Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2019.gada 29.augusta 32.saistošajiem noteikumiem

2009.gada 26. martāNr.25

Protokols Nr.6, 45.punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 1
projekta grafiskās daļas,teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada
19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas
plānošanas noteikumi” 72.punktu un Jūrmalas pilsētas domes
2007.gada 4.oktobra lēmumu Nr.892 “Par detālplānojuma
projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam
Jūrmalā, Rotas ielā 1”

  1. Apstiprināt detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 1 projekta grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, saskaņā ar pielikumu.

  2. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus laikrakstā „Jūrmalas Ziņas” un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

  3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

Ģ.Trencis