sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un finanšu komitejās, pamatojoties uz to, tas var tikt izskatīts tad, kad būs zināmas izmaiņas valsts budžetā un veikti grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā. Savukārt jautājums par detālplānojuma projekta izstrādi zemesgabalam Līču ielā 3 vispirms tiks skatīts nākamajā attīstības un vides jautājumu komitejā.

I.Ančāns lūdz Ģ.Trenci 2 dienu laikā sniegt atbildi uz viņa iesniegumu par deputātu I.Aizstrautas, J.Griķa, A.Tampes un D.Urbanoviča komandējumiem šī sasaukuma laikā, ko ir apmaksājusi pašvaldība.

Iziet A.Kalnciems

I.Dreija ierosina, tā kā ir ieradušies vairāki iedzīvotāji, jautājumus par dzīvojamās mājas Skolas ielā 34, Jūrmalā pārvaldīšanas tiesību nodošanu un dzīvojamās mājas Jāņa Pliekšāna ielā 96, Jūrmalā pārvaldīšanas tiesību nodošanu, izskatīt sēdes darba kārtības sākumā.

Deputāti ierosina šos jautājumus izskatīt kā 2. un 3.jautājumu.

Balsošanas rezultātā par izmaiņām darba kārtībā („par” – 13 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, A.Kondratjuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Dreija, M.Mežapuķe, A.Tampe, J.Kuzins, J.Griķis), „pret” – nav, „atturas”– nav, A.Kalnciems izgājis), nolēma apstiprināt izmaiņas darba kārtībā.

 

Darba kārtība:

 

1.   

Par politiski represētās personas nozaudētās apliecības atzīšanu par nederīgu

2.   

Par dzīvojamās mājas Skolas ielā 34, Jūrmalā pārvaldīšanas tiesību nodošanu

3.   

Par dzīvojamās mājas Jāņa Pliekšāna ielā 96, Jūrmalā pārvaldīšanas tiesību nodošanu

4.   

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 29.jūnija lēmumā Nr.601 „Par vēlēšanu iecirkņu skaita un to atrašanās vietu noteikšanu Jūrmalas pilsētā

5.   

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 11.jūnija lēmumā Nr.118 „Par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju”

6.   

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā

7.   

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu

8.   

Par Jūrmalas pašvaldības 2008.gada finanšu un budžeta izpildes pārskata apstiprināšanu

9.   

Par Jūrmalas pilsētas domes revīzijas un audita nodaļas vadītāja apstiprināšanu amatā

10.  

Jūrmalas pašvaldībai piekrītošo neapbūvēto zemes gabalu nomas maksas noteikšanas un samaksas kārtība

11.  

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu

12.  

Par bērnu grupas izveidošanu pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte” un darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu

13.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 9.aprīļa lēmumā Nr.247 „Par Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutu saraksta un apraksta un autobusu kustības saraksta grozīšanu”

14.  

Par sabiedriskā transporta pakalpojumu kontroles kārtību Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos un pasažieru komercpārvadājumos Jūrmalas pilsētā

15.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 29.septembra lēmumā Nr.399 „Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes maksas pakalpojumiem”

16.  

Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 17 (korpuss 3)

17.  

Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 27 (korpuss 1)

18.  

Par adreses noteikšanu biroju ēkām – jaunbūvēm Jūrmalā, Edinburgas prospektā 13

19.  

Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Kantora ielā 3 (korpuss 1)

20.  

Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Kleistes ielā 16 (korpuss 4)

21.  

Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Kleistes ielā 18 (korpuss 2)

22.  

Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 21 (korpuss 3)

23.  

Par adreses noteikšanu dzīvojamajai mājai – jaunbūvei Jūrmalā, Vikingu ielā 66

24.  

Par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales un apstiprināšanu Jūrmalā, Kāpu ielā 68/70 un adreses piešķiršanu

25.  

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bažciems 0112

26.  

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Mencu ielā 5

27.  

Par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma izstrādei Jūrmalā, zemesgabalam Kļavu ielā 1a, Rūdolfa Blaumaņa ielā 15a un pieguļošai kāpu teritorijai

28.  

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Ziedu ielā 2 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

29.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Alkšņu ielā 31 galīgās redakcijas apstiprināšanu

30.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Alkšņu ielā 31 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

31.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Braslas ielā 2e galīgās redakcijas apstiprināšanu

32.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Braslas ielā 2e projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

33.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Caunu ielā 10 galīgās redakcijas apstiprināšanu

34.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Caunu ielā 10 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

35.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kurzemes ielā 5A galīgās redakcijas apstiprināšanu

36.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kurzemes ielā 5A projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

37.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rīgas ielā 51 galīgās redakcijas apstiprināšanu

38.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rīgas ielā 51 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

39.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 73A galīgās redakcijas apstiprināšanu

40.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 73A projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

41.  

Par iespēju turpināt būvniecību zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 020 0902 Jūrmalā, Raiņa ielā 116

42.  

Par zemes lietošanas mērķiem zemesgabalam Jūrmalā, Asaru prospektā 50

43.  

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 42

44.  

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Dzintari 8920

45.  

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Ganu ielā 3

46.  

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Muižas ielā 16

47.  

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 30

48.  

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Tirgoņu ielā 22

49.  

Par zemesgabala Jūrmalā, „Majori 1407” privatizācijas noteikumu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

50.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Dubultu prospektā 52a privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

51.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Gulbju ielā 73a privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

52.  

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 38 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

53.  

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 50/52 nomāšanu no SIA „Interhaus”

54.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.marta lēmumā Nr.162 „Par zemesgabala Jūrmalā, Edinburgas prospekts 4303 daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „NPN””

55.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.marta lēmumā Nr.163 „Par zemesgabala Jūrmalā, „Skolas ielā 1307” daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Sanna Flora””

56.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.marta lēmumā Nr.169 „Par piekrišanu noslēgt Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 38 kotedžas Nr.2 nomas līgumu ar Jūrmalas bibliotēku apvienību”

57.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Babītes ielā 1 daļas nomas līguma noslēgšanu ar M.P.

58.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Dzintari 1510 daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „FER CO”

59.  

Par telpu Jūrmalā, Jomas ielā 1/5 nomas līguma pagarināšanu ar SIA „G Vilks”

60.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 daļas nomas līguma pārtraukšanu

61.  

Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „B52”

62.  

Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „AR GRUPA”

63.  

Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „DABLD”

64.  

Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „BODO”

65.  

Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Party Oasis”

66.  

Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „BP Baltic”

67.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.marta lēmumā Nr.170 „Par zemesgabala Jūrmalā, „Bažciems 0112” nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu”

68.  

Par sabiedriskā transporta pakalpojumu kontroles kārtību Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos un pasažieru komercpārvadājumos Jūrmalas pilsētā

69.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Jūras ielā 38

70.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Viņķu ielā 15

 

Pārtraukums 10.45-11.00

 

1.          Par politiski represētās personas nozaudētās apliecības atzīšanu par nederīgu

(lēmums Nr.319)

Ziņo:

O.H.Koziorova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, Z.Starks, I.Aizstrauta, A.Kalnciems, I.Ančāns R.Munkevics, A.Kondratjuks, I.Dreija, A.Tampe, J.Griķis), „pret” –nav, „atturas”-nav, J.Kuzins un M.Mežapuķe nav atgriezušies), nolēma pieņemt lēmumu par politiski represētās personas nozaudētās apliecības atzīšanu par nederīgu.

 

2.          Par dzīvojamās mājas Skolas ielā 34, Jūrmalā pārvaldīšanas tiesību nodošanu

(lēmums Nr.320)

Ziņo:

G.Vilks

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, Z.Starks, I.Aizstrauta, A.Kalnciems, I.Ančāns R.Munkevics, A.Kondratjuks, I.Dreija, A.Tampe, J.Griķis), „pret” –nav, „atturas”-nav, J.Kuzins un M.Mežapuķe nav atgriezušies), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamās mājas Skolas ielā 34, Jūrmalā pārvaldīšanas tiesību nodošanu.

 

Ienāk J.Kuzins

 

3.          Par dzīvojamās mājas Jāņa Pliekšāna ielā 96, Jūrmalā pārvaldīšanas tiesību nodošanu (lēmums Nr.321)

Ziņo:

G.Vilks

Izsakās:

I.Aizstrautaizsakās, ka atbalsta šo lēmumprojektu.

A.Kondratjuks aicina atbalstīt sagatavoto lēmumprojektu.

Ienāk M.Mežapuķe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, Z.Starks, I.Aizstrauta, A.Kalnciems, I.Ančāns R.Munkevics, A.Kondratjuks, I.Dreija, A.Tampe, J.Griķis, J.Kuzins, M.Mežapuķe), „pret” –nav, „atturas”-nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamās mājas Jāņa Pliekšāna ielā 96, Jūrmalā pārvaldīšanas tiesību nodošanu.

 

 

4.          Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 29.jūnija lēmumā Nr.601 „Par vēlēšanu iecirkņu skaita un to atrašanās vietu noteikšanu Jūrmalas pilsētā

(lēmums Nr.322)

Ziņo:

I.Kalvāne

Izsakās:

R.Munkevics izsakās, ka ir svarīgi noskaidrot, vai un kā tiks informēti vēlētāji par vēlēšanu iecirkņa atrašanās vietu.

I.Ančānsizsaka priekšlikumu jautājumu atlikt līdz sēdes beigām un sazinoties ar Centrālo vēlēšanu komisiju noskaidrot, kas informēs iedzīvotājus par vēlēšanu iecirkņa atrašanās vietas maiņu.

J.Griķis ierosina lēmuma projektu papildināt ar 2.punktu: „Nosūtīt Latvijas Republikas Centrālai vēlēšanu komisijai vēstuli ar lūgumu informēt vēlētājus par vēlēšanu iecirkņa atrašanās vietu”.

Balsošanas rezultātā par I.Ančāna priekšlikumu („par” – 3 (I.Ančāns, R.Munkevics, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas”– 11 (I.Aizstrauta, Z.Starks, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, A.Kondratjuks, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, A.Tampe, J.Kuzins, J.Griķis, A.Kalnciems), I.Ančāna priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar J.Griķa priekšlikumu („par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, Z.Starks, I.Aizstrauta, A.Kalnciems, I.Ančāns, A.Kondratjuks, I.Dreija, A.Tampe, J.Griķis, J.Kuzins, M.Mežapuķe), „pret” –nav, „atturas”-nav, R.Munkevics nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 29.jūnija lēmumā Nr.601 „Par vēlēšanu iecirkņu skaita un to atrašanās vietu noteikšanu Jūrmalas pilsētā, lēmumu papildinot ar 2.punktu: „Nosūtīt Latvijas Republikas Centrālai vēlēšanu komisijai vēstuli ar lūgumu informēt vēlētājus par vēlēšanu iecirkņa atrašanās vietu”.

 

 

5.          Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 11.jūnija lēmumā Nr.118 „Par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju” (lēmums Nr.323)

Ziņo:

I.Kalvāne ziņo, kair iesniegti 4 kandidātu pieteikumi un aicina deputātus balsot par katru kandidātu atsevišķi.

Balsošanas rezultātā par Ilgas Pīrantes kandidatūru („par” – 2 (I.Ančāns, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas”– 12 (I.Aizstrauta, Z.Starks, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, A.Kondratjuks, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, A.Tampe, J.Kuzins, J.Griķis, A.Kalnciems, I.Dreija), Ilgas Pīrantes kandidatūra tika noraidīta.

Balsošanas rezultātā par Sandras Balčas kandidatūru („par” – 9 (Ģ.Trencis, Z.Starks, I.Aizstrauta, A.Kalnciems, A.Kondratjuks, I.Dreija, A.Tampe, J.Griķis, J.Kuzins), „pret” –nav, „atturas”- 5(V.Maksimovs, Ž.Kupčika, R.Munkevics, M.Mežapuķe, I.Ančāns)), nolēma atbalstīt Sandras Balčas kandidatūru.

 

Balsošanas rezultātā par Andas Lodiņas kandidatūru („par” – 3 (I.Dreija, R.Munkevics, M.Mežapuķe), „pret” –nav, „atturas”- 11(V.Maksimovs, Ž.Kupčika, I.Ančāns, Ģ.Trencis, Z.Starks, I.Aizstrauta, A.Kalnciems, A.Kondratjuks, A.Tampe, J.Griķis, J.Kuzins), Andas Lodiņas kandidatūra tika noraidīta.

 

Balsošanas rezultātā par Valērija Strigina kandidatūru („par” – 3 (I.Dreija, V.Maksimovs, Ž.Kupčika), „pret” –3 (J.Kuzins, M.Mežapuķe, R.Munkevics), „atturas”- 8 (I.Ančāns Ģ.Trencis, Z.Starks, I.Aizstrauta, A.Kalnciems, A.Kondratjuks, A.Tampe, J.Griķis), Valērija Strigina kandidatūra tika noraidīta.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu, nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 11.jūnija lēmumā Nr.118 „Par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju”.

 

Pārtraukums 11.40-12.20

 

6.          Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (lēmums Nr.324)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, Z.Starks, I.Aizstrauta, I.Ančāns, A.Kondratjuks, A.Tampe, J.Griķis, J.Kuzins, M.Mežapuķe), „pret” –nav, „atturas”-nav, I.Dreija, R.Munkevics un A.Kalnciems nav atgriezušies), nolēma pieņemt lēmumu par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā.

 

 

7.          Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (lēmums Nr.325)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, Z.Starks, I.Aizstrauta, I.Ančāns, A.Kondratjuks, A.Tampe, J.Griķis, J.Kuzins, M.Mežapuķe), „pret” –nav, „atturas”-nav, I.Dreija, R.Munkevics un A.Kalnciems nav atgriezušies), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.

 

Ienāk R.Munkevics

8.          Par Jūrmalas pašvaldības 2008.gada finanšu un budžeta izpildes pārskata apstiprināšanu (lēmums Nr.326)

Ziņo:

I.Plūksne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, Z.Starks, I.Aizstrauta, I.Ančāns, A.Kondratjuks, A.Tampe, J.Griķis, J.Kuzins, M.Mežapuķe, R.Munkevics), „pret” –nav, „atturas”-nav, I.Dreija un A.Kalnciems nav atgriezušies), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pašvaldības 2008.gada finanšu un budžeta izpildes pārskata apstiprināšanu.

 

Ienāk I.Dreija

9.          Par Jūrmalas pilsētas domes revīzijas un audita nodaļas vadītāja apstiprināšanu amatā (lēmums Nr.327)

Ziņo:

G.Voitkāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, Z.Starks, I.Aizstrauta, I.Ančāns, A.Kondratjuks, A.Tampe, J.Griķis, J.Kuzins, M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Dreija), „pret” –nav, „atturas”-nav, A.Kalnciems nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes revīzijas un audita nodaļas vadītāja apstiprināšanu amatā.

 

 

10. Jūrmalas pašvaldībai piekrītošo neapbūvēto zemes gabalu nomas maksas noteikšanas un samaksas kārtība (saistošie noteikumi Nr.28)

Ziņo:

I.Skudra

Izsakās:

J.Griķisizsaka priekšlikumu ņemt vērā finanšu komitejā izteikto atzinumu nosaukumā minēt –„pašvaldībai piekrītošu un piederošo neapbūvēto zemesgabalu”.

Ģ.Trencis aicina balsot par sagatavoto saistošo noteikumu projektu ar J.Griķa izteikto priekšlikumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar J.Griķa priekšlikumu („par” – 11 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, Z.Starks, I.Aizstrauta, I.Ančāns, A.Kondratjuks, A.Tampe, J.Griķis, J.Kuzins, M.Mežapuķe), „pret” –nav, „atturas”-2 (R.Munkevics, I.Dreija), A.Kalnciems nav atgriezies), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvēto zemes gabalu nomas maksas noteikšanas un samaksas kārtību.

 

Iziet I.Dreija

11. Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu (lēmums Nr.328)

Ziņo:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, Z.Starks, I.Aizstrauta, I.Ančāns, A.Kondratjuks, A.Tampe, J.Griķis, J.Kuzins, M.Mežapuķe, R.Munkevics), „pret” –nav, „atturas”-nav, I.Dreija izgājis, A.Kalnciems nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu.

 

Ienāk I.Dreija

12. Par bērnu grupas izveidošanu pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte” un darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu (lēmums Nr.329)

Ziņo:

V.Kļimova

Izsakās:

M.Mežapuķe izsaka priekšlikumu izskatīt jautājumu par N.K. piedāvājumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Skolas ielā 48 nomāšanu bērnudārza ierīkošanai.

Ģ.Trencis izsakās, ka šis jautājums vispirms jāizskata finanšu komitejā.

A.Kondratjuks aicina atbalstīt sagatavoto lēmumprojektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, Z.Starks, I.Aizstrauta, I.Ančāns, A.Kondratjuks, A.Tampe, J.Griķis, J.Kuzins, M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Dreija), „pret” –nav, „atturas”-nav, A.Kalnciems nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par bērnu grupas izveidošanu pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte” un darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu.

 

Ienāk A.Kalnciems

Iziet I.Dreija

13. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 9.aprīļa lēmumā Nr.247 „Par Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutu saraksta un apraksta un autobusu kustības saraksta grozīšanu” (lēmums Nr.330)

Ziņo:

A.Rudzītis ziņo,ka ir iesniegti papildinājumi sagatavotajam lēmuma projektam.

Izsakās:

J.Griķis izsaka priekšlikumu noteikt, ka šie grozījumi stājas spēkā ar 2009.gada 18.maiju.

I.Ančāns izsakās, ka domei nopietnāk un aktīvāk jārisina transporta problēmas.

Z.Starks aicina atbalstīt sagatavoto lēmumprojektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar J.Griķa priekšlikumu („par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, Z.Starks, I.Aizstrauta, I.Ančāns, A.Kondratjuks, A.Tampe, J.Griķis, J.Kuzins, M.Mežapuķe, R.Munkevics, A.Kalnciems), „pret” –nav, „atturas”-nav, I.Dreija izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 9.aprīļa lēmumā Nr.247 „Par Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutu saraksta un apraksta un autobusu kustības saraksta grozīšanu” ar papildinājumiem un J.Griķa priekšlikumu.

 

 

14. Par sabiedriskā transporta pakalpojumu kontroles kārtību Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos un pasažieru komercpārvadājumos Jūrmalas pilsētā (saistošie noteikumi Nr.29)

Ziņo:

A.Rudzītis

Izsakās:

J.Griķis aicina atbalstīt sagatavoto saistošo noteikumu projektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 11 (V.Maksimovs, Ģ.Trencis, Z.Starks, I.Aizstrauta, I.Ančāns, A.Kondratjuks, A.Tampe, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, A.Kalnciems), „pret” –nav, „atturas”- 2 (Ž.Kupčika M.Mežapuķe), I.Dreija izgājis), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par sabiedriskā transporta pakalpojumu kontroles kārtību Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos un pasažieru komercpārvadājumos Jūrmalas pilsētā.

 

15. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 29.septembra lēmumā Nr.399 „Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes maksas pakalpojumiem” (lēmums Nr.331)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, Z.Starks, I.Aizstrauta, I.Ančāns, A.Kondratjuks, A.Tampe, J.Griķis, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Kalnciems), „pret” –nav, „atturas”-1 (R.Munkevics), I.Dreija izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 29.septembra lēmumā Nr.399 „Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes maksas pakalpojumiem”.

 

 

16. Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 17 (korpuss 3)

(lēmums Nr.332)

17. Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 27 (korpuss 1)

(lēmums Nr.333)

18. Par adreses noteikšanu biroju ēkām – jaunbūvēm Jūrmalā, Edinburgas prospektā 13 (lēmums Nr.334)

19. Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Kantora ielā 3 (korpuss 1)

(lēmums Nr.335)

20. Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Kleistes ielā 16 (korpuss 4)

(lēmums Nr.336)

21. Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Kleistes ielā 18 (korpuss 2)

(lēmums Nr.337)

22. Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 21 (korpuss 3)

(lēmums Nr.338)

23. Par adreses noteikšanu dzīvojamajai mājai – jaunbūvei Jūrmalā, Vikingu ielā 66

(lēmums Nr.339)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 9 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, Z.Starks, I.Aizstrauta, A.Kondratjuks, J.Kuzins, A.Kalnciems, R.Munkevics), „pret” –nav, „atturas”- 4 (I.Ančāns, A.Tampe, J.Griķis, M.Mežapuķe), I.Dreija izgājis), nolēma pieņemt lēmumus:

1.Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 17 (korpuss 3).

2.Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 27 (korpuss 1).

3.Par adreses noteikšanu biroju ēkām – jaunbūvēm Jūrmalā, Edinburgas prospektā 13.

4. Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Kantora ielā 3 (korpuss 1).

5. Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Kleistes ielā 16 (korpuss 4).

6. Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Kleistes ielā 18 (korpuss 2).

7. Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 21 (korpuss 3).

8. Par adreses noteikšanu dzīvojamajai mājai – jaunbūvei Jūrmalā, Vikingu ielā 66.

 

 

24. Par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales un apstiprināšanu Jūrmalā, Kāpu ielā 68/70 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.340)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektu („par” – 11 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, Z.Starks, I.Aizstrauta, A.Kondratjuks, J.Kuzins, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Tampe, J.Griķis), „pret” –1 (M.Mežapuķe), „atturas”- 1(I.Ančāns), I.Dreija izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales un apstiprināšanu Jūrmalā, Kāpu ielā 68/70 un adreses piešķiršanu.

 

25. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bažciems 0112 (lēmums Nr.341)

26. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Mencu ielā 5 (lēmums Nr.342)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 12 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, Z.Starks, I.Aizstrauta, A.Kondratjuks, J.Kuzins, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Tampe, I.Ančāns, J.Griķis), „pret” –nav, „atturas”- nav, M.Mežapuķe nebalso, I.Dreija izgājis), nolēma pieņemt lēmumus:

 1. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bažciems 0112.
 2. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Mencu ielā 5.

 

 

27. Par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma izstrādei Jūrmalā, zemesgabalam Kļavu ielā 1a, Rūdolfa Blaumaņa ielā 15a un pieguļošai kāpu teritorijai (lēmums Nr.343)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektu („par” – 12 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, Z.Starks, I.Aizstrauta, A.Kondratjuks, J.Kuzins, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Tampe, I.Ančāns, J.Griķis), „pret” –nav, „atturas”- 1 (M.Mežapuķe), I.Dreija izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma izstrādei Jūrmalā, zemesgabalam Kļavu ielā 1a, Rūdolfa Blaumaņa ielā 15a un pieguļošai kāpu teritorijai.

 

28. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Ziedu ielā 2 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.344)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, Z.Starks, I.Aizstrauta, A.Kondratjuks, J.Kuzins, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Tampe, I.Ančāns, J.Griķis, M.Mežapuķe), „pret” –nav, „atturas”- nav, I.Dreija izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Ziedu ielā 2 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

29. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Alkšņu ielā 31 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.345)

30. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Alkšņu ielā 31 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.30)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par” – 11 (Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, Z.Starks, I.Aizstrauta, A.Kondratjuks, J.Kuzins, A.Kalnciems, A.Tampe, I.Ančāns, J.Griķis, M.Mežapuķe), „pret” –nav, „atturas”- 2 (V.Maksimovs, R.Munkevics), I.Dreija izgājis), nolēma pieņemt:

 1. Lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Alkšņu ielā 31 galīgās redakcijas apstiprināšanu.
 2. Saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Alkšņu ielā 31 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

 

31. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Braslas ielā 2e galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.346)

32. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Braslas ielā 2e projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.31)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par” – 8 (Ģ.Trencis, Z.Starks, I.Aizstrauta, A.Kondratjuks, J.Kuzins, A.Kalnciems, I.Ančāns, J.Griķis), „pret” –1 (M.Mežapuķe), „atturas”- 4 (V.Maksimovs, R.Munkevics, Ž.Kupčika, A.Tampe), I.Dreija izgājis), nolēma pieņemt:

 1. Lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Braslas ielā 2e galīgās redakcijas apstiprināšanu.
 2. Saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Braslas ielā 2e projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

 

33. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Caunu ielā 10 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.347)

34. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Caunu ielā 10 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.32)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par” – 12 (Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, Z.Starks, I.Aizstrauta, A.Kondratjuks, J.Kuzins, A.Kalnciems, A.Tampe, I.Ančāns, J.Griķis, V.Maksimovs, R.Munkevics), „pret” –1 (M.Mežapuķe), „atturas”- nav, I.Dreija izgājis), nolēma pieņemt:

 1. Lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Caunu ielā 10 galīgās redakcijas apstiprināšanu.
 2. Saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Caunu ielā 10 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

35. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kurzemes ielā 5A galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.348)

36. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kurzemes ielā 5A projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

(saistošie noteikumi Nr.33)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par” – 11 (Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, Z.Starks, I.Aizstrauta, A.Kondratjuks, J.Kuzins, A.Kalnciems, A.Tampe, J.Griķis, V.Maksimovs, R.Munkevics), „pret” –1 (M.Mežapuķe), „atturas”- 1 (I.Ančāns), I.Dreija izgājis), nolēma pieņemt:

 1. Lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kurzemes ielā 5A galīgās redakcijas apstiprināšanu.
 2. Saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kurzemes ielā 5A projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

Iziet Ž.Kupčika

 

37. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rīgas ielā 51 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.349)

38. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rīgas ielā 51 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

(saistošie noteikumi Nr.34)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par” – 11 (Ģ.Trencis, Z.Starks, I.Aizstrauta, A.Kondratjuks, J.Kuzins, A.Kalnciems, A.Tampe, J.Griķis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Ančāns), „pret” –1 (M.Mežapuķe), „atturas”- nav, Ž.Kupčika un I.Dreija izgājuši), nolēma pieņemt:

 1. Lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rīgas ielā 51 galīgās redakcijas apstiprināšanu.
 2. Saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rīgas ielā 51 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

 

39. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 73A galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.350)

40. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 73A projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošienoteikumi Nr.35)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par” – 8 (Ģ.Trencis, Z.Starks, I.Aizstrauta, A.Kondratjuks, J.Kuzins, A.Kalnciems, A.Tampe, J.Griķis), „pret” –nav, „atturas”- 4 (V.Maksimovs, R.Munkevics, M.Mežapuķe, I.Ančāns), Ž.Kupčika un I.Dreija izgājuši), nolēma pieņemt:

 1. Lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 73A galīgās redakcijas apstiprināšanu.
 2. Saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 73A projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

 

41. Par iespēju turpināt būvniecību zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 020 0902 Jūrmalā, Raiņa ielā 116 (lēmums Nr.351)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (Ģ.Trencis, Z.Starks, M.Mežapuķe, A.Kondratjuks, J.Kuzins, A.Kalnciems, A.Tampe, J.Griķis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Ančāns), „pret” –nav, „atturas”-1 (I.Aizstrauta), Ž.Kupčika un I.Dreija izgājuši), nolēma pieņemt lēmumu par iespēju turpināt būvniecību zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 020 0902 Jūrmalā, Raiņa ielā 116.

 

Ienāk Ž.Kupčika

 

42. Par zemes lietošanas mērķiem zemesgabalam Jūrmalā, Asaru prospektā 50

(lēmums Nr.352)

43. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 42 (lēmums Nr.353)

44. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Dzintari 8920

(lēmums Nr.354)

45. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Ganu ielā 3

(lēmums Nr.355)

46. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Muižas ielā 16

(lēmums Nr.356)

47. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 30 (lēmums Nr.357)

48. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Tirgoņu ielā 22

(lēmums Nr.358)

Ziņo:

A.Deičmane

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 12 (Ģ.Trencis, Z.Starks, M.Mežapuķe, A.Kondratjuks, J.Kuzins, A.Kalnciems, A.Tampe, J.Griķis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Aizstrauta, Ž.Kupčika), „pret” –nav, „atturas”- 1 (I.Ančāns), I.Dreija izgājis), nolēma pieņemt lēmumus:

 1. Par zemes lietošanas mērķiem zemesgabalam Jūrmalā, Asaru prospektā 50.
 2. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 42 .
 3. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Dzintari 8920.
 4. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Ganu ielā 3.
 5. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Muižas ielā 16.
 6. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 30.
 7. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Tirgoņu ielā 22.

 

 

49. Par zemesgabala Jūrmalā, „Majori 1407” privatizācijas noteikumu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

I.Ančāns neatbalsta šo lēmumprojektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 3 (Ģ.Trencis, A.Kondratjuks, I.Aizstrauta), „pret” –4 (I.Ančāns, R.Munkevics, J.Griķis, A.Tampe), „atturas”- 6 (Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Kuzins, A.Kalnciems, V.Maksimovs, Ž.Kupčika), I.Dreija izgājis), lēmuma projekts tika noraidīts.

 

Iziet A.Tampe

50. Par zemesgabala Jūrmalā, Dubultu prospektā 52a privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.359)

51. Par zemesgabala Jūrmalā, Gulbju ielā 73a privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.360)

52. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 38 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.361)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 12 (Ģ.Trencis, Z.Starks, M.Mežapuķe, A.Kondratjuks, J.Kuzins, A.Kalnciems, J.Griķis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, I.Ančāns), „pret” –nav, „atturas”- nav, A.Tampe un I.Dreija izgājuši), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par zemesgabala Jūrmalā, Dubultu prospektā 52a privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

2.          Par zemesgabala Jūrmalā, Gulbju ielā 73a privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

3.          Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 38 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

 

 

 

53. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 50/52 nomāšanu no SIA „Interhaus” (lēmums Nr.362)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (Ģ.Trencis, Z.Starks, M.Mežapuķe, A.Kondratjuks, J.Kuzins, A.Kalnciems, J.Griķis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, I.Ančāns), „pret” –nav, „atturas”- nav, A.Tampe un I.Dreija izgājuši), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 50/52 nomāšanu no SIA „Interhaus”.

 

 

54. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.marta lēmumā Nr.162 „Par zemesgabala Jūrmalā, Edinburgas prospekts 4303 daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „NPN”” (lēmums Nr.363)

55. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.marta lēmumā Nr.163 „Par zemesgabala Jūrmalā, „Skolas ielā 1307” daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Sanna Flora”” (lēmums Nr.364)

56. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.marta lēmumā Nr.169 „Par piekrišanu noslēgt Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 38 kotedžas Nr.2 nomas līgumu ar Jūrmalas bibliotēku apvienību” (lēmums Nr.365)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 12 (Ģ.Trencis, Z.Starks, M.Mežapuķe, A.Kondratjuks, J.Kuzins, A.Kalnciems, J.Griķis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, I.Ančāns), „pret” –nav, „atturas”- nav, A.Tampe un I.Dreija izgājuši), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.marta lēmumā Nr.162 „Par zemesgabala Jūrmalā, Edinburgas prospekts 4303 daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „NPN”” .

2.          Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.marta lēmumā Nr.163 „Par zemesgabala Jūrmalā, „Skolas ielā 1307” daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Sanna Flora”” .

3.          Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.marta lēmumā Nr.169 „Par piekrišanu noslēgt Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 38 kotedžas Nr.2 nomas līgumu ar Jūrmalas bibliotēku apvienību” .

 

 

57. Par zemesgabala Jūrmalā, Babītes ielā 1 daļas nomas līguma noslēgšanu ar M.P. (lēmums Nr.366

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (Ģ.Trencis, Z.Starks, M.Mežapuķe, A.Kondratjuks, J.Kuzins, A.Kalnciems, J.Griķis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, I.Ančāns), „pret” –nav, „atturas”- nav, A.Tampe un I.Dreija izgājuši), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Babītes ielā 1 daļas nomas līguma noslēgšanu ar M.P.

 

Iziet A.Kondratjuks

58. Par zemesgabala Jūrmalā, Dzintari 1510 daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „FER CO” (lēmums Nr.367)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (Ģ.Trencis, Z.Starks, J.Kuzins, A.Kalnciems, J.Griķis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Aizstrauta, Ž.Kupčika), „pret” –1 (M.Mežapuķe), „atturas”-1(I.Ančāns), A.Tampe, A.Kondratjuks un I.Dreija izgājuši), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Dzintari 1510 daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „FER CO”.

 

 

59. Par telpu Jūrmalā, Jomas ielā 1/5 nomas līguma pagarināšanu ar SIA „G Vilks”

(lēmums Nr.368)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

A.Kalnciems izsaka priekšlikumu līgumu pagarināt uz 5 gadiem.

R.Munkevics izsaka priekšlikumu līgumu pagarināt uz 25 gadiem.

Ģ.Trencis aicina deputātus balsot par R.Munkevica priekšlikumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar R.Munkevica priekšlikumu („par” – 8 (Z.Starks, J.Kuzins, A.Kalnciems, J.Griķis, V.Maksimovs, R.Munkevics, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe), „pret” –1 (I.Aizstrauta), „atturas”-1(Ģ.Trencis), I.Ančāns nebalso, A.Tampe, A.Kondratjuks un I.Dreija izgājuši), nolēma pieņemt lēmumu telpu Jūrmalā, Jomas ielā 1/5 nomas līguma pagarināšanu ar SIA

„G Vilks” uz 25 gadiem.

 

 

60. Par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 daļas nomas līguma pārtraukšanu (lēmums Nr.369)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (Ģ.Trencis, Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Kuzins, A.Kalnciems, J.Griķis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Aizstrauta, Ž.Kupčika), „pret” –nav, „atturas”- nav, I.Ančāna nebalso, A.Kondratjuks, A.Tampe un I.Dreija izgājuši), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 daļas nomas līguma pārtraukšanu.

 

 

61. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „B52”

(lēmums Nr.370)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (Ģ.Trencis, Z.Starks, J.Kuzins, A.Kalnciems, J.Griķis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Aizstrauta, Ž.Kupčika), „pret” –1 (M.Mežapuķe), „atturas”- 1 (I.Ančāns), A.Kondratjuks, A.Tampe un I.Dreija izgājuši), nolēma pieņemt lēmumu par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „B52”.

 

Iziet Ž.Kupčika

62. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „AR GRUPA”

(lēmums Nr.371)

63. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „DABLD”

(lēmums Nr.372)

64. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „BODO”

(lēmums Nr.373)

65. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Party Oasis”

(lēmums Nr.374)

66. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „BP Baltic”

(lēmums Nr.375)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 9 (Ģ.Trencis, Z.Starks, J.Kuzins, A.Kalnciems, J.Griķis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Aizstrauta, I.Ančāns), „pret” –1 (M.Mežapuķe), „atturas”- nav, A.Kondratjuks, A.Tampe, Ž.Kupčika un I.Dreija izgājuši), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „AR GRUPA”.

2.          Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „DABLD”.

3.          Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „BODO”.

4.          Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Party Oasis”.

5.          Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „BP Baltic”.

 

 

67. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.marta lēmumā Nr.170 „Par zemesgabala Jūrmalā, „Bažciems 0112”nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu” (lēmums Nr.376)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 8 (Ģ.Trencis, Z.Starks, J.Kuzins, A.Kalnciems, J.Griķis, V.Maksimovs, I.Aizstrauta, I.Ančāns), „pret” –nav, „atturas”- 1 (R.Munkevics), M.Mežapuķe nebalso, A.Kondratjuks, A.Tampe, Ž.Kupčika un I.Dreija izgājuši), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.marta lēmumā Nr.170 „Par zemesgabala Jūrmalā, „Bažciems 0112”nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu”.

 

Ienāk A.Kondratjuks

68. Jūrmalas pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvēto zemes gabalu nomas maksas noteikšanas un samaksas kārtība (nolikums Nr.22)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (Ģ.Trencis, Z.Starks, J.Kuzins, A.Kalnciems, J.Griķis, V.Maksimovs, M.Mežapuķe I.Aizstrauta, A.Kondratjuks), „pret” –nav, „atturas”- 2 (R.Munkevics, I.Ančāns), A.Tampe, Ž.Kupčika un I.Dreija izgājuši), nolēma pieņemt nolikumu par Jūrmalas pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvēto zemes gabalu nomas maksas noteikšanas un samaksas kārtību.

 

 

69. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Jūras ielā 38

(lēmums Nr.377)

70. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Viņķu ielā 15

(lēmums Nr.378)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 11 (Ģ.Trencis, Z.Starks, J.Kuzins, A.Kalnciems, J.Griķis, V.Maksimovs, M.Mežapuķe I.Aizstrauta, A.Kondratjuks, R.Munkevics, I.Ančāns), „pret” –nav, „atturas”- nav, A.Tampe, Ž.Kupčika un I.Dreija izgājuši), nolēma pieņemt lēmumus:

 1. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Jūras ielā 38.
 2. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Viņķu ielā 15.

 

 

Sēde slēgta plkst. 14.05

Nākošā sēde 2009.gada 11.jūnijā plkst.10.00

 

Domes priekšsēdētājs

Ģ.Trencis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2009.gada 21.maijā


Lejupielāde: DOC un PDF