Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Atcelti ar domes 2016.gada 16.decembra 48.saistošajiem noteikumiem

2009.gada 26. martāNr.22

Protokols Nr.6, 39.punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Medņu ielā 84
projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumi” 72.punktu un
Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 9.augusta lēmumu Nr.721
“Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam
Jūrmalā, Medņu ielā 84”

  1. Apstiprināt detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Medņu ielā 84 projekta grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, saskaņā ar pielikumu.

  2. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus laikrakstā „Jūrmalas Ziņas” un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

  3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

Ģ.Trencis


Lejupielāde: DOC un PDF