Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2011.gada 17.februāra 7.saistošajiem noteikumiem

2009.gada 27.maijāNr.36

Protokols Nr.10, 3.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2004.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.2
„Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 14.pantu un Latvijas Republikas likuma
„Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu.

 1. Saistošo noteikumu 3.punktu izteikt šādā redakcijā:

  „3. Jūrmalas pilsētas dome piešķir atvieglojumus arī šādām nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju kategorijām:”

 2. Saistošo noteikumu 3.11.punktu izteikt šādā redakcijā:

  „3.11. Nodokļa maksātājiem, kuriem LR Ministru kabineta noteiktā kārtībā noteikta atbilstība trūcīgās ģimenes (personas) statusam, par to īpašumu, kurā ir ģimenes (personas) deklarētā dzīvesvieta- par 70%;”.

 3. Saistošo noteikumu 3.13.punktu izteikt šādā redakcijā:

  „3.13. Nodokļa maksātājiem par ēkas īpašumu, kurās tiek veikta saimnieciskā darbība un, kuras ir apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli saskaņā ar LR likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli” un saimniecisko darbību veic Jūrmalas pilsētas teritorijā reģistrēts komersants, kurš 2009.gadā nodarbina uz pilnu darba slodzi ne mazāk kā 5 (piecus) Jūrmalas pilsētas iedzīvotājus- par 25% 2009.gadā. Atvieglojums piešķirams tikai tiem nodokļa maksātājiem, kuri veikuši nodokļa maksājumus par 2009.gada 1., 2. un 3.ceturksni LR likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā”.

 4. Saistošo noteikumu 6.punkta teikumu: „3.11.punktā minētajām kategorijām: dzīves vietas izziņas (par visām personām, kuras deklarējušas dzīvesvietu īpašumā un īpašnieka deklarētajā dzīvesvietā), dzimšanas apliecības kopija, trūcīgās ģimenes izziņa, izziņas par ģimenes locekļu ienākumu apmēru (darba alga, pensija, pabalsti), īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopija, pases kopija;” izteikt šādā redakcijā:

  „3.11.punktā minētajām kategorijām: dzīves vietas izziņas (par visām personām, kuras deklarējušas dzīvesvietu īpašumā un īpašnieka deklarētajā dzīvesvietā), izziņa par atbilstību trūcīgās ģimenes (personas statusam), īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopija, pases kopija;”.

 5. Saistošo noteikumu 6.punktu papildināt ar teikumu:

  „3.13.punktā minētajām kategorijām taksācijas gada laikā, par kuru aprēķināts nodoklis jāiesniedz Jūrmalas pilsētas domē motivēts rakstveida iesniegums, kurā tiek apliecināts saimnieciskās darbības veids, kādu komersants veic minētajā īpašumā, informācija par uzņēmumā nodarbināto Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju skaitu no 2009.gada 1.janvāra (norādot darbinieka vārdu, uzvārdu, personas kodu, darba līguma noslēgšanas datumu, līguma darbības laiku). Iesniegumam jāpievieno: izziņa no Uzņēmumu reģistra, struktūrvienības reģistrācijas apliecība, īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopija, nomas līguma kopija, pilnvarojuma dokumenti, pases kopija un 2009.gadā veikto nodokļa maksājumu summas un iemaksas datumu.”

Priekšsēdētājs

Ģ.Trencis


Lejupielāde: DOC un PDF