Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2009.gada 14.maijāNr.34

Protokols Nr.9, 38.punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rīgas ielā 51
projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumi” 72.punktu un
Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 27.marta lēmumuNr.265
„Par Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 7.oktobra lēmuma Nr.995
„Par detālplānojuma uzsākšanu zemesgabalam
Jūrmalā, Rīgas ielā 49 un Rīgas ielā 51” atzīšanu
par spēku zaudējušu un par detālplānojuma projekta izstrādes
uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Rīgas ielā 51”

  1. Apstiprināt detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rīgas ielā 51 projekta grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, saskaņā ar pielikumu.

  2. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus laikrakstā „Jūrmalas Ziņas” un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

  3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

Ģ.Trencis


Lejupielāde: DOC un PDF